Felmondták a futárszolgáltatást

Egyoldalúan felmondták az együttműködési megállapodást, írásban nem is indokolták. Szóban okként a költségkímélést és a nehéz gazdasági helyzetet nevezték meg, illetve, hogy a 2009.05.21-i vezetői értekezleten döntés született a TMRSZ működésének ellehetetlenítéséről. Véleményünk szerint a munkáltató a hatalmi helyzetéből adódóan minden rendelkezésére álló eszközzel szándékosan akadályozza szakszervezetünk érdekképviseleti munkáját. Mindezek alapján kifogást nyújtottunk be az intézkedéssel szemben.


Szám: Kü-220/2009.

Papp Károly r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos úrnak

Készenléti Rendőrség Parancsnoka!

Hiv.szám: 29022/7034/2009.

Budapest

Tisztelt Parancsnok Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt 31.§ (1) és (2) bekezdése alapján

kifogást

jelent be a Készenléti Rendőrség ellen a szakszervezetünket, illetve a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

Indoklás:

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2007. szeptember 24-én a 44/1998. (X.14.) BM rendelet valamint a 19/2001. (XII.07.) ORFK utasítás II. fejezet 8. pontja alapján együttműködési megállapodást kötött a Készenléti Rendőrség jogelődjével a Rendészeti Biztonsági Szolgálattal, mint az Állami Futárszolgálat felettes szervével a küldeményeink továbbítása céljából.

A 19/2001. (XII.07.) ORFK utasítás II. fejezet 8. pont előírja, hogy külön együttműködési megállapodás alapján a Futárszolgálat közreműködik a belügyi szerveknél működő érdekvédelmi szervezetek, a belügyi szervek tevékenységét segítő társadalmi szervezetek, a belügyi szakmai szervezetek közötti, valamint az érdekvédelmi szervezetek szervezeti egységei közötti levelezésben.

Az ORFK utasítás fenti rendelkezése alapján került sor a TMRSZ Főtitkára, a REBISZ, valamint az Állami Futárszolgálat parancsnoka által az Együttműködési megállapodás aláírására, melynek során a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete bekapcsolásra került a Futárszolgálat rendszerébe.

Fentieket követően Ön a 2009. május 22-én kelt 29022/7034/2009/ált. számú átiratában – mely szakszervezetünk számára 2009. május 26-án került kézbesítésre – arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a megállapodás 10. pontja alapján felmondja az együttműködést.

Figyelemmel arra, hogy szakszervezetünk a megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, valamint hogy Ön a felmondást elmulasztotta megindokolni, telefonon történő tájékozódásunkra azt a szóbeli választ kaptuk, hogy a megállapodás felmondásának egyik oka: költségkímélés, a nehéz gazdasági helyzet miatti spórolás.

Fentieken kívül a másik okként azt jelölték meg, hogy a 2009.05.21-i vezetői értekezleten döntés született a TMRSZ működésének ellehetetlenítéséről, ami miatt sor került a szóban forgó megállapodás felmondására.  

Tekintettel arra, hogy az Állami Futárszolgálat funkciója a rendszerbe bekapcsolt szervek közti kapcsolattartás megkönnyítése, továbbá, hogy szakszervezetünk a Futárszolgálaton keresztül kizárólag a különböző rendőri szervekkel történő levelezést bonyolította, ezért az első – költségcsökkentésre vonatkozó – indokot elfogadni nem lehet.

A szakszervezetünk működésének ellehetetlenítésére vonatkozó munkáltatói szándék pedig azért nem elfogadható, mert amennyiben valóban volt egy ilyen döntés, az egyértelműen a szakszervezeti jogok megsértését jelenti és alkotmány egyesülési jogokat deklaráló rendelkezéseibe ütközik.

A futárszolgálat által több mint 2000 szervezet küldeményei kerülnek továbbításra és tudomásunk szerint csak a TMRSZ-el, mint titokbirtokossal mondta fel a Készenléti Rendőrség a megállapodást.

Az Állami Futárszolgálat a Készenléti Rendőrség szervezeti egységébe tartozik, azt országos illetékességgel hozták létre a küldemények továbbítására.

Szakszervezetünk és a Készenléti Rendőrség, illetve a Futárszolgálat között létrejött Együttműködési Megállapodás szerint a megállapodás célja, a kölcsönös segítés, különös tekintettel a gazdasági szakterületet érintő feladatok költségkímélőbb végrehajtására.

Miután a futárszolgálat naponta közlekedik, függetlenül attól, hogy szakszervezetünknek van-e küldeménye, így kétséget kizáróan megállapítható, hogy a több ezer szervezet küldeményeinek továbbítása mellett a TMRSZ küldeményeinek – a rendszerbe bekapcsolt – kizárólag rendőri szervekhez történő továbbítása sem többletterhet, sem többletköltséget nem okoz, így a megállapodás felmondása nem elfogadható.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Rendőrség azon szakszervezete, amely törvényesen működik, országosan reprezentatív, sőt az ország valamennyi megyéjében jelen van, joggal veheti igénybe a belügyi szervek küldeményeinek továbbítására és így közcélra létrehozott futárszolgálatot.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a munkáltató minden olyan eszközt megpróbál megragadni, amellyel az érdemi szakszervezeti tevékenységet kifejtő Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét a munkájában szándékosan akadályozza, megnehezíti.

