Együttműködés a Jobbikkal

A TMRSZ együttműködési szándékkal megkereste valamennyi parlamenti pártot és a parlamenten kívüli, a felmérések szerint legnagyobb támogatottsággal bíró Jobbik Magyarországért Mozgalom Pártot. A parlamenti pártok közül egyedül az SZDSZ méltatta válaszra szakszervezetünk szakmai együttműködésre vonatkozó ajánlatát – igaz az együttműködéstől elzárkóztak. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt válaszolt és elfogadta a szakmai együttműködési ajánlatot. A mai napon Vona Gábor, Both László és Szima Judit aláírták az együttműködési megállapodást, melynek szövege az alábbiakban elolvasható.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

 

 

A

 

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt

és a

 

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

között

 

 

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt (székhely:1126 Budapest, Márvány utca 23. a továbbiakban:párt) képviseletében eljáró Vona Gábor pártelnök

 

valamint a

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4 a továbbiakban TMRSZ) képviseletében eljáró Szima Judit főtitkár és Both László elnök

 

A fenti szervezetek képviseletében eljáró személyek a továbbiakban: Felek.

 

 

 

I. Preambulum

 

 

A Felek egyetértenek abban, hogy a magyarországi munkavállalók kiszolgáltatottsága 2009-re elviselhetetlen mértéket ért el. A munkajogi jogszabályok sok esetben munkavállalói érdekekkel ellentétes jellege, valamint az állami szervek működtetéséért felelős közigazgatási vezetők felelőssége indokolja a munkavállalói érdekek jelenleginél hangsúlyosabb, és hatékonyabb érvényesítsét.

A Felek egyetértenek abban is, hogy a magyarországi rendszerváltást követően az egykori államvagyon szétosztása során a munkavállalók érdekeinek figyelmen kívül hagyása, a kárpótlási rendszer spekulatív érdekeknek való kiszolgáltatása úgyszintén hozzájárult a munkavállalók egykori közösségi vagyonának eltékozolásához, egykori munkahelyeik elvesztéséhez.

A Felek abban is egyetértenek, hogy a Magyar Köztársaság területén élő, dolgozni akaró és dolgozó emberek kiszolgáltatottsága mára már elfogadhatatlanná vált. A rendészeti szakterületet érintő közrend, közbiztonság területén hatékony és a tisztességes emberek érdekeit messzemenőkig figyelembe vevő, rendészeti, szociológiai, szociális és nem utolsósorban büntetőjogi kérdések felülvizsgálata indokolt az Állam hatékony és demokratikus alapokon való működtetéséhez.

A Felek egyetértenek abban is, hogy a magyarországi rendészeti dolgozók munkáltatói megbecsültsége kritikán aluli. A lakosság dolgozó, tisztességes többsége a mai magyar Rendőrség működését sok esetben joggal illeti kritikával.

A Felek egyetértenek abban a kérdésben, hogy a Párt a jövőbeli politikai jellegű programjaiban a felvetett kérdések megoldását a magyar nemzet érdekeit figyelembe véve, továbbá a TMRSZ javaslatait is figyelembe véve tárja a közvélemény elé. Sikeres szereplés esetén – azaz amennyiben a Párt az Európai Parlamentbe, vagy a Magyar Országgyűlésbe bekerül – kormánypártként, illetve konstruktív ellenzéki pártként törekedni fog a jelen megállapodásban lefektetett elvek, illetve konkrét célok elérésére, megvalósítására.

A Felek egyetértenek abban, hogy a munkavállalók jogait, valamint a rendészet területén kialakult anomáliákat érintő kérdésekben az egyesülési jog alapján a szakszervezet véleményt nyilváníthat. Ennek során nem választható el éles határvonallal, hogy mi minősül politikai, vagy szakmai-jogi jellegű kérdésnek, illetve állásfoglalásnak.

A fenti megfontolásokból kiindulva a Felek kinyilatkoztatják azon szándékukat, hogy a megállapodás keretében olyan alapokat kívánnak lefektetni az egymás közötti viszonyukban, amely a fenti, munkavállalói egzisztenciális, és rendészeti jellegű problémákat haladéktalanul elkezdi a Felek számára együttesen elfogadott módon orvosolni.

Jelen megállapodás a rendészeti területen, elsődlegesen a rendőrség munkavállalóinak érdekképviseletében jött létre. Nem minősül politikai elkötelezettségnek, ebből adódóan jelen megállapodást – változatlan formában és tartalommal – a TMRSZ más párttal, vagy szakszervezettel is megkötheti.

