Adatvédelmi Biztos: indítsanak belső vizsgálatot

Az Adatvédelmi Biztos is felszólította az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóját, hogy a 4,7 Milliárd ügyében indítson házon belüli vizsgálatot, hogy a kért adatszolgáltatásnak miért nem tettek eleget. Ezen kívül felszólította, hogy értesítse a TMRSZ-t a megismerni kívánt közérdekű adatról, valamint a korábbi adatszolgáltatás megtagadásának okáról.

 

 

Adatvédelmi Biztos

 

Ügyszám: 1826/P/2009-4.

 

Dr. Szima Judit főtitkár részére

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

Szekszárd

 

Tanya u. 4.

7100

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Panaszbeadványt nyújtott be hozzám, amelyben a Rendőrség közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének megszegését sérelmezte. A beadványában arról tájékoztatott, hogy felvilágosítást kért az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatójától az Európai Unió részére visszafizetendő 4,7 milliárd forinttal kapcsolatban, mivel információjuk szerint a Rendőrségnek a fenti összeget vissza kellett fizetnie az Európai Unió részére, ugyanis annak felhasználása — elmondása szerint – nem szerződés szerint történt.

Az üggyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19. § (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és – személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Ugyanezen paragrafus (2) szerint az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat.

Az Avtv. előírásai szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Megítélésem szerint a kért adat közérdekű adat.

Az Avtv. 20.§ (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Amennyiben az adat nem minősül közérdekű adatnak, vagy közzétételét jogszabály tiltja, az Avtv. 20. § (6) bekezdése alapján az igénylőt 8 napon belül írásban, vagy elektronikus úton értesíteni kell az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta.

A fentiekre tekintettel megkerestem az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóját, és kértem, hogy az ügyben indítson házon belüli vizsgálatot, hogy a kért adatszolgáltatásnak miért nem tettek eleget. Ezen kívül felszólítottam, hogy értesítse Önöket a megismerni kívánt közérdekű adatról, valamint a korábbi adatszolgáltatás megtagadásának okáról.

Személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos beadványával forduljon hozzám a jövőben is bizalommal.

 

Budapest, 2009. július 17.

Üdvözlettel:

 

Dr. Jóri András

 

Letöltés: Az Adatvédelmi Biztos válaszlevele