Az Együttműködési Megállapodás felmondására vonatkozó döntésnek nincs elfogadható indoka, sem racionálisan, sem gazdaságilag, sem pedig jogi vonatkozásban.

Véleményünk szerint a munkáltató hatalmi helyzetéből adódóan minden rendelkezésére álló eszközzel szándékosan akadályozza a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének érdekképviseleti munkáját.

Ismételten kihangsúlyozzuk, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Rendőrség állományán belül a Hszt. 31.§ (2) bekezdés szerint reprezentativitással rendelkezik, a Magyar Köztársaság Rendőrsége – mint közfeladatot ellátó szerv – állományán belül működik, ott fejti ki tevékenységét, ami már önmagában – alanyi jogon – is feljogosítja a futárszolgálat igénybevételére.

Fentieken kívül felhívom a Parancsnok Úr szíves figyelmét a 19/2001. (XII.7.) ORFK utasítás III. fejezetének 28. pontjára, mely egyértelműen meghatározza a futárszolgálatból történő kikapcsolás feltételeit valamint szabályait.

Eszerint a futárszolgálatból történő kikapcsolásnak két esete lehetséges:

1. amennyiben a bekapcsolt szervnek huzamosabb ideig nincs küldeményforgalma;
2. a bekapcsolt szerv jogutód nélkül megszűnt.

Figyelemre méltó, hogy az ORFK utasítás hivatkozott rendelkezése az 1. eset felmerülése esetén is előírja a futárszolgálat vezetője számára a bekapcsolt szervhez intézett felhívást a bekapcsolás fenntartásával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozattételre.

Fentiek alapján miután szakszervezetünk küldeményforgalma a bekapcsolást követően rendszeres és folyamatos, ezért az 1. eset nyilvánvalóan nem áll fenn különös tekintettel arra, hogy Ön, mint a futárszolgálat vezetője szakszervezetünk felé semmilyen felhívást nem intézett.

A 2. esetként megfogalmazott feltétel megvalósulásáról pedig nyilvánvalóan nem beszélhetünk, ugyanis a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a munkáltató bárminemű szándéka és tevékenységünket akadályozó magatartása ellenére is nemhogy megszűnik, de folyamatosan fejlődik, ezúton örömmel tájékoztatom, hogy tagjaink létszáma meghaladta az 5500 főt!

Miután pedig az ORFK utasítás I. fejezet 3.4. pontban megfogalmazott értelmező rendelkezése szerint „bekapcsolt szerv: a futárszolgálat szolgáltatását igénybe vevő szervezet” kétséget kizáróan megállapítható, hogy szakszervezetünk futárszolgálatból történő kikapcsolására a 28. pont irányadó.  

Tekintettel tehát arra, hogy jelen esetben az ORFK utasításban megfogalmazott feltételek egyike sem valósult meg, ezért megállapítható, hogy az Ön által szakszervezetünknek címzett megállapodás felmondására irányuló átirata ellentétes az Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII.7.) ORFK utasítás III. fejezetének 28. pontjában foglaltakkal.      

Tisztelt Parancsnok Úr!

A fent megfogalmazottak alapján megállapítható, hogy a Készenléti Rendőrség, mint munkáltató, megsértette az Mt. ide vonatkozó szakaszát és az 1996. évi XLIII. tv 5. § (1), (2) és (3) bekezdéseit, mivel a jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésüknek megfelelően gyakorolta, illetve teljesítette, szakszervezetünket diszkriminálta, működésünket intézkedéseivel akadályozta.
Megállapítható továbbá, hogy a Készenléti Rendőrség parancsnokaként Ön a Hszt. 28.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének sem kíván eleget tenni, amely szerint: „A fegyveres szerv köteles együttműködni az érdekképviseleti szervvel és biztosítani működésének feltételeit.”.

Az együttműködési megállapodás megkötése a munkáltató részéről annak elismerése is volt, hogy a működés feltételeinek biztosítása körébe tartozik a Futárszolgálatba való bekapcsolásunk. A Futárszolgálat működtetése tehát olyan, a munkáltató számára a költségvetés által biztosított tevékenység, amelybe beletartozik többek között az is, hogy a rendőrségen belül működő szakszervezetek tevékenységét elősegíti.

Aggályos továbbá azért is a megállapodás egyoldalú és indokolás nélküli felmondásának szándéka Parancsnok Úr részéről, mert ismereteink szerint a Rendőrség szervezetén belül működő más szakszervezetekkel a Futárszolgálat továbbra is hajlandó együttműködni.

Magatartásával továbbá figyelmen kívül hagyta a 44/1998 (X.14.) BM rendelet 2.§-ában foglaltakat, mely egyértelműen meghatározza a futárszolgálat alapvető feladatait.

Felhívom a figyelmét, hogy a kifogással való egyet nem értés esetén a Hszt. 31.§ (4) bekezdése alapján egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. június 3-ig meg kell kezdeni.   

Felhívom továbbá figyelmét a Hszt. 31.§ (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig, vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni, továbbá, hogy ezen rendelkezés figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást von maga után.

Szekszárd, 2009. május 28.

Tisztelettel:
 
 
Szima Judit

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár