Reagálás az ellenőrzésünk kapcsán

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ellenőrzésünk során feltárt hiányosságokra küldte meg Szepesi István r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány válaszát.

 


Száma: 1477/1/2009.                     

 

Hivatkozási szám: XIII-1/3/2009.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

SZIMA JUDIT
főtitkár asszony

SZEKSZÁRD
Tanya u. 4. szám

7100

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A fenti hivatkozási számú 2009. április 23-án kelt átiratában, a TMRSZ képviselői által 2009.03.17-19. időszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság helyi szerveinél végrehajtott munkaügyi ellenőrzésekhez kapcsolódóan kérte a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetését és a szükséges intézkedések megtételét.

Tájékoztatom, hogy a koordinációs feladatokra, valamint a kapcsolódó vizsgálat lefolytatására az MRFK Ellenőrzési Szolgálatát jelöltem ki. Mellékelten megküldöm a tárgyban készített összefoglaló jelentésük egy példányát további felhasználás céljából.

Nyíregyháza, 2009. május 25.

Tisztelettel:

Szepesi István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

Melléklet:
-összefoglaló jelentés (8 lap) + csomag

 

Száma: 1477/1/2009.

JÓVÁHAGYOM:

Szepesi István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

 

a TMRSZ képviselői által 2009. március 17-19. időszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság helyi szerveinél végrehajtott ellenőrzések megállapításainak vizsgálatáról

I.
A munkaügyi ellenőrzések során, a jegyzőkönyvekben hiányosságként felsorolt megállapítások, és a megszüntetésükre tett intézkedések:

(az érintett vezetők tájékoztatása szerint)

Nyíregyháza Rendőrkapitányság — 2009. március 18.

– A védőeszközök vonatkozásában, a láthatósági mellények közös használatát higiénés szempontból problémásnak minősítette az ellenőrzés.

A láthatósági mellények korábban egyéni (személyi) felszerelésként kerültek kiadásra a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon is, azonban az integrációt követően nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű mellény a megnövekedett létszámhoz, így bizonyos mennyiség elvonásra került a korábbi rendőri szervektől, amely a határrendészeti kirendeltségekre és a bevetési szolgálathoz kerültek arányosan átcsoportosításra. Ennek eredményeként – más rendőri szervekhez hasonlóan – a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon is alegység készletet hoztak létre, amelyből az aktuálisan szolgálatot teljesítő rendőrök maradéktalanul elláthatók.

Fő szabályként a láthatósági mellényeket az ORFK központosítottan szerzi be, ugyanakkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot érintően 50 db láthatósági mellény beszerzése folyamatban van. Az ORFK GIF Észak-alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatósága igazgatójának tájékoztatása szerint, a közeljövőben a láthatósági mellények cseréjét tervezik más formátumúra, így majd abból várható nagyobb mennyiség központi beszerzése és kiosztása a területi szervek irányába.

Az láthatósági mellények alegység-készletben történő kezelésére a megyében egységes gyakorlat alakult ki. A mellények tisztításával, mosatásával összefüggésben probléma ez ideig nem merült fel; részben a beosztott, részben pedig a szolgálatot közvetlenül irányító és ellenőrző parancsnokok felelőssége, hogy az adott szolgálat részére megfelelő állapotban kerüljenek kiadásra. Valamennyi szervezeti elemnél rendelkezésre áll az a szükséges mennyiségű láthatósági mellény, amellyel a rendszeres tisztítás – a szolgálat ellátásának veszélye nélkül – mindenféle fennakadás nélkül megoldható. A láthatósági mellények állapotával, mennyiségével összefüggésben vezetői mulasztás nem nyert megállapítást.

– A heti 2 óra sport célú szolgálatmentességgel összefüggésben jegyzőkönyvezésre került, hogy annak kiadása szolgálati feladatokkal ütközik, így eseti rendszerességgel történik („a dolgozók elmondták, hogy a sportfoglalkozás biztosításának lehetősége folyamatosan nincs megoldva”).

