SZÉF megállapodás tervezete a Hszt kapcsán

Tisztelt Címzettek!

Mellékelten megküldöm a 2009. május 29-ei SZÉF ülésre előkészített megállapodás tervezetét. Kérem, hogy a tervezetre vonatkozó álláspontjukat kialakítani szíveskedjenek. Álláspontjuk megismerése céljából még a mai napon 15 óra után telefonon megkeresem Önöket. Tájékoztatom, hogy a telefonbeszélgetés során közölt álláspontjukról Államtitkár Úrat közvetlenül tájékoztatom, ha megítélésük szerint kialakított álláspontjuk további egyeztetést igényel, erre Államtitkár Úr – személyes megkeresésükre – holnap 8 óra 30 perckor lehetőséget ad.

Üdvözlettel:

dr. Magyariné dr. Nagy Edit
főosztályvezető
IRM Rendészeti Kodifikációs Főosztály

A melléklet tartalma: 
 
MEGÁLLAPODÁS
A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma Kormányzati és Munkavállalói oldala között a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát érintő jogszabály-módosításokról
A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (továbbiakban: SZÉF) Kormányzati Oldala, valamint Érdekképviseleti Oldala (továbbiakban együtt: Tárgyaló Felek) – annak érdekében, hogy a világgazdasági válság következtében kialakult helyzetben is biztosítani lehessen a rendészeti szervek rendeltetésszerű működését, és az ahhoz szükséges munkabéke fenntartását – szektorális szinten szerteágazó tárgyalásokat folytattak, és megállapodtak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosításában.

Az állomány helyzetének javítása és a rendvédelmi szervek stabilitásának biztosítása érdekében a Kormányzati Oldal az Érdekképviseleti Oldal tudomásulvételével – a 2008. december 17-ei SZÉF megállapodásban foglaltaknak megfelelően előkészített és egyeztetett, valamint a 2009. május 8-ai SZÉF ülést követő egyeztetések eredményeként kiegészített tartalommal – a Hszt. módosítását kezdeményezi, amelynek főbb elemei:

 

1. A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III. 6.) AB határozata következtében a beszámítás jogalapjának visszamenőleges megteremtése, azok esetében, akiknél a beszámítás 2009. március 6-áig megtörtént.

2. A felső korhatár elérését követően a hivatásos állományú tag saját nyilatkozatától függően tovább szolgálhat, erre irányuló külön munkáltatói engedély nélkül. Nyugállományba helyezésére nyilatkozata alapján, vagy a munkáltató kezdeményezésére kell intézkedni.

3. Az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság megállapítása esetén, amennyiben az alkalmatlanság a hivatásos szolgálatra vonatkozik – a hivatásos állomány tapasztalt, nagy szaktudással rendelkező tagjainak megtartása és tudásuk hasznosítása érdekében – lehetőség nyílik civil munkakörben történő továbbfoglalkoztatásra, amely az érintett hivatásos jogviszonyát és előmenetelét nem befolyásolja.

4. A hivatásos állományba visszavétel lehetősége megnyílik az állományból korábban egészségi alkalmatlanság miatt távozók részére, amennyiben állapotukban javulás következett be.

5. A módosítás megteremti a Magyar Honvédség állományába történő áthelyezés lehetőségét.

6. A vezetői kinevezésről lemondás nem jelenti automatikusan a szolgálati viszonyról való lemondást, a tervezet közelít a vezetői kinevezés visszavonásának szabályozásához.

7. A fegyveres szervből önhibáján kívül, egészségügyi okból kivált hivatásos állományú tagot mentesíti az állami kezességvállalású hitel kezességvállalási díjának megfizetése alól.

8. A szolgálati nyugállományból hivatásos állományba visszavételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szolgálati viszony fennállásának időtartamára a hivatásos állomány tagja szünetelteti a szolgálati nyugdíj folyósítását.

9. Az egészségügyi szabadságra vonatkozó szabályozás módosítása, a civil szféra táppénzének mértékében bekövetkező 10%-os csökkenés részbeni követésével. Évente összesen 30 napig, továbbá a szolgálattal összefüggő balesetek, betegségek esetében teljes időtartamban az egészségügyi szabadságra járó ellátás mértéke változatlanul a távolléti díj 100%-a, egyéb esetekben 90%.

10. Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szolgálati nyugállományba helyezettek szolgálati nyugdíj folyósításának szabályai módosulnak. A munkáltatói jogkör gyakorlóját hivatásos beosztásra és civil munkakörre egyaránt kiterjedő szigorú felajánlási kötelezettség terheli, melynek alapos ok nélkül történő elutasítása esetén a megállapított szolgálati nyugdíj 90%-a folyósítható. A szolgálat felső korhatárának elérésétől, illetve 40%-os egészségromlás bekövetkezésétől a szolgálati nyugdíj teljes összegű folyósítása történik.

A fentieken túlmenően a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályok módosítását a Kormányzati Oldal 2009. december 31-éig nem kezdeményezi.

A Tárgyaló Felek egyetértenek abban, hogy következetesen érvényt kell szerezni a fegyveres szervek politikai tevékenységtől mentes működésének, amelynek érdekében felül kell vizsgálni a Hszt. vonatkozó szabályait, továbbá a szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat.

A FÜV eljárás rendeleti szintű szabályozásának, különösen az orvos-szakmai szempontok figyelembevételével történő módosítását az Érdekképviseleti Oldal tudomásul veszi.

Az Érdekképviseleti Oldal vállalja, hogy 2009. év folyamán érdekképviseleti tevékenységüket kizárólag tárgyalásos úton folytatják, a munkabékét fenntartják, tartózkodnak egyéb demonstratív érdekérvényesítő, nyomásgyakorló eszköz igénybevételétől.

Budapest, 2009. május 29.

Érdekképviseleti Oldal részéről:

……………………………….
Kónya Péter
oldalelnök

 

Kormányzati Oldal részéről:

……………………………….
Dr. Draskovics Tibor
oldalelnök

 

 A TMRSZ válasza:

 

Szám: Kü-52-6/2009.

dr. Magyariné dr. Nagy Edit főosztályvezető asszonynak,
IRM Rendészeti Kodifikációs Főosztály Vezetője!

Kónya Péter úrnak,
SZÉF Munkavállalói Oldal Elnökének!

B U D A P E S T

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
Tisztelt Oldal Elnök Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tanulmányozta a Hszt. módosítása tárgyában készült „Megállapodás tervezetet” (továbbiakban: tervezet), amellyel kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük.

Elfogadhatatlan, hogy a Hszt. hatálya alá tartozó munkavállalók nyugdíjba vonulásának feltételeit a módosítás ex tunc (visszamenőleges) hatállyal módosítsa! A leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy azok a rendőrök, akik évekkel ezelőtt felszereltek a Rendőrség kötelékébe, éveken át teljesítették a vállalt kötelezettségeiket, azoktól a Kormány most elvonja az eddigi jogosultságaikat.
Megdöbbenve észleljük, hogy a Munkavállalói Oldal részéről tárgyalóképes tervezetnek tekintik a nyugdíjba menetel módosításának kormányzati elképzelését. Sőt, további módosítási törekvéseket helyez kilátásba a tervezet.

Meggyőződésünk, hogy a Hszt.-t csak úgy lehet módosítani a nyugdíjba menetel tekintetében, hogy a módosítás hatályba lépését követően állományba kerülőkre vonatkozhatnak csak az új szabályok. A jelenlegi állomány jogainak csorbításának szándéka ellen – korábbi észrevételeinket fenntartva – a leghatározottabban tiltakozunk és felszólítjuk Oldal Elnök Urat, hogy a megállapodást ne írja alá, ugyanis nincs felhatalmazása arra, hogy munkavállalói szerzett jogokról mondjon le, majd más alkalmakkor látványos, de semmilyen érvényesítő erővel nem bíró látszatdemonstrációk szervezésével tévessze meg a rendészeti munkavállalókat.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete elhatárolódik a tervezetnek még a tárgyalási alapként történő vitatásától is. Szerzett jogról öntudatos és tisztességes munkavállalói érdekvédő nem mondhat le.

Meggyőződésünk, hogy az álláspontunkkal ellentétes jogszabály módosítás alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság is meg fogja állapítani.

 
 

Szekszárd, 2009. május 28.

 

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár