Második levelünk egy norma tervezete kapcsán

Ismét levélben fordultunk a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez egy korábbi abszurdnak nevezhető norma tervezet miatt. Az áprilisi levelünk óta sem kaptunk választ, visszajelzést mi lett a tervezet formájában napvilágot látott munkáltatói intézkedéssel kapcsolatosan. Arra sem kaptunk választ, hogy a tervezetben kifogásolt tartalmi részek módosításra kerültek e, avagy kritikai észrevételeink, javaslataink figyelmen kívül hagyása mellett hatályba léptette azt a munkáltató.

 

 

 

Szám.: Kü-138/A/2009.       

Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos úrnak,

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője!

B É K É S C S A B A

Tisztelt Főkapitány Úr!

A közelmúltban, 2009. április 2-án levélben fordultunk Önhöz egy olyan aggályos munkáltatói intézkedés-tervezettel kapcsolatban, amelyben a rendőrségi munkavállalók személyiségi jogait indokolatlanul kívánta korlátozni Főkapitány Úr.

A tervezettel kapcsolatos észrevételeinket továbbra is fenntartjuk. A levél végén közöltük Főkapitány Úrral, hogy amennyiben az intézkedés olyan tartalmú kiadásra kerül, amellyel kapcsolatban a kritizált rendelkezések továbbra is a kiadott intézkedés részét képezik, az esetben a tervezettel kapcsolatban tett észrevételeinket szíveskedjen kifogásként kezelni.

Főkapitány Úr a mai napig nem tájékoztatta a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, hogy a sérelmezett intézkedés-tervezet kiadásra került-e és ha igen, akkor milyen tartalommal.

Kérjük Önt, hogy amennyiben a tervezet, vagy annak átdolgozását követően bármilyen tartalmú főkapitányi normát szíveskedett kiadni, azt tájékoztatás céljából szakszervezetünknek – mint reprezentatív szakszervezetnek – soron kívül megküldeni szíveskedjen, hiszen az intézkedés nyilvánvalóan kiterjed az irányítása alatt lévő személyi állomány tagjaira és ebből adódóan feltételezhetően több, mint 50 főt érint.

Rendőrségi főtanácsosként és jogi ismeretekkel is bíró főkapitányként bizonyára nem kell felhívnom arra sem a figyelmét, hogy a Hszt. IV. fejezete milyen jogosultságokat biztosít a szakszervezeteknek. Az intézkedéssel kapcsolatban a munkáltatónak együttműködési kötelezettsége van (28.§ (1) bek.), a szakszervezetnek pedig egy sor jogosultsága, többek között tájékoztatást kérhet, konzultációt kezdeményezhet, felhívhatja a vezető figyelmét az észlelt hibákra, javaslatokat tehet azok megszüntetésére.

Tisztelt Főkapitány Úr!

Az Ön irányítása alá tartozó egyes szervezeti egységeknél (rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrsök) az intézkedés tervezettel kapcsolatban az alábbi – álláspontunk szerint nyilvánvalóan jogsértő és törvénytelen – rendőri vezetői ténykedésekről rendelkezünk információkkal:

Az egyik HRK-ról jelzést kaptunk, hogy szolgálatuk megkezdése előtt egy lemezszekrénybe kell, hogy elhelyezzék a mobiltelefonjukat, a náluk lévő készpénzt, valamint a gépkocsijuk indítókulcsait. Azt a szolgálatuk végéig nem vehetik magukhoz. Az utasítást szóban kapják a parancsnokuktól, nem tudják milyen intézkedés alapján veszik el tőlük személyes tárgyaikat. Több esetben ellenőrizték a kollégák zsebeit, személygépkocsiját ismeretlen céllal, és okból. Az intézkedést a kollégák sérelmesnek tartják, teljes joggal. Egyénileg nem kívánnak panaszt emelni, viszont kérik azt, hogy a szakszervezetünk tegye meg a megfelelő lépéseket a jogsértő parancs megszüntetéséért. Az ügyben felmerül a Btk. 358.§ szerinti alárendelt megsértése elkövetése bűntett minősített esetének (több alárendelt sérelmére), továbbá a Btk. 359.§ szerinti elöljárói hatalommal visszaélés vétsége elkövetésének gyanúja is

A fenti parancsnoki magatartás álláspontunk szerint büntetőjogi tényállások fennforgását is felveti, továbbá olyan alapvető emberi szabadságjogokat is korlátoz, amelyet a hatályos Rtv., Hszt. nyilvánvalóan nem tesz lehetővé!