A heti 2 óra sportcélú szolgálatmentességet jelenleg a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 7/2005. (III. 3.) ORFK intézkedés biztosítja oly módon, hogy az ORFK vezetője a hivatásos állomány részére munkaidőben – erőnléti állapotuk javítása, fenntartása, illetve a felmérésre felkészülés érdekében – heti 2 óra sportcélú szolgálatmentességet engedélyez, utasítva az illetékes szolgálati elöljárókat, hogy a szolgálat ellátásának sérelme nélkül biztosítsák a részvétel lehetőségét a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akár egyénileg, akár szervezett formában kívánnak élni az érintettek a szolgálatmentesség lehetőségével.

Az Ellenőrzési Szolgálat 2009. április 08-án helyszíni ellenőrzést tartott a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, megállapításaink szerint, valóban nem kerülnek rendszeresen kiadásra a sportcélokra (kötelezően) megállapított heti 2 órák. A Közrendvédelmi Osztály vezetője arról nyilatkozott, hogy a TMRSZ vizsgálatát követően nagyobb hangsúlyt fektetnek mind a sport célú 2 órák előzetes tervezésére és az azokkal összefüggő akadályok minimalizálására, mind pedig a sport célú 2 órák kiadásának dokumentálására.

Tekintettel arra, hogy a sportcélú szolgálatmentesség elöljáró általi biztosítása is tárgya a jelenleg ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő katonai büntetőeljárásnak (103-127/2009. Pbü.), annak a büntetőeljáráson kívüli további részletes vizsgálatát (az esetleges mulasztásokat, azok okait, illetve az ezekkel összefüggő egyéni felelősség kérdését) – a párhuzamosságok és a büntetőeljárási szabályok maradéktalan betartása érdekében- mellőztük.

-A szolgálattervezet vezetése ceruzával történik.

A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 111. § (2) bekezdés értelmében váltásos vagy vezényléses szolgálat esetén a rendőrrel a következő szolgálati beosztását az elöljáró 10 nappal korábban közli, kivéve, ha a szolgálatba lépés időpontja nem látható előre. Ezt a rendelkezést tartalmazza a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás 5. pontja is. A rendelkezés(ek) maradéktalan és következetes betartása érdekében, a gyakori átjavítások megakadályozása céljából, a szolgálatok kiszámíthatóbbá tétele érdekében a 26-1959/4/07-08. számú, 2008. április 04-én kelt ORFK Rendészeti Főigazgatói átiratban került meghatározásra többek között az, hogy a szolgálattervezet szabályos kitöltése tollal történjen (az esetleges javításokat, változtatásokat áthúzással, illetve a javított adat föléírásával kell végrehajtani). A 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás 8. pontja alapján, a szolgálatteljesítési időbeosztást és a pihenőnapokat hiteles és naprakész állapotban, az állomány által is követhetően, rögzített módon kell nyilvántartani.

A TMRSZ ellenőrzés időpontjában a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon ceruzával történt a szolgálattervezetek kitöltése: meggyőződésük szerint a hivatkozott normák rendelkezései alapján jártak el, ugyanis hiteles nyilvántartásként a Robotzsaru-NEO elektronikus szolgálattervezetét használják, így a papír alapú, a többször „lepedőként” nevesített tervezetet csupán segédletként kezelik.
Ezzel szemben kétségtelen tény, hogy mivel az elektronikus tervezet a meghatározott 10 napon belül is lehetőséget ad az adott szolgálat áttervezésére, így a 10 napon belüli változtatás lényegében nem kerül direkt módon dokumentálásra, azaz az esetleges módosítás ténye utólag már nem követhető figyelemmel.
Emiatt tehát – valóban – nem valósul meg a Szolgálati Szabályzatban és az idézett ORFK normákban meghatározott kiszámíthatóság követelménye: a szolgálatba lépés időpontjának 10 nappal előbbi közlésével kapcsolatos általános elvárás. Ugyanakkor nem vitatható, hogy egy olyan nagy létszámú rendőri szervnél, mint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, előfordulhatnak (akár rendszeresen is) olyan előre nem látható rendkívüli feladatok, amelyek miatt a végleges szolgálat-tervezet elkészítésével szemben elvárt és előírt határidő nem tartható.

