Jász-Nagykun-Szolnok megyei válasz

Megérkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság válaszlevele megkeresésünkre. A levelet az alábbiakban olvashatjátok.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALA

Szám: 16000/1925-1/2009/ált.

Szima Judit főtitkár Asszony részére
Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete

Szekszárd
Tanya u. 4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének Kü-155-3/2009. számon írt átiratára – melyben jutalmazással összefüggő adatszolgáltatást kért – Főkapitány Úr megbízásából az alábbiakról tájékoztatom:

1. Megkeresésének első részében – általános, szakszervezetet ért jogsértésekre hivatkozva – a szakszervezet és a Főkapitányság együttműködési kötelezettségére hívja fel a figyelmet. Az érdekképviseleti szervek jogaival kapcsolatos szabályokat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hszt.) tartalmazza. Véleményünk szerint az Önök érdekképviseleti szervezetének mellőznie kellene az olyan általánosító – mint „Így történik az Ön megyéjében is” – kifejezéseket, amely minden konkrét megállapítást mellőz. A Hszt. 31. §-a a szakszervezetek részére, konkrét esetekben biztosítja a kifogás jogintézmény benyújtásának a lehetőségét a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen.

A Hszt. 29. §. (3) bekezdés a) pontja értelmében a szakszervezet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszonyával összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos. A Hszt. 30. §. (1) bekezdése további kötelezettségeket (szakképviseleti tevékenység elősegítése, álláspont közlése, megelőző tájékoztatási kötelezettség) határoz meg az állományilletékes parancsnok részére.

Mindezek alapján fennáll a rendőrség és az érdekképviseletek jogszabályon alapuló együttműködési kötelezettsége, azonban a tájékoztatási kötelezettség írásos formáját a vonatkozó szabályok nem teszik kötelezővé.

A megkeresésben szereplő, a jutalmak kiosztására vonatkozó kérdéskör legfeljebb a Hszt. 30. §. (1) bekezdésének c.) pontja szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettség esete alá vonható, amennyiben a jutalmazást az állomány anyagi körülményeit érintő munkáltatói intézkedésnek tekintjük. Ez a tájékoztatási kötelezettség azonban csak abban az esetben terheli az állományilletékes parancsnokokat, amennyiben a hivatásos állomány legalább 25%-át, vagy több mint 50 főt közvetlenül érintő intézkedést hoz. Ezen jogszabályi rendelkezésből is kitűnik, hogy a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a szervezeti egységen belül működő szakszervezeti képviselő irányában áll fenn – figyelemmel a Hszt. 29. § (3) bekezdésére is -, azonban megyénkben ilyen személyről nincs tudomásunk.

Az elismerések adományozása az elvégzett munka minősége alapján történik. A vezetők kötelessége az alárendeltségükbe tartozók szakmai tevékenységének ellenőrzése, értékelése és minősítése. A jutalmazások odaítélésénél ezért kizárólag a parancsnoki javaslatokat és azok indoklásában rögzített tényeket lehet figyelembe venni. A szakszervezetek tevékenységi körébe a szakmai munka megítélése nem tartozik bele, ezért ilyen esetekben a Hszt. 30. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.

A szakszervezet tájékoztatáshoz való jogának gyakorlásával kapcsolatban a Hszt. 29. §. (5) bekezdése korlátot állít, mely szerint a Hszt. 29. §. (3) bekezdésében felsorolt jogok az elöljáró szervek irányítása körébe tartozóan az adott szervezeten belüli reprezentatív szakszervezeti szervet illeti meg, mellyel az Önök szakszervezete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vonatkozásában – a rendelkezésükre álló adatok alapján – nem rendelkezik.

2. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (továbbiakban:Avtv.) vonatkozó rendelkezései szerint mellékelten megküldöm a közérdekű adatnak minősülő és a személyzeti nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok szerint – a 2007. illetve 2008. évre vonatkozó jutalmazásokról – elkészített kimutatást.
Ugyanakkor meg kívánom jegyezni, hogy ilyen jellegű kimutatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság nem készít, nem vezet. A közérdekű adatok igénylésével összefüggő bírósági eljárások következetes gyakorlata szerint a közérdekű adatok nyilvánossága a közfeladatot ellátó szerveknél meglévő, azok rendelkezésére álló adatok kiadását foglalja magában, az adatok létrehozása vagy csoportosítása azonban a közfeladatot ellátó szervnek, így a Rendőrségnek sem kötelessége, és arra vonatkozó utasítást a bíróság sem adhat. Ennek ellenére kérésének megfelelően a kért adatokat biztosítjuk. A jutalmak megállapításával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a jutalom mértékére vonatkozóan a hatályos jogi szabályozás meghatározást tartalmaz annak összegszerűségével kapcsolatban. A jutalmazások során ezen mértéket vesszük figyelembe.

A szakszervezeti tisztségviselők jutalmazása tekintetében nyilvántartás nem áll rendelkezésre, mivel a Hszt. 28. § (2) bekezdése alapján a fegyveres szerv nem követelheti meg azt, hogy a hivatásos állomány tagja az érdekképviseleti hovatartozásáról nyilatkozzon, míg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 26. § (1) bekezdése valamennyi munkavállaló vonatkozásában tartalmaz ilyen rendelkezést.

3. A jutalmazások és kitüntetések háttérdokumentumaival kapcsolatban felhívom szíves figyelmét, hogy a jutalmazásokkal és kitüntetésekkel kapcsolatosan igényelt adatok, megítélésétől eltérően – mivel azok személyes adatokat is tartalmazhatnak – nem tehetők hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, azok nem minősülnek sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvánossá tett adatnak.
Egyébként a megkeresésben „háttér dokumentumként” hivatkozott, a döntés megalapozását szolgáló adatok vonatkozásában az Avtv. 19/A. §-a a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását is lehetővé teszi a döntés megalapozását szolgáló adat keletkezésétől számított 10 évig. Az Avtv. 19/A.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően elutasítható akkor, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

S z o l n o k, 2009. május 5.

Tisztelettel:

Dr. Téglás Zoltán r. alezredes s.k.
hivatalvezető

Mell.: 1 lap

Nytsz: 2030/453