Kifogás a honlapunk elérhetősége érdekében

Korábbi anyagunkban ( Levették az intranetről elérhetőségünket ) olvasható válasz alapján kifogást nyújtottunk be az ORFK vezetőjéhez. Úgy látszik az ORFK vezetése mindent meg tesz azért, hogy a TMRSZ érdekvédelmi tevékenységét korlátozza, ellehetetlenítse. A korábbiakban a futárszolgálati szolgáltatásokat vonták meg szakszervezetünktől, ellenben más szakszervezetekkel részünkre fizetés ellenében sem biztosítanak gépjárművet, különféle intézkedésekkel akadályozzák, nehezítik a munkahelyi, a dolgozók munkakörülményeit feltáró ellenőrzéseinket. Jelen esetben a tagságunk részére történő tájékoztatást nehezítik diszkriminatív módon. Hozzátesszük, a rendőrségi hálózatból történő internet használatnál bármely konkrét weboldal címének elérhetőségét korlátozni (tiltani) tudják egy egyszerű szabály megadásával. Mindezekre tekintettel nyújtottuk be kifogásunkat.

 

 

Szám:  Kü-267/2009.

Dr. Bencze József r. altábornagy
Rendőrségi Főtanácsos

Országos Rendőrfőkapitány Úr részére


Budapest

T. Főkapitány Úr !

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31.§ (1) bekezdés alapján ezúton

k i f o g á s t

jelent be az Országos Rendőr-főkapitányság ellen a szakszervezetünket illetve a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

i n d o k o l á s

2009. július 7-én az ország különböző rendőri szerveinél szolgálatot teljesítő tagjaink jelezték szakszervezetünk felé, hogy internetes oldalunk (www.tmrsz.hu) a korábbiakkal ellentétben a Rendőrség intranetes honlapján keresztül nem érhető el.

Fentieket követően az ügyben próbáltunk tájékoztatást kérni az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőitől, azonban többszöri próbálkozás ellenére sem kaptunk tájékoztatást, majd az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda kollégája ígéretet tett arra, hogy szakszervezetünket írásban tájékoztatja a letiltás okáról.

Ezt követően 2009. július 7-én az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda 22502/09. ált. számú átiratában arról tájékoztatott bennünket, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete internetes honlapjának linkjét (www.tmrsz.hu) azért nem helyezik el (illetve azért törölték) az intra.police.hu oldalon, mert az „egyértelműen törvénysértésre buzdít, rendőrellenes, sérti a szolgálati tekintélyt, a Magyar Köztársaság Rendőrségének szolgálati rendjét, szolgálati fegyelmét, stb… a TMRSZ érdekvédelmi tevékenységéhez nem köthető politikai szerepvállalása összeegyeztethetetlen a pártpolitikától független Rendőrség iránt támasztott törvényi elvárással.”  

Ahogyan azt már több alkalommal is kifejtettük, a TMRSZ érdekvédelmi tevékenysége pártpolitikától független, melynek során semmilyen politikai szerepet nem vállal, főleg nem olyat, mely összeegyeztethetetlen lenne a „független Rendőrség iránt támasztott törvényi elvárással”.

Szintén nem elfogadható a Szóvivői Iroda azon álláspontja sem, mely szerint „a Magyar Köztársaság Rendőrsége, mint az intranetes honlap tulajdonosa, üzemeltetője és tartalomszolgáltatója szabadon dönthet arról, hogy milyen tartalmakat jelenít meg az intranetes felületén”.

Tekintettel arra, hogy a Rendőrség állományán belül a dolgozók csak minimális százaléka rendelkezik internetes elérhetőséggel, ezért az ő gyors, pontos és hiteles tájékoztatásuk kizárólag az intraneten keresztül lehetséges. Miután azonban a kifogásolt intézkedés következtében az egyébként csak intranettel rendelkező dolgozók kizárólag a Rendőrségen belül működő másik három szakszervezet (FRSZ, BRDSZ, RV) internetes honlapját tudják elérni, a www.tmrsz.hu honlapot nem, ezért az ő kiegyensúlyozott tájékoztatásuk nem valósult meg.