Mivel a Szolgálati Szabályzat idézett részéhez (kivéve, ha a szolgálatba lépés időpontja nem látható előre) taxatíve felsorolás, pontos értelmezés vagy magyarázat nem kapcsolódik arra vonatkozóan, hogy mely indokokból és mennyi idővel a szolgálatba lépés előtt változtatható meg a szolgálatba lépés ideje (a vezénylés) pl. túlóra elrendelés vagy bármely más „szankció” nélkül, nincs kellő garancia a végrehajtó állomány védelme -a napi feladat kiszámíthatósága és tervezhetősége- érdekében. A vezénylés megváltoztatása miatti gyakori panasz (probléma) orvoslása, megnyugtató kezelése céljából, a főkapitányságon jelenleg folyamatban van egy kötöttebb, pontosabb megfogalmazás (szabályozás) kidolgozása, amely kellő támpontot nyújthat mind a vezénylő parancsnokok tevékenységéhez, mind a végrehajtó állomány részére.

– A rendelkezésükre bocsátott iratok alapján megállapították, hogy az évenkénti munkavédelmi oktatás nem volt a dolgozóknál.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon a munkavédelmi feladatok végrehajtásával megbízott személy 2008. év túlnyomó részében (valamint 2009. évben is) betegszabadságon volt, így a 2008-évre tervezett ismétlődő oktatások betegsége miatt nem kerültek megtartásra.
A kapcsolódó munkavédelmi naplókból és jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság állományának munkavédelmi oktatása az elmúlt évek során – az előadó fent hivatkozott betegségétől függetlenül – nem volt előírásszerű (rendszeres). A TMRSZ ellenőrzését követően, 2009. március 27-én a Nyíregyházi Rendőrkapitányság központi állományából 137 fő részére történt meg ismétlődő munkavédelmi oktatás. A kapitányság őrsein külön ütemezés szerint, a helyszíni munkavédelmi ellenőrzésekkel párhuzamosan tervezik az ismétlődő oktatásokat.
A 2006., 2007. és 2008. évekre előírt munkavédelmi oktatások elmaradása miatt a Nyíregyházi Rendőrkapitányság mindenkori vezetőjének és a feladatok végrehajtásával megbízott személy felelőssége nem zárható ki. Ennek megállapítására az MRFK vezetője intézkedett.

– 2008 évben keletkezett túlórák nem kerültek kifizetésre. (36 dolgozó esetében 1.238 óra) a TMRSZ jegyzőkönyv állítása szerint amiatt, mert az érintett vezető nem jelentette le.

A TMRSZ képviselői a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon tartott ellenőrzésük során a közrendvédelmi osztályvezetőtől kértek kimutatást a járőrök 2008. évről áthozott túlóráiról. A kérésnek eleget téve, kigyűjtésre került az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály állományába tartozó hivatásos állományúak túlóráinak száma személyekre lebontva.
A túlórák elrendelésére, valamint az azok megváltására vonatkozó (pontos és naprakész) kimutatásokat áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy fenti adatok nem pontosak, mivel az adott szervezeti egység vonatkozásában 37 főt érintően 1381 túlóra áthozatalára került sor az előző évből (ez tehát a 2009. január 1-jei állapot), de az ellenőrzés napjához viszonyítottan ebből már csupán 918 óra megváltása nem történt meg. Az érintettek eddig az időpontig ténylegesen 463 túlórát már lecsúsztathattak szabadidőben, erre vonatkozó adatot azonban a TMRSZ képviselői nem kértek.

Az 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban (Hszt.) 88. § (2) bekezdése szerint – fő szabály szerint – a hivatásos állomány tagját 150 órát meg nem haladó túlszolgálatért szabadidő illeti meg, így a parancsok nem sértett jogszabályt azzal, hogy a 150 óra alatt keletkezett túlszolgálatokat nem adta le kifizetésre (pénzbeni megváltásra).

A Hszt. 88. § (2) bekezdése alapján a parancsok engedélyezheti a 150 órán belüli túlszolgálat díjazását. A Sz-Sz-B MRFK költségvetésében 2008. évi túlszolgálat kifizetésére 38.644.000 Ft volt az előirányzat. A főkönyvi adatok alapján ezen a jogcímen történt teljesítés 116.530.000 Ft volt a hivatásos állomány vonatkozásában, ami szinte kizárólag a csapatszolgálati, a futballmérkőzés-biztosítási, valamint az önkormányzatok által finanszírozott túlórákhoz kapcsolódik. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság vonatkozásában a 2008. október, november hónapokban a költségvetési előirányzat terhére kifizetett összeg 9.459.000 Ft volt, amely azonban nem tartalmazza (nem tartalmazhatja) a 150 óra alatt teljesített normál túlórákat.

A 150 óra alatti túlórák kifizetésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságnak több évre visszamenőleg nem volt pénzügyi fedezete. A korábbi években (a 2008. évet kivéve) és 2009. évben is szigorító intézkedés került kiadásra, amelynek lényege, hogy a teljesített túlszolgálatot 150 óráig szabadidőben kell megváltani. Ennek megfelelően (illetve költségvetési előirányzat hiányában), a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon kifizetésre csak a 150 óra felett teljesített túlórák kerültek leadásra, ezzel biztosítva, hogy a Hszt. által díjazással megváltandó túlszolgálatok a Hszt. előírásainak megfelelően kifizetésre kerülhessenek.

A Hszt. 88. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a túlszolgálatért járó szabadidőt a túlszolgálatot követő napon (napokon), de legkésőbb 30 napon belül ki kell adni. Ettől el lehet térni, ha a túlszolgálat havi vagy éves szolgálatteljesítési idő keretében történik. Az eltérés módja a jogszabályban nem került meghatározásra, így nem tiltja, hogy a szabadidő később kerüljön kiadásra.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az ellenőrzéssel érintett 37 fő részére azért nem került (kerülhetett) kiadásra az előző évből maradt túlszolgálat az elrendelést követő 30 napon belül, mert a 2009. évre átvitt (meg nem váltott) túlórák egy részének elrendelésére (1.071 óra) csak 2008. november és december hónapban került sor, miközben ugyanezen személyek számára 2009. év első hónapjaiban – különböző plusz feladatok miatt- már újabb túlórák kerültek elrendelésre (987 óra).

A helyi szinten ellátandó alapfeladatok mellett, a központilag kötelezően meghatározott rendkívüli munkavégzések (a fokozott közterületi jelenlét és ellenőrzés biztosítása) újabb és újabb túlszolgálatban történő teljesítése miatt a korábban keletkezett túlórák szabadidőben történő azonnali megváltása fizikailag lehetetlenné vált; a 150 óra alatti túlórák pénzbeni megváltására az ORFK GIF Észak- alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ellátási körébe tartozó másik 2 megyével ellentétben (Hajdú-Bihar MRFK és Jász-Nagykun-Szolnok MRFK), a Sz-Sz-B. Megyei RFK-nak nem volt lehetősége pénzügyi fedezet hiányában (az EA GEI igazgatójának tájékoztatása alapján).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. évi költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szóló 1/2009. (I. 30.) MRFK intézkedés 25. pontjában szabályozásra került a túlórák alakulásának negyedévenkénti figyelemmel kísérése szervezeti egységenként. Ennek eredményeként a teljesített túlórák és azok megváltása folyamatosan nyomon követhető, elkerülve, illetve csökkentve ezzel a szakszervezeti ellenőrzés kapcsán feltárt anomália előfordulásának lehetőségét.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Őr- és Járőrszolgálati Alosztály vonatkozásban feltárt, a 2009. évre átvitt és a TMRSZ ellenőrzéséig meg nem váltott túlszolgálattal összefüggésben alapvetően a részletesen kifejtett objektív okok játszottak közre, így ezzel kapcsolatosan személyi felelősség, illetve bármilyen jellegű mulasztás nem nyert megállapítást.

• Kölcse Hrk. – 2009. március 18.

– A saját tulajdonú mobiltelefonok szolgálatba vitelének korlátozása, tiltása.

A kirendeltség vezetése különböző okokból (pl. korrupció megelőzése, konspirációs, álcázási szempontok) nem tartja célszerűnek a saját tulajdonú mobiltelefonok szolgálatba vitelét. Ugyanakkor a megbízott kirendeltség vezető tájékoztatása szerint, megoldott a rendőrök elérhetősége mind szolgálati célból, mind pedig magánjellegű probléma esetén.

– A Tűzriadó terv, a munkavédelmi oktatás megtartásáról szóló iratok, valamint a védőitalra fordított összegről kimutatás az ellenőrzés késői időpontja miatt nem került átadásra, azokat meg kell küldeni.

A kirendeltség vezetőjének tájékoztatása szerint, a felsorolt iratok elektronikusan kerültek megküldésre a TMRSZ részére.

• Baktalórántháza Rendőrőrs – 2009. március 18.

– A szolgálatvezénylés ceruzával történt.

Az őrparancsnok már az ellenőrzés időpontjában is arról nyilatkozott a TMRSZ képviselőinek, hogy csupán tájékoztatásként készül a papír alapú szolgálat tervezet, mivel hivatalosan a Robotzsaru Neo rendszerben történik a szolgálatok nyilvántartása.

– Az őrs épülete elhanyagolt, a mellékhelyiségeket emberi használatra alkalmatlannak minősítette az ellenőrzés, az étkező helyiségben található állapotok balesetveszélyesként, életveszélyesként került jegyzőkönyvezésre. Összességében úgy értékelték, hogy a munkakörülmények nem biztosítottak a Baktalórántháza Rendőrőrsön.

A rendőrőrs épülete önkormányzati tulajdonban van, rossza állapota közismert, legutóbb 2009. januárjában az FRSZ ellenőrzött Baktalórántházán és hasonló megállapításokra jutottak. A felújítással kapcsolatos tervek elkészültek, a finanszírozás kérdése jelenleg még megoldásra vár.

• Nyírbátor Hrk. — 2009. március 18.

– A kirendeltség védőfelszereléssel, védőeszközzel nem rendelkezett.

Az Észak-alföldi GEI igazgató-helyettese 2009. március 04-én 66/2009. számon az „Egészségügyi és védőeszköz igény” tárgyban intézkedést adott ki. Ebben meghatározta, hogy minden hónap 10-ig kell leadni az alegységek védőkesztyű, szájmaszk, sebbenzin, alkoholos kéztörlő és kézfertőtlenítő igényét. Ennek megfelelően, a kirendeltség 2009. április 10-én a 15090/178-1/2009. ált. számú átiratában 40 pár védőkesztyűt, 25 db szájmaszkot, 8 csomag alkoholos kéztörlőt és 5 csomag kézfertőtlenítőt igényelt, tehát megtették a szükséges intézkedést a feltárt hiányosság megszüntetése érdekében.

– Az ellenőrzés időpontjában papír alapú szolgálatvezénylést nem használtak.

Az MRFK rendészeti igazgató úr 2358/2009. számú intézkedésében meghatározottak szerint, 2009. május 01-től papíron is elkészítik a szolgálat tervezeteket, melyekben a pihenő napokat tollal vezetik, ezzel megszüntették a feltárt hiányosságot.

– Egyéb megállapítások: „kockázatértékelés nincs, mentési terv nincs, oktatási tematika nincs (nem találják), a munkavédelmis elment, dokumentum nincs meg, munkavédelmi szabályzat nincs, senkinek nincs munkaköri leírása 2008. 01. 0l-et követően, jelenleg is a határőrségi munkaköri leírásuk van a dolgozóknak”

A jóváhagyott (megyei) Ügyrend 2009. február 06-án került megküldésre a kirendeltségre, ezt követően megkezdték a személyre szóló munkaköri leírások elkészítését, amelyet 2009. május 03-ig minden beosztott megkapott (a munkaköri leírások elkészítésére, jóváhagyására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2008. számú MRFK intézkedés 192. pontja 60 napot biztosít).

