Átszervezés avagy itt írd alá, vagy szerelj le!

Somogy Megyei RFK jogsértése

A mai napon a TMRSZ és a Somogy megyei RFK egyeztető eljárást folytatott le, mely eredményre nem vezetett. A törvény szerint az átszervezést a bíróság jogerős döntéséig végrehajtani nem lehet.

 

Szám: Kü-289/2009.

Mergancz Sándor r. ezredes úr
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője részére!
Kaposvár

Tisztelt Rendőr-főkapitány Úr!

Alulírott Szima Judit r. alezredes, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) — a továbbiakban: TMRSZ — főtitkáraként, a szervezet törvényes képviselőjeként a fegyveres szervek hivatásos áflományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 31. (1) bekezdése alapján törvényes határidőn belül az alábbi

kifogást

nyújtom be a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ellen a TMRSZ-t és hivatásos állományú tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

INDOKOLÁS

A TMRSZ a mai napon szerzett tudomást arról, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Nagykanizsai Bevetési Szolgálat személyi állományával a jövő hét elején személyzeti elbeszélgetéseket kíván lefolytatni a Bevetési Szolgálat átszervezésével kapcsolatosan.

A Humánigazgatási Szolgálat vezetője a fentiekre tekintettel megkeresést intézett a TMRSZ Kaposvári Alapszervezetének titkárához, Kristóf Gábor r. százados úrhoz, melyben a titkár úr tájékoztatását kérte arról, hogy az érintett állomány tagjai között vannak-e TMRSZ tagok, illetőleg amennyiben igen, úgy igényelik-e a TMRSZ részéről a képviseletük ellátását.
A Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr a fenti átszervezéssel kapcsolatosan a TMRSZ-t előzetesen nem tájékoztatta, véleményét nem kérte ki.

A Hszt. 30.§. (1) bekezdésének a) és c) pontja alapján a szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni, valamint a szolgálati viszonnyal össefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedések megtétele előtt — ha az a hivatásos állomány Iegalább 25 %-át vagy több, mint 50 főt közvetlenül érint — a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.

Álláspontunk szerint a Hszt. 30.§. (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban foglalt kötelezettség az előzetes egyetértésre minden olyan kérdésben kötelezettség, amely a munkáltató átszervezésével, a munkavállalók státuszainak változásával jár. Az egyeztetést olyan időpontban kell lefolytatni, hogy a szakszervezet a tervezett intézkedéseket megismerhesse, azokkal kapcsolatban az álláspontját ki tudja alakítani.
Nem tekinthető a Hszt. 30. (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt kötelezettségek betartásának az, ha a munkáltató a munkavállalókat érintő kérdésekről történő döntése meghozatalakor előzetesen az érdekképviselet álláspontját nem ismeri meg, azt — tájékoztatás során — tényként közli szakszervezettel.
A fentiekre figyelemmel a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság eljárása során a törvényben előírt együttműködési kötelezettségét megsértette.
A Hszt. 31.§. (1) bekezdése szerint a szervezeti egységnél képviselettel képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen kifogást benyújtani.
A Hszt. 34. (1) bekezdése értelmében a 31.§. (5) bekezdésében biztosított jogok a szervezeti egységnél reprezentatívnak minősülő szakszervezetet, illetőleg tisztségviselőjét illetik meg.
A 34. §.(2) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek taglétszáma eléri a szervezeti egység, országosan pedig a fegyveres szerv hivatásos állományának 10%-át.

A fenti kifogásunk benyújtásával egyidejűleg a Tisztelt Rendőrfőkapitány Úrtól írásban történő tájékoztatást kérek, annak indokai ismertetésével.

Kérem továbbá szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az átszervezéssel összefüggésben az érintett munkavállalókat milyen jogok illetik meg, illetve milyen kötelezettségek terhelik.

Amennyiben a fenti kifogással nem ért egyet, a Hszt. 31.§. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyeztetésnek van helye; az egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. augusztus 5. napjáig meg kell kezdeni.
A Hszt. 31. (5) bekezdése értelmében a kifogásolt intézkedést az egyeztető tárgyalás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetőleg a vegrehajtását fel kellfüggeszteni.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Hszt. 31. -ának (5) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást von maga után.

Szekszárd, 2009. júiius 31.

Tisztelettel:

 

Szima Judit r. alezredes
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
főtitkára