Figyelemmel arra, hogy annak ellenére, hogy a TMRSZ a Rendőrség állományán belül a 2. legnagyobb taglétszámmal rendelkezik, valamint hogy a négy reprezentatív szakszervezet közül kizárólag a www.tmrsz.hu oldal elérhetősége került letiltásra megállapítható, hogy a fenti diszkriminatív intézkedés súlyosan sérti a Hszt. 6.§ (1) bekezdésben meghatározott egyenlő bánásmód követelményét.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv (továbbiakban: Estv.) 1.§-ában foglaltak szerint: „ a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.

Az Estv. 8.§ t) pontja szerint: „közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban

Fenti intézkedéssel az Országos Rendőr-főkapitányság a többi reprezentatív szakszervezettel szemben egyértelműen hátrányos helyzetbe hozza mind a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, mind pedig annak jelenleg csaknem 5800 fős tagságát azzal, hogy a Rendőrség intranetes portáljáról letiltotta szakszervezetünk honlapjának, a www.tmrsz.hu internetes oldal elérhetőségét.

A Hszt. 27.§ (2) bekezdés szerint „Az érdekképviseleti szervek e törvény keretei között szabadon működhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat”.

A Hszt. 28.§ (1) bekezdés b., pontja szerint a fegyveres szerv köteles lehetővé tenni, hogy az érdekképviseleti szerv az általa szükséges tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen szokásos, vagy más megfelelő módon közzétegye.

Hszt. 29.§ (2) bekezdés a., pontja szerint a szakszervezet jogosult arra, hogy a fegyveres szerven belül működjön és tagjait tevékenységébe bevonja.

Tekintettel arra, hogy a tájékoztatások, felhívások közzétételének leggyorsabb, legmegfelelőbb valamint „szolgálati helyen szokásos” módja az internetes / intranetes elérhetőség megállapítható, hogy az ORFK honlapunk elérhetőségének intranetről történő törlésével súlyosan megsértette a Hszt. által megfogalmazott fent leírt törvényi kötelezettségeit is.

Intézkedésével működésünket, jogosítványainkat korlátozva ugyanis megakadályozta tagjaink, valamint a többi kolléga számára azt, hogy a honlapunkról elérhető információkról tájékozódjanak.   

Nemzetközi jogi vonatkozásban:

Fenti intézkedésével az ORFK hazánkban is elfogadott és alkalmazott nemzetközi jogelveket is megsértett.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Általános Konferenciája 151. sz. Egyezményében például a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárások részletszabályait alkotta meg (a továbbiakban: Egyezmény).

Az Egyezmény 6. cikk 1. pontja szerint: „Olyan kedvezményeket kell biztosítani a közszolgálatban foglalkoztatottak elismert szervezetei képviselőinek, hogy lehetővé tegyék számukra funkcióik gyors és hatékony ellátását mind munkaidő alatt, mind azon túl.”.

Jelen esetben az ORFK megsértette az egyezmény 6. cikkének 1. pontját, azaz nemhogy kedvezményeket biztosított volna  funkcióink gyors és hatékony ellátására, illetve az információink, szakszervezeti közlemények a rendőrség hivatásos állományú tagjai részére történő eljuttatásához, hanem azt megakadályozva letiltotta szakszervezetünk Rendőrség intranetes honlapján keresztül való elérhetőségét.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak érdekképviseletét látja el, tevékenysége kizárólagosan a dolgozók érdekvédelmére, érdekeik munkáltató előtti képviseletére irányul.

Az a körülmény, hogy egy szakszervezet érdekvédelmi tevékenysége kifejtése során adott esetben szembekerül a munkáltatóval egy demokratikus keretek között működő jogállamban – ahol a szakszervezeti jogokat törvényen felül az alkotmány is deklarálja – nem vezethetne arra, hogy a munkáltató ilyen és ehhez hasonló kicsinyes eszközökkel próbálja megfékezni egy soha nem látott mértékben fejlődő szakszervezet dolgozók körében tapasztalt népszerűségét.      

Amennyiben Ön a fenti kifogásként megfogalmazott kérésünkkel nem ért egyet, úgy a Hszt. 31.§ (4) bekezdése alapján egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. július 14-ig meg kell kezdeni.  

Felhívom figyelmét a Hszt. 31.§ (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig, vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni továbbá, hogy ezen rendelkezés figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást von maga után.

 

Szekszárd, 2009. július 9.

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár