IRM támogatások

A TMRSZ a 2009-es évben kapott először támogatást az IRM-től.  A megállapodást jogfenntartó nyilatkozattal írta alá.

Az alábbiakban olvasható a szerződés és mellékletei is.

 

 

Támogatási szerződés

mely létrejött

a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (Fővárosi Bíróság 13.Pk. 60.822/1989/11; 1051 Budapest. Nádor u. 4.; számla száma: 1l705008-22525570, adószáma; 19653118-2-41 képviseli: dr. Bárdos Judit főtitkár),

a Független Rendőr Szakszervezet (Fővárosi Bíróság Pk.60889/1989/l; 1131 Budapest. Visegrádi u. 116.. számla száma; 11705008-20409384 OTP, adószáma; 19622110-1-42. képviseli Pongó Géza főtitkár),

a Rendészeti Védegylet (Csongrád Megyei Bíróság Pk. 60039/2006/1; 6724 Szeged. Moszkvai krt. 12-18.; számla száma; 10101047-56897000-01000000 BB; adószáma; 18476590-2-06: képviseli; Katus Károly elnök),

a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (Pk.60079/2004; 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.. számla száma 70600126-11083913 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet; adószáma; 18864607-1-17; képviseli; Szima Judit főtitkár),

a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége ( Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.065/2005/4.; 1108 Budapest. Venyige u. 1-3.; számla száma. 11710002-20084826 OTP; adószáma:18189759-1-42; képviseli: Fabók Ferenc elnök)

a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége (Fővárosi Bíróság 6.Pk.61846/1.1421.; 1054 Budapest. Steindl Imre u. 8.; számla száma; 11707024-20272788 OTP; adószáma: 19653644-1-41: képviseli; Csurel János elnök)

az Igazságügyi Minisztérium Szakszervezete (Fővárosi Bíróság Pk. 3718/1990; 1055 Budapest Szalay u. 16.; számla száma: 11713005-20115498 OTP; adószáma:153311605-2- 41; képviseli; Zbórayné dr. Gál Eva elnök), mint támogatott szervezet (a továbbiakban; Szakszervezetek) és

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (székhely; 1055. Budapest. Kossuth tér 4., adószám; 15313425-1-41, bankszámlát vezető pénzintézet; Magyar Államkincstár, bankszámlaszám: l0032000-01220122-50000005; képviseli: Dr. Pintér Ferencné Költségvetési és Gazdasági Főosztályvezető-helyettes), mint finanszírozó költségvetési szerv (a továbbiakban; Támogató) között az alábbi feltételekkel;

1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvényben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím. 5. társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 3. Szakszervezetek támogatása (a továbbiakban; támogatás) jogcímcsoporton jóváhagyott keretből a Támogató 17 000 000,- Ft-ot. azaz tizenhétmillió forintot juttat vissza nem térítendő támogatásként.

2. A támogatásra jogosult Szakszervezetek mindegyike a szerződés elválaszthatatlan részét képező IRM/RIFO/136-3/2009-es számú mellékeli rendészeti szakállamtitkári döntés alapján 500 000 Ft, azaz Ötszázezer forint alanyi jogú működési célú támogatásban részesül, a fennmaradó 13 500 000 Ft, azaz Tizenhárommillió ötszázezer forint a fenti döntés melléklete szerint. taglétszámarányosan kerül elosztásra.

3. A támogatás átutalása az alábbi részletekben történik:
a. A támogatási összeg 50 %-ának utalására a szerződés aláírását követő 15. napon belül kerül sor.
b. a fennmaradó 50% utalása 2009. július 31-ig történik meg.

Az átutalásról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Főosztálya intézkedik.

4. A Szakszervezetek a támogatási összeget az alapszabályukban rögzített feladatok végrehajtására. így érdekvédelemre, érdekképviseletre, valamint működési költségekre használhatják fel.

5. A támogatás más szervnek történő továbbadása nem megengedett.

6. A támogatási összeg a fentiektől eltérő célra történő felhasználása a támogatás folyósításának felfüggesztését. az átutalt támogatás részbeni vagy teljes visszafizetésének kötelezettségét és az esetleges későbbi támogatási lehetőségekből való kizárását vonja maga után.

7. A Támogatott a támogatás jellegéről, értékétől. összegéről és felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, mely biztosítja a nem állami költségvetésből származó támogatásainak és egyéb bevételeinek a jelen megállapodásban rögzített támogatástól való elkülönítését és a felhasználás mindenkori tételes ellenőrzését.

8. A Támogatott folyó év július 20-ig megküldi a június 30-áig juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról készített analitikus nyilvántartás másolatát. Az analitikus nyilvántartás tartalmazza az időszakban leutalt támogatás összegét. illetve a támogatásból fedezett kiadásokat jogcímenkénti bontásban (személyi kifizetések, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások. stb.). Az elszámolás a következő félévi támogatás utalásának a szakmai teljesítésigazolás alapjául szolgál.

9. A Támogatott az éves beszámoló keretében – a tárgyévet követő április 10-ig –a közhasznú jelentés részeként részletesen, szöveges indoklással alátámasztottan beszámol a juttatott támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A beszámolóhoz csatoltan megküldi a szakmai teljesítés igazolás alapjául szolgáló, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról – a 8. Pont szerinti részletezettségben – készített analitikus nyilvántartás másolatát.

10. Amennyiben a beszámoló, illetve az analitikus nyilvántartás alapján – a szakmai feladatok vonatkozásában a Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztály a pénzügyi feladatok terén a Fejezeti Költségvetési Osztály ellenőrzését követően – a rendeltetésszerű felhasználás nem állapítható meg. a Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztály vezetője, valamint a Költségvetési és Gazdasági Főosztály vezetőjének felhívását követő 10 napon belül a Támogatott a beszámolóját pontosítani, és azt újra megküldeni köteles. Ennek hiányában a jelen támogatási szerződés 6. pontjában foglalt következmények az irányadóak.

11. A beszámolási kötelezettség teljesítéséért Támogatott képviselője felel.

12. A támogatás visszaigényelhető ÁFA megfizetésére nem használható fel. Amennyiben a Kedvezményezett ÁFA- visszaigénylésre jogosult, úgy a benyújtott számlán, illetve számlákon szereplő érték nettó (ÁFA nélkül számított) összege. ha pedig ÁFA- visszaigénylésre nem jogosult, úgy a számlaérték bruttó összege alapján kerül meghatározásra a számla alapján folyósítható támogatási összeg.

13. Amennyiben a Támogatott a támogatási összeget nem a jelen szerződés 4. pontjában rögzített célra használja fel. azt harmadik szervnek. vagy személynek továbbadja. a beszámolót a kihívást követően nem, vagy ismételten hiányosan nyújtja be. az IRM Költségvetési és Gazdasági Főosztály kezdeményezi a szerződéstől való elállást és a 6. pontban rögzített következmények alkalmazását.

14. A Támogatott viseli a támogatás felhasználásával járó. a központi költségvetéssel (Pl. adó. vám, illeték) és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni esetleges kötelezettségek teljesítését.

15. Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul. tartós akadályba ütközik, Támogatott haladéktalanul köteles e tényt írásban a Támogatónak bejelenteni.

16. Amennyiben a jelen szerződéssel támogatott feladatok megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsulnak, vagy tartós akadályba ütköznek. a jelen szerződésben meghatározott jelentési kötelezettsége teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról a Támogatottnak le kell mondania.

17. A Támogató szerződéstől való elállásra. vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha:

– A Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan. hamis adatot szolgáltatott;
– A feladat teljesítésének meghiúsulását. vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következett be;
– A Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölt akár részben eltérő célra. vagy eltérő módon használja fel;
– A Támogatott a jelen szerződés szerinti időszakos pénzügyi elszámolásának határidőben nem tesz eleget;
– A Támogatott súlyos szerződésszegést követ cl,

Az elállás a szerződést felbontja és az addig folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles a Támogatott visszafizetni.

18. A Támogatott tudomásul veszi a Minisztérium illetékes szerve (IRM Belső Ellenőrzési Osztály) az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosítványát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Minisztérium az Áht. 15/A.§  (1).bek. szerint jelen szerződést és az éves beszámolót nyilvánosságra hozza.
19. A Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása, valamint a Minisziériummal szemben lejárt határidejű tartozása nem áll lenn.

20. A Támogatott hozzájárul. hogy a nevére, székhelyére, adószámára és társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatait a Magyar Államkincstár. az állami adóhatóság, a vámhatóság. továbbá az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. §(13)—(14) bekezdésében foglaltak szerint felhasználják.

21. Ezen jogok és kötelezettségek a Szakszervezeteket külön-külön illetik meg és terhelik.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartási jogszabályok, illetve az ahhoz kapcsolódó állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai irányadóak.

Budapest, 2009. április

 

Dr. Pintér Ferencné s.k.
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Költségvetési és Gazdasági Főosztály
Főosztályvezető-helyettes

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:
Budai Sándorné s.k.
Főosztályvezető-helyettes

Dr. Bárdos Judit  s.k.
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete
Főtitkár

Pongó Géza s.k.
Független Rendőr Szakszervezet
Főtitkár

Katus Károly s.k.
Rendészeti Védegylet
Elnök

Fabók Ferenc s.k.  
Független Büntetés- végrehajtási 
Szakszervezetek Országos Szövetsége 
Elnök

Zbórayné Dr. Gál Éva s.k.
Igazságügyi Minisztérium Szakszervezetek
Elnök

Csurel János 
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos 
Szakszervezeti Szövetsége 
Elnök

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 
Főtitkár

A fenti megállapodást azzal a jogfenntartó nyilatkozattal írjuk alá, hogy vitatjuk a rendészeti szakállamtitkár mellékletben közölt szakszervezetek és TMRSZ közötti létszámarányokat.

 

Szekszárd, 2009.04.23

Szima Judit s.k.
Főtitkár
 
Melléklet
 
 
 
Táblázat - Dr. Túri András s.k.
(Nagyításhoz klikk a képre!)

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Gazdasági Főigazgatóság
Közgazdasági Főosztály Vezetője

Szám:1933/122/2008

Szima Judit főtitkár asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete ORFKST-l/2009. számú átiratában foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete létszáma

november hó: 8.066 fő
december hó: 7.980 fő

A Független Rendőr Szakszervezet létszáma            

november hó: 5.509 fő
december hó : 5.514 fő

A Rendvédelmi Védegylet létszáma                

november hó: 6.291 fő
december hó: 5.215 fő

 

Felhívom figyelmét arra, hogy ezen létszámadatok a Rendőrség költségvetési szerveitől kerültek bekérésre és azon szakszervezeti tagok létszámadatait tartalmazza, akik megbízást adtak a szakszervezeti tagdíj illetményből való levonására. A fent felsorolt szakszervezetek visszaigazolása az együttműködési megállapodás szerint csak 2009. január 28-a után esedékes, így a létszámadatok egyeztetése nem teljes körű.

Budapest, 2009. január 13.

 

Tisztelettel:

 

Lestárné Szilágyi Erzsébet r. ezredes
r. főtanácsos