A munkavédelemi feladatok ellátásáért munkaköri leírásban is felelős vezető 2009. február 01-én a Készenléti Rendőrség állományába került áthelyezésre. A munkavédelmi feladatokkal a logisztikai ügyintéző került megbízásra, mely feladat bekerült az érintett munkaköri leírásába. A munkavédelmi oktatás tematikája, a foglalkozási tervek rendelkezésre állnak a kirendeltségen, azokat csupán az ellenőrzésekor nem találták.

• Beregsurány Hrk. – 2009. március 19.

– Tűzvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat nem volt az ellenőrzés időpontjában.

A kirendeltségen folyamatban van a felsorolt hiányosságok pótlása.

Tóth Zoltán r. alezredes kirendeltség vezető tárgyban készített átirata szerint, a helyszíni ellenőrzést követően a TMRSZ képviselői úgy nyilatkoztak, hogy tapasztalataik szerint, a kirendeltségen megfelelő körülmények között, a jogszabályokat betartva foglalkoztatják a beosztott állományt.

• Csenger Hrk. — 2009. március 19.

Kanyó Gábor r. alezredes kirendeltség vezető tájékoztatása szerint, a TMRSZ ellenőrzés nem tárt fel hibát, hiányosságot a kirendeltségen, így azzal kapcsolatban további intézkedésre nem volt szükség.

 

II.
A TMRSZ XIII-1/3/2009. számú átiratában nevesített
további vizsgálati szempontok

• Haladéktalan intézkedés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közel 1300 kifizetetlen túlórái tárgyában.

Amint a jelentés I. részében, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság ellenőrzésénél már részletesen szerepelt, a meglévő túlórák kiadása – szabadidőben történő megváltása- folyamatosan megtörtént. Jelenleg a Járőrszolgálati Alosztály állományának vonatkozásában – a nyilvántartást kezelő személy tájékoztatása szerint- már nincs ellentételezés nélküli 2008-as túlóra.

• „Belső normákat nem tartanak be a vezetők, így különösen a szolgálattervezet ceruzával történő írását, folyamatos átírását mely a munkavállalók jogait jelentősen csorbítja.”

Az elmaradt munkavédelmi oktatások, illetve a hiányzó dokumentációk (munkavédelmi, tűzvédelemi, mentési tervek… stb) pótlásának vonatkozásában megtörténtek a szükséges vezetői intézkedések.

A TMRSZ ellenőrzései alkalmával hivatkozott 26-1959/4/07-08. számú, 2008. április 04-én kelt ORFK Rendészeti Főigazgatói átiratban került meghatározásra, hogy a szolgálattervezet szabályos kitöltése tollal történjen. Az átirat – indokolásként-, az 55/2007. (OT 32.) ORFK utasításra hivatkozott, amelyet hatályon kívül helyeztek 2009. január 0l-től. Ebből következően is, a vezénylés kitöltésével összefüggésben változások történek. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály, a 14055/2009. számú, 2009. április 20-án kelt átiratában megfogalmazott állásfoglalása alapján, a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás a szolgálati okmányok kitöltésével kapcsolatban (mint p1. szolgálatvezénylés) nem tartalmaz előírásokat, mivel az iratkezelési okmányok vonatkozóan rendelkezik. „A rendőri szerveknél rendszeresített szolgálattervezet viszont szolgálati okmánynak minősül, amelynek kitöltésére az utasítás nem tartalmaz előírásokat, így annak ceruzával történő vezetése nem valósít meg normasértést.
A Dr. Török Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos főosztályvezető úr átirata – figyelemmel a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat 76. pontjára- a Hszt. 86.§ (4)-(5) bekezdésében meghatározott pihenőnapok tollal történő rögzítését tartja indokoltnak.

Egyébként a 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás 8. pont szerinti hiteles és naprakész, valamint rögzített módon történő nyilvántartás követelménynek nem csak a papír alapú, hanem az elektronikus, tehát a Robotzsarus tervezet is megfelelhet.

• A TMRSZ vizsgálatot illetve az érintett vezetők felelősségre vonását kezdeményezi a Nyíregyházi Rk. esetében.

A 2009. március 17-19. időszakban a főkapitányság illetékességi területén végrehajtott munkaügyi ellenőrzésekkel összefüggésben a TMRSZ először a Kü-XII-1/2-1/2009. számú, 2009. március 25-i átiratában fordult az országos rendőr-főkapitány Úrhoz, kifejezetten a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vonatkozásában feltárt hibák és hiányosságok miatt. Ebben az ügyben az indokolt vizsgálatok és intézkedések – a TMRSZ kezdeményezésének megfelelően- megtörténtek, melyekről az QRFK-, az MRFK-, valamint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője is tájékoztatást kapott.

A TMRSZ a XIII-1/3/2009. számú, 2009. április 23-án kelt – jelen vizsgált alapját képező- átiratában fordult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez a márciusi ellenőrzések kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele érdekében (ennek megfelelően ismét megtörtént a vizsgálat).

Mind a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, mind a többi ellenőrzött szerv vonatkozásában ismert a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárók körében a TMRSZ helyszíni ellenőrzéseinek eredménye, a feltárt hibák és hiányosságok. A szükségesnek tartott intézkedések, a felelősségre vonás módja és mértéke az adott vezető döntési jogkörébe tartozik.

• A TMRSZ tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a határőrség és rendőrség integrációjakor a határőrök miért nem kaptak képzést, ennek mi volt az oka, illetve „ezzel egyidejűleg kapitánysági Hrk-ra lebontva, hogy hány esetben indult fegyelmi-, büntetőeljárás volt határőrökkel szemben.”

A képzésekről:

Az integráció következtében központilag elrendelt képzésekre vonatkozóan nem a főkapitányság kompetenciája a nyilatkozat, ugyanakkor ismert, hogy 2007. év végén Határőrségnél megtörtének az integráció miatt szükségessé vált (indokolt) oktatások, melyek eredményéről a személyügyi anyagokban is elhelyezésre kerültek az igazolások, illetve még jelenleg is folyamatban vannak on-line képzések.

A megyét érintően, e jelentés mellékletében található a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken az integrációt követően megtartott helyi oktatásokról és képzésekről készített kimutatások. Összességében megállapítható, hogy a kapitányságokon több célirányos oktatás volt, illetve jelenleg is vannak képzések. Ebből következően, a TMRSZ-nek az oktatások elmaradására vonatkozó állítása a főkapitányság vonatkozásában nem kellően megalapozott.

A fegyelmi és büntető ügyek a kirendeltségek vonatkozásában:

táblázat

klikk a képre a nagyításhoz! 

 

2009. április 30-ig 66 esetben fegyelmi eljárás, illetve 13 ügyben 15 fő ellen büntetőeljárás indult a kirendeltségeken.

„Kérjük tájékoztatását és haladéktalan intézkedését, hogy a volt határőrök saját telefonjukat miért nem használhatják”

A 22/l997. (XI. 18.) ORFK utasítással kiadott Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat 25. pont utolsó bekezdése alapján, a járőr az elöljáró által meghatározottak szerint vegye magához felszerelését. A 27. pont szerint, szolgálatban a járőrnek és az őrnek tilos minden olyan magatartás, amely a rendőri fegyelemhez nem méltó, így különösen minden olyan tevékenységet folytatni, amely elvonja figyelmét a szolgálat maradéktalan teljesítéséről. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a járőr és az őr kötelező és külön utasításra viselhető felszerelési tárgyait. Ebben a felsorolásban a saját tulajdonú mobiltelefon nem szerepel, így abban az esetben, ha a kommunikáció egyéb eszközzel (rádió, telefon, külön e célra beszerzett szolgálati mobiltelefon) megoldott, az ilyen irányú tiltó rendelkezés a hatályos norma rendelkezése alapján megalapozott (jogszerű), és indokolt lehet, mivel erre a kérdésre a Kölcse Hrk. vezetője a I. rész 2. bekezdésében további konkrét és részletes indokolást adott.

