Az RRI válaszlevele jutalmazás tárgykörben

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Hivatala is megküldte a jutalmazásokkal kapcsolatos válaszát és kimutatását.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Hivatala

Szám.: 29023/1478-1/2009.ált.

Szima Judit Asszony
Főtitkár

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

7100 S Z E K S Z Á R D
Tanya u.4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Kü-155-23/2009. számú átiratában foglaltakkal kapcsolatosan a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatójának megbízásából alábbiakról tájékoztatom:

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság területi jogállású központi szerv, így az a megállapítása, amely szerint a munkáltató nem veszi figyelembe a szakszervezeti jogosítványokat, azokat sorozatosan figyelmen kívül hagyja az „Ön megyéjében” is többek között ezért sem helytálló.
A TMRSZ- nek mellőznie kellene az általánosító megállapításokat, konkrét esetben a Hszt. 31. §-a alapján kifogás benyújtásának van helye.

Nem kell felhívnia a figyelmemet a Hszt. IV. fejezetében foglaltakra, hiszen azt ismerem, a jogszabályi rendelkezéseket eddig is betartottam, és a jövőben is be fogom tartani. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság intézkedése ellen benyújtott szakszervezeti kifogását a Fővárosi Bíróság jogerős végzésével elutasította.

Ahogyan eddig is, a jövőben is tájékoztatni fogom arról, amit jogszabály ír elő, és ez a Hszt. szerint az alábbi:
A Hszt. 29.§ (3) bekezdés a) pontja értelmében a szakszervezet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a hivatásos állomány tagjainak a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos. A szakszervezetekkel való együttműködés keretében a Hszt. 30. § (1) bekezdése továbbá az alábbi kötelezettségeket határozza meg állományilletékes parancsnok részére:

– a szakszervezetek érdekképviseleti tevékenységének elősegítése,
– a szakszervezetek észrevételeivel kapcsolatos álláspont közlése, valamint
– a hivatásos állomány jogszabályban meghatározott részére vonatkozó, a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedéseket megelőző tájékoztatási kötelezettség.

A fentiek alapján tehát valóban fennáll a Rendőrség és az érdekképviseletek jogszabályon alapuló együttműködési kötelezettsége, azonban a tájékoztatási kötelezettség írásos formáját a Hszt. rendelkezései nem teszik kötelezővé.

Az elismerések adományozása az elvégzett munka minősége alapján történik. A vezetők kötelessége az alárendeltségükbe tartozók szakmai tevékenységének ellenőrzése, értékelése és minősítése. A jutalmazások odaítélésénél ezért kizárólag a parancsnoki javaslatokat és azok indoklásában rögzített tényeket lehet figyelembe venni. A szakszervezetek tevékenységi körébe a szakmai munka megítélése nem tartozik bele, ezért ilyen esetekben a Hszt. 30. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.

Tájékoztatom továbbá, hogy az igazgatóságon a jutalmak kiosztására ünnepi állománygyűlésen kerül sor. Ezen állománygyűlésre az érdekképviseleti szerv adott tagszervezetének vezetőjét meghívom, azonban Ön még mindig nem tájékoztatott, hogy a TMRSZ esetében van–e ilyen személy. Amennyiben igen, őt a továbbiakban meg fogom hívni ezen rendezvényekre.

Felhívom figyelmét, hogy a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 2008. január 01-jével jött létre, így 2007-es adatokról nem áll módomban kimutatást adni.

A jutalom összegére vonatkozóan tájékoztatom, hogy azt a Költségvetési Tárgyalási Jegyzőkönyv rögzíti, amely norma a munkáltatóra nézve kötelező.

Miniszteri és ORFK szintű elismerésekre való felterjesztésekről külön statisztikát nem vezetünk, a közérdekű adatok igénylésével összefüggő bírósági eljárások következetes gyakorlata szerint ugyanis a közérdekű adatok nyilvánossága a közfeladatot ellátó szerveknél meglévő, azok rendelkezésére álló adatok kiadását foglalja magában, az adatok létrehozása vagy csoportosítása azonban a közfeladatot ellátó szervnek, így a Rendőrségnek sem kötelessége, és arra vonatkozó utasítást a bíróság sem adhat.

Átiratában kért statisztikai adatokat a csatolt melléklet tartalmazza.

Melléklet: Kimutatás a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 2008. évi elismeréseiről

Budapest, 2009. május 5.

Tisztelettel:
Andóné Eczl Boglárka r. alezredes
rendőrségi tanácsos
hivatalvezető