 

 

 

II. A TMRSZ vállalása az együttműködés során:

 

 

 1. A TMRSZ vállalja, hogy a Párt programjának rendészeti jellegű és a munkavállalók helyzetét javító, koncepcionális jellegű programjának a kidolgozásában aktívan részt vesz. Ennek során konkrét javaslatokat terjeszt a Párt érintett munkacsoportja (kabinetje) elé, véleményezi a Párt ezen tárgyú koncepcionális elképzeléseit.

 2. A TMRSZ vállalja, hogy az együttműködés aláírását követően a Párt rendészetet érintő programpontjainak az ismertetését – szigorúan szakmai-jogi és nem politikai tekintetben -, saját médiafelületein folyamatosan megjeleníti a tagsága tájékoztatása céljából.

 3. A TMRSZ vállalja, hogy felkérés esetén szakembereket delegál azon Párt-szakértői testületekbe, amelyek a rendészeti, vagy a munkavállalói program kidolgozását kapják feladatul.

 4. A TMRSZ vállalja, hogy a fenti tevékenységével kapcsolatos költségeit és készkiadásait maga viseli, a Párttól ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kér, illetve nem fogad el.

 5. A TMRSZ vállalja, hogy felkérés esetén megfontolás tárgyává teszi – az erre illetékes testület döntéséig -, hogy az együttműködésben vállalt célok elérése hatékonyságának növelése érdekében – a társadalom jelentős részének szemében meglévő „elismertségi tőkét” a Párt rendészetet érintő programjának (és ezen belül a TMRSZ törekvésének) minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében a Párt rendelkezésére bocsáthatja alkalmanként. Ennek során – az ilyen jellegű rendelkezésre bocsátás esetén – az „elismertségi tőkét” jelentő személyek minden esetben, mint magánszemélyek vesznek részt a Párt programjának megvalósítását megalapozó megmérettetéseken.

 

III. A Párt vállalja

 

 

 1. A Párt vállalja, hogy a Preambulumban megfogalmazott rendészeti, illetve munkavállalók jogait érintő társadalmi problémák megoldását a TMRSZ szakértőinek a bevonásával kívánja orvosolni. Ennek során a Párt figyelembe veszi a TMRSZ javaslatait, és lehetőség szerint azokat beépíti a különböző választási programjaiba.

 2. A Párt vállalja, hogy egy-egy sikeres országgyűlési, vagy Európa Parlamenti képviselői választást követően az esetlegesen kibővülő lehetőségei birtokában is törekedni fog az együttműködési megállapodás tárgyát képező, a Felek által közösen meghatározott céloknak a megvalósítására.

 3. A Párt vállalja, hogy amennyiben az országgyűlési választások eredménye alapján a Párt kormányalakító párt lesz, törekedni fog a rendészeti, illetve a munkavállalói jellegű tárcák megszerzésére, illetve az abban való erőteljes befolyás megszerzésére. Ennek megvalósulása esetén a Párt az esetleges koalíciós tárgyalások sarkalatos pontjaként kezeli az alábbi konkrét programpontok megvalósítását:

  • önálló rendészeti minisztérium létrehozása;

  • az erőszakos jellegű bűncselekmények büntetési tételeinek jelentős szigorítása, különös tekintettel a „hivatalos személy elleni erőszak”, és a „közfeladatot ellátó személy elleni erőszak” bűncselekmények büntetési tételeire, valamint az ilyen cselekményeknél pszichikai bűnsegédként tevékenykedő személyek büntethetőségének bírósági gyakorlati alkalmazása elősegítésére;

  • a büntetés-végrehajtási rendszerben a fogva tartottak jogait szabályozó rendszer-elemek alapos felülvizsgálata azon koncepció mentén, amely a büntetésnek a nevelő hatása mellett az elrettentés célját az eddigieknél lényegesen hatékonyabban valósítja meg;

  • a kirívóan társadalomellenes, emberi élet kioltásával járó erőszakos jellegű bűncselekmények utóbbi időben történő felszaporodására tekintettel a Párt megvizsgálja

   • az Alkotmányban a halálbüntetés visszaállításának,

továbbá

   • az állampolgárok személye ellen intézett jogtalan támadás elhárítása tekintetében, és a birtokvédelem kapcsán akár megelőző célzattal alkalmazott technikai védelem kapcsán az arányosság elvének ésszerű keretek közötti mellőzésének

lehetőségét. Ennek során törekszik arra, hogy a Magyar Köztársaság választójoggal rendelkező lakosságának többségi álláspontját megismerje a közvélemény;

  • a rendészeti szervek vezető-kiválasztási rendszerének alapos felülvizsgálata azon koncepció mentén, hogy a szakmaiság, az emberi rátermettség, és a magyar nemzet tisztességes többsége érdekeinek figyelembevétele legyenek ez elsődleges szempontok a vezetővé választások során;

Ennek során a Párt figyelembe veszi a TMRSZ azon szakmai igényét, miszerint:

 • a vezetői kinevezések határozott időre, főszabály szerint 5 évre szóljanak, leváltásuk csak megfelelő szakmai-jogi indokok alapján legyen lehetséges a vezetői megbízatásuk idején,

 • a megüresedett vezetői helyek minden esetben pályáztatás útján kerüljenek betöltésre,

 • a vezetővé kinevezés jogszabályi feltételéül megkövetelt szakmai gyakorlati követelményszint jövőbeli meghatározását a Felek az alábbiak szerint tartják szükségesnek:

– helyi szervnél rendőri vezetővé kinevezése esetén: 5 év rendőr-szakmai gyakorlat,

– területi szervnél rendőri vezetővé kinevezése esetén: 10 év rendőr-szakmai gyakorlat,

– központi szervnél rendőri vezetővé kinevezés esetén: 15 év rendőr-szakmai gyakorlat szükséges a beosztás betöltéséhez

 • a pályázatok elbírálása során a helyi, területi, és a központi szervek vezetőinek kiválasztása során az érdekképviseleti szervek, a megfelelő szintek, azaz a helyi, a területi és a központi szerv székhelye szerint illetékes önkormányzat erre a célra delegált tagja, továbbá a területileg illetékes ügyészség a beérkezett összes pályázatot értékelhesse a pályázó előzetes beleegyezése alapján (pályázati kiírás feltétele a külsős értékeléshez való hozzájárulás),

 • a pályázatok elbírálása során a munkáltató köteles figyelembe venni a külsős szervezetek véleményét, úgy, hogy ha egy jelölt kinevezésével szemben foglal állást a külsős szervezetek többsége, azt a jelöltet a munkáltató nem nevezheti ki,

 • a rendőrség vezetőjének státusza vonatkozásában a Párt törekedni fog arra, hogy az országos rendőrfőkapitány állami vezetőnek minősüljön, az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokra javaslatot tesz,

 • A Párt törekedni fog arra, hogy az országos rendőrfőkapitány csak az Országgyűlésnek tartozzon felelősséggel, évenkénti beszámolási kötelezettség formájában, utasítás adási jogkörrel pedig csak minősített időszakban a Köztársasági Elnök, vagy az Alkotmány minősített időszakban működő testülete élhessen irányában,

  • a rendészeti vezetők 1990. előtti időszakra vonatkozó teljes szakmai és politikai átvilágítása;

  • a rendészeti vezetők 1990. utáni nemzetbiztonsági átvilágítását lehetővé tevő jogszabály megalkotása, a magyar nemzet érdekeinek védelme tükrében;

  • a Magyar Köztársaság Rendőrsége, és más fegyveres, rendvédelmi szervezetek hivatásos állományával szembeni felvételi követelmények egységes, diszkriminációmentes felvételi követelményének megalkotása;

  • a rendészeti hatáskörök civil szférába történő privatizálásának azonnali leállítása és „reprivatizálása”;

  • a rendészet területén dolgozó végrehajtói állomány részére – a költségvetési lehetőségek figyelembe vétele mellett – privilegizált illetményemelés megvalósítása minden évben, de legalább 4 éven keresztül, amelynek során a rendészet területén dolgozó végrehajtói állomány az állami szféra alkalmazottainak járó emelésen túl további 10 %, azaz tíz százalék többletemelést biztosít a rendészeti dolgozók számára;

  • a hivatásos állomány vonatkozásában kedvezményes hitellehetőségek kidolgozásának elősegítése az állami kezességvállalás előtérbe helyezésével, illetve növelésével, keret megállapodások ösztönzése a pénzintézetekkel a hivatásos állomány lakáshoz jutásának elősegítésére,

  • az 1-4 ezer közötti lélekszámú településeken –ahol még nincs rendőrőrs, vagy rendőrkapitányság – legalább 4 fő kmb. státusz és annak anyagi fedezete biztosítása a Rendőrség számára;

  • az ezer fő alatti lélekszámú településeken 2 fő kmb. státusz és annak anyagi fedezete biztosítása a Rendőrség számára;

  • a fenti „Kmb.-program” megvalósítása érdekében címzett támogatás lehetőségének megteremtése az érintett önkormányzatok számára, önkormányzatonként 4 db szolgálati lakás, vagy 4 db lakást tartalmazó társasház építése céljából, amelynek összege 500 Euro/négyzetméter és legfeljebb 3 szobás összkomfortos, és legfeljebb 75 négyzetméter alapterületű lakás megépítése esetén adható;

  • a fenti „Kmb.-program” megvalósítása érdekében 2010-2014. között az országban meglévő és felújításra szoruló összes Kmb.-Iroda felújítása, a kor követelményének megfelelő irodaberendezés és gépjárműpark biztosítása;

  • a fenti „Kmb.-program” megvalósítása érdekében az újonnan létrejövő Kmb.-Irodák megépítése, lehetőség szerint a lakásprogrammal összeegyeztetve (például társasház építése esetén a lakóhely és a Kmb-Iroda egy helyre telepítésével);

  • a rendészeti szervek struktúrájának felülvizsgálata, az „irodai státuszok” „végrehajtói státuszokká” való átkonvertálása szükségességének megvizsgálása;

  • a teljes illetményrendszer felülvizsgálata, különös tekintettel a tiszthelyettesi illetményrendszer mértékének a tiszti illetményrendszerhez való közelítésére;

  • a rendészeti szervek szakmai munkáját nehezítő, a valóságot hamis bemutatásra kényszerítő statisztikai szemlélet, továbbá a dolgozó és tisztességes lakosság vegzálására alkalmas bírságolási-kényszer elemeinek elvetése, az ezzel kapcsolatban munkavállalói hátrányt szenvedett dolgozók sérelmének rövid időn belüli orvoslása;

  • a rendészeti szervek munkavállalói körében működő érdekképviseleti szervek hiteles taglétszám-nyilvántartása rendszerének megteremtése;

  • a 2002-2010. között a Rendőrségtől „méltatlanság”, vagy „fegyelmi jogkörben” hozott döntések miatt eltávolított személyek esetei – kérelemre történő – felülvizsgálatára a TMRSZ részvételével eseti szakértői bizottság felállítása, ennek jogszabályi háttere megteremtése;

  • a rendészeti szervek munkavállalói rekreációs jellegű üdültetése feltételeinek biztosítása a meglévő és erre a célra alkalmas ingatlanvagyon egy része kezelési jogának hosszú távra (legalább 20 évre) történő átadása a TMRSZ részére, az ország legalább 3, rekreáció és idegenforgalmi tekintetben frekventált helyén, amelynek működési költségei fedezésére a Párt – kormánytényezővé válása esetén – pályázati rendszerben lehetőséget biztosít;

  • A Magyar Állam tulajdonában lévő, vagy a rendőrség kezelésében, illetve tulajdonában lévő, kihasználatlan földterületi ingatlanok építési övezetbe bevonása lehetőségének megvizsgálása, ennek eredményessége esetén a területet rendőrcsaládok életkörülményei javítására alkalmas telkekre osztani, és a telkek – piaci árnál jóval kedvezőbb áron történő – vevői körének kijelölésére döntési jogkörrel létrehozott Alapítvány létrehozása, amely Alapítvány kuratóriumában a TMRSZ-nek 51%-os szavazati mértéket, vagy vétójogot biztosít az Alapítvány alapító okirata;

  • a rendészeti szervek hivatásos állományú munkavállalói alkotmányos jogai korlátozásának felülvizsgálata, elsősorban a másodállás vállalása lehetőségének konkrét szabályozása és az ezzel kapcsolatos esetleges vezetői visszaélések lehetőségének minimalizálása, a közszereplés korlátainak lebontása, a korlátozott sztrájkjog lehetőségének biztosítása;

IV. Felek vállalják

 

 1. A Felek törekednek arra, hogy a vállalások megvalósítását lehetővé tevő körülmények megteremtődjenek. Ennek során az együttműködési megállapodás aláírását követően szakmai-jogi és munkavállalói-jogi jellegű kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozataikat lehetőség szerint – de nem kötelező jelleggel – egymással is egyeztetve teszik meg.

 2. A Felek kötelesek tartózkodni az együttműködő fél közvélemény előtti rossz színben feltüntetésétől, egymás nyilatkozatait, programpontjait lehetőség szerinti saját nyilatkozataikban a jogszabályi lehetőségek keretein belül támogatják.

 3. A Felek tudomásul veszik, hogy a rendészeti szakszervezetként működő TMRSZ konkrét politikai állásfoglalásokat nem tehet közzé, és csak olyan jellegű kérdésekben nyilvánulhat meg a Párt programpontjai vonatkozásában, amely a munkavállalókat érintő, elsősorban szakmai-jogi jellegű állásfoglalásnak minősíthető.

 4. A Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg, az abban foglaltak megvalósulását rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal együttesen kiértékelik és szükség szerint egyhangúlag a megállapodást bővíthetik, vagy szűkíthetik. Az együttműködési megállapodás felmondását a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel gyakorolhatja.

 5. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a Felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

Kelt: Budapesten, 2009 május 18-án

 

Both László elnök
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Vona Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom


Szima Judit főtitkár
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

 

 

Letölthető anyag: Együttműködési megállapodás