Válasz a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban

Megérkezett a válaszlevél a Dolgozók kamerás megfigyelése témakörben a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének írott levelünkkel kapcsolatosan. 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Szám: 146-3288/2009. ált.

Szima Judit Főtitkár Asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd
Tanya u. 4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

2009. május 27. napon kelt megkeresésére hivatkozással az alábbiakról kívánom tájékoztatni.

A Terézvárosi Térfigyelő Központot a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. üzemelteti.
Információi, miszerint a térfigyelő központban kamerarendszer került kiépítésre, nem pontosak.
A térfigyelő központban egy darab kamera került elhelyezésre, mely a mai napig nem üzemel. A kamera működésének kezdete várhatóan 2009. július elseje.

Az Avtv. Értelmező rendelkezései szerint (2.§):
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép- hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (p1. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Hivatkozott törvény arról is rendelkezik, hogy:
3.§ (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A megfigyelés, adatgyűjtés céljából üzemeltetett képfelvevő, – rögzítő berendezésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás (2000. 12. 20.) az alábbiak szerint fogalmaz:

1. A rögzítést nem végző berendezések elhelyezése, és a közvetített kép közvetlen megfigyelése hasonlít a megfigyelést végző személy (például a rendőr, a biztonsági őr a munkahelyi vezető, stb.) helyszíni jelenlétéhez, bár bizonyos fokig el is tér attól! A technika segítségével (például a ráközelítéssel) ugyanis valamelyest szélesebb körű megfigyelésre van lehetőség, mint a személyes jelenlétkor, így a közvetített képek megfigyelése részletesebb ellenőrzést tesz lehetővé. Miután a személyes jelenlétet helyettesítő technikai megfigyelés, azaz a képek megismerése az Avtv. szerint nem minősül adatkezelésnek, (és amennyiben az ilyen, technikai úton támogatott megfigyelésre nem titokban kerül sor) személyiségi jogi, illetve adatvédelmi szempontból nem kifogásolhatók. Ilyen esetekben is biztosítani kell, hogy a képfelvevők valóban ne titkos megfigyelési eszközként, hanem az ellenőrzésre jogosult jelenlétének helyettesítőjeként szolgáljanak, így minden esetben jól látható módon kell elhelyezni azokat, és egyéb úton is fel kell hívni a polgárok figyelmét jelenlétükre.

2. A felvételek rögzítése az előbbiekhez képest adatvédelmi problémákat vet fel, hiszen a megfigyelt eseményeket, és ezzel egyes személyek adott helyen való jelenlétét, magatartását, tevékenységét – azonosítható, és későbbiekben visszakereshető módon – rögzítik, tárolják.”

A mindenkori Adatvédelmi Biztosi ajánlások és állásfoglalások olyan kamera-rendszerek felállításával kapcsolatosak, melyek esetén rögzítés is történik.

Tájékoztatni kívánom, hogy a kapitányságunkon üzembe helyezésre kerülő kamera rögzítési funkcióval nem rendelkezik, kizárólag képközvetítés valósul meg a jövőben. A kamera felszerelése nem a dolgozók megfigyelésére, hanem elsősorban a térfigyelő központba be- és kilépők ellenőrzésére szolgál, tekintettel arra, hogy szigorú adatvédelmi előírásoknak kell megfelelni és a jogosulatlan adatkezelés lehetőségét ki kell zárni.

Tájékoztatom továbbá, hogy a belső kamera üzemeltetésével végzendő munkavégzéshez a megbízási szerződés alapján másodállásban foglalkoztatottak önkéntesen, szabad akaratukból járulhatnak hozzá, mely esetben a beleegyezésük kikényszerítésére semmilyen formában nem kerül sor. Amennyiben a szerződő fél nem kívánja elfogadni a kapitányságunkon működő térfigyelő központhoz kapcsolódóan a munkavégzés feltételeit, abban az esetben szabad akaratából nem köt szerződést. Tájékoztatom, hogy ezen másodállás csak egy lehetőség az egyéb jövedelemszerző tevékenységre. Amennyiben a megbízási szerződésben foglaltakkal valaki nem ért egyet, még számos lehetősége nyílik még egyéb rendőrkapitányságokon is hasonló tevékenységet folytatni.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2009. június 23. napon

Tisztelettel:

 

Plánk Róbert r. alezredes
       kapitányságvezető

 

Előzmény anyag: Dolgozók kamerás megfigyelése