Azonos tárgyban a Független Rendőr Szakszervezet az igazságügyi és rendészeti miniszter intézkedését kezdeményezte (a mobiltelefon használat indokolatlan korlátozásának feloldása), illetve megkereséssel fordultak az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához is.
A saját tulajdonú telefon szolgálatban történő használatával kapcsolatban a főkapitányságon az FRSZ megkeresése miatt vizsgálat van folyamatban. A főkapitányság az IRM állásfoglalása alapján kívánja kialakítani a kérdésre vonatkozó álláspontját, a jövőbeni gyakorlatát.

• „Továbbá az 1 szolgálatra 10 település ellátására (300 km-es hatókörű) a szolgálatonkénti 20 km benzinpénz előírása a munka hatékonyságát nem segíti, melyre kérjük reflektálását.”
• „Kérjük pontos kimutatását, hogy egy évre lebontva mennyi üzemanyagköltséget állapítanak meg kapitányságoknak, rendőrőrsöknek, Hrk-nak ez napi hány km felhasználást jelent.”
• „A rendelkezésre álló gépjárműpark db. száma is aggályos a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján”

A TMRSZ átiratában megkért fenti adatok vonatkozásában nyilvánvaló, hogy azok nem kapcsolódnak a munkaügyi ellenőrzés Hszt.-ben meghatározott fogalmához /29.§ c) – a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti, azok végrehajtásáról tájékoztatást, adatot kérhet, melyet részére meg kell adni!. Ennek ellenére ezekre a kérdésekre vonatkozóan több (a helyi ellenőrzések alkalmával felvett) jegyzőkönyv is tartalmaz célirányos kérdéseket, illetve a válaszokat, konkrét adatokat. A Hszt. 29.§ (3) bek. a) pont szerint, „a szakszervezet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a hivatásos állomány tagjainak a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos“, azonban úgy ítélem meg, hogy az itt felvetett kérdések nem tartoznak a hivatkozott tárgykörök egyikébe sem. Tekintettel arra, hogy ezek rendőr-szakmai problémaként kezelendők, érdemi vizsgálatukat mellőztük.

 

III. Összegzés

 

A Hszt. 29. § (4) bekezdés alapján, a szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szerv vezetőjének a figyelmét felhívhatja. Ha az a szükséges intézkedést kellő időben nem tette meg, a megfelelő eljárást kezdeményezheti. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles.

A főkapitányság a hatályos rendelkezésnek megfelelően járt el. Mindkét szakszervezeti átiratban megfogalmazott kéréseknek eleget téve, a szükséges vizsgálatokat lefolytatta. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében minden vezető megtette a szükséges intézkedéseket.

Nyíregyháza, 2009. május 25.

                                                                           Jenei József r. őrnagy
                                                                            közbiztonsági ellenőr

Egyetértek:

Dr. Toronicza Gyula r. alezredes
         rendőrségi főtanácsos
              szolgálatvezető

Melléklet:
-a helyi szervek átiratai az oktatásokról (csomag)

-Nyíregyháza Rendőrkapitányság (1 lap)
-Nyírbátor Rendőrkapitányság (2 lap)
-Mátészalka Rendőrkapitányság (2 lap)
-Záhony Rendőrkapitányság (2 lap)
-Kisvárda Rendőrkapitányság (1 lap)
-Fehérgyarmat Rendőrkapitányság (1 lap)
-Vásárosnamény Rendőrkapitányság (1 lap)
-Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség (3 lap)
-Záhony Határrendészeti Kirendeltség (1 lap)
-Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség (2 lap)
-Kölcse Határrendészeti Kirendeltség (2 lap)
-Csenger Határrendészeti Kirendeltség (11 lap)
-Barabás Határrendészeti Kirendeltség (1 lap)
-Bevetési Szolgálat (1 lap)

 

Előzmény: Valaki hazudik (2009. március 25.)