1. Kérjük Főkapitány Urat, hogy a fenti jogsértéssel kapcsolatban haladéktalanul vizsgálatot szíveskedjen elrendelni, a sérelmezett magatartás megszüntetésére azonnal szíveskedjen utasítani a megye területén lévő valamennyi Határrendészeti Kirendeltség vezetőit! Javaslatunkat a Hszt. 29.§ és 30.§-ában meglévő jogosultságunk alapján tesszük. A Hszt. 30.§ (1) bek. b/ pontjára tekintettel várjuk javaslatunkkal kapcsolatos írásos észrevételét, álláspontját is. A vizsgálat eredményétől függően indokoltnak látszik az ügyben a vétkes vezetők ellen különböző szankciós jellegű eljárásokat kezdeményezni (büntető, fegyelmi).

2. Kérjük Főkapitány Urat, hogy tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy a 2009. április 3-án szakszervezetünk birtokába jutott intézkedés-tervezet, vagy tartalmában ahhoz hasonló intézkedés tervezet kiadásra került-e? Azaz válaszát várjuk azzal kapcsolatban is, hogy az Ön utasítása/intézkedése alapján történnek-e folyamatosan ezek a törvénysértések.

3. Ha az intézkedés-tervezet kiadásra került, akkor milyen intézkedéseket hozott az intézkedés kiadása előtt arra, hogy azt az érdekképviseletek megismerhessék, azzal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tehessenek? Be voltak-e vonva az érdekképviseletek a tervezet előzetes szakmai-jogi koordinációjába? Megjegyezzük a TMRSZ-t nem vonta be a munkáltató, abban nem vettünk részt, ezért előző kérdésünket úgy is megfogalmazzuk, hogy a TMRSZ-t, mint reprezentatív rendőrségi szakszervezetet miért nem vonta bele az intézkedés-tervezet véleményezésébe Főkapitány Úr, illetve amennyiben az intézkedés kiadásra került, azt miért nem küldték meg tájékoztatásul részünkre? Különös tekintettel a 2009. április 2-án tett azon közlésünkre, hogy az intézkedés-tervezetben kifogásolt rendelkezések kiadása esetén kifogásként kezeljék észrevételünket?

4. Mi az oka annak, hogy a kifogásként benyújtott szakszervezeti levél alapján Ön nem kezdeményezett egyeztető tárgyalásokat szakszervezetünkkel, és nem függesztette fel azonnali hatállyal annak végrehajtását a Hszt. 31.§ (5) bek.-ben foglaltak alapján?

Tájékoztatjuk Főkapitány Urat, hogy válaszának és intézkedésének függvénye alapján döntünk arról, hogy az ügyben milyen esetleges további jogi lépéseket teszünk.

Egy másik rendőri szervezeti egységnél a rendőrök az esetek 90 százalékában egyedül látnak el szolgálatot. A helyi városvezetés igényli az állandó rendőri jelenlétet, de mivel a szervezeti egység a feladatokhoz mérten alacsony létszámmal működik, ezért nem tudják ezt máshogy megoldani a kollégák, mint hogy egyedül látják el szolgálatukat. Az egyedüli szolgálat ellátás különösen a hétvégi időszakokban komoly veszélyeket hordoz magában, mivel alkalmanként több száz fős szórakozóhelyen kell a rendőröknek szükség esetén egyedül intézkednie. Kérik azt, hogy a szakszervezet keresse meg a munkáltatót, és intézkedjen a veszélyes körülmény megszüntetésére.

5. A fenti esettel kapcsolatban javasoljuk Főkapitány Úr részére, hogy – különösen a hétvégi időszakokban – intézkedni szíveskedjen arról, hogy szükség esetén az ilyen körülmények között dolgozni kénytelen rendőrök szervezeti egységét létszámban az üres státusok feltöltésével megerősíteni, illetve új státusra vonatkozó javaslatok felterjesztésével szorgalmazni szíveskedjen!

Kérjük Főkapitány Urat, hogy a levelünkben felvetettekre lehetőségeihez mérten soron kívül válaszolni szíveskedjen!

Jelen levelünket tagságunk tájékoztatása céljából honlapunkon is megjelentetjük, továbbá a megye területén lévő szervezeti egységek objektumaiban a szokásos módon történő közzétételére a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Az ügyben kezdeményezzük az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálatát, tájékoztatjuk az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát, továbbá az országos rendőrfőkapitányt is.

Szekszárd, 2009. július 22.

Tisztelettel:

Szima Judit főtitkár

 

Előzmény: Kifogás egy abszurd normával kapcsolatban