IRM levélváltás

Kérdéseket intéztünk a miniszternek, mely kérdéseinkre meg is érkeztek a válaszok.

Levelünk

 

Szám: Kü-117 /2009.

 

Dr. Draskovics Tibor úrnak,

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Vezetőjének!

B U D A P E S T

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kérte az IRÉT és SZÉF ülés napirendi pontjai közzé felvenni a

1. A 12+2 milliárd forint rendőrségnek való juttatás felosztásáról, a felosztás elveinek ismertetése, az eddig keletkezett dokumentumok megküldése
2. A 2008. év végén jutalomra elosztott 1 milliárd forintról tájékoztatás
3. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa által tett felszólalásra az OBH 4840/2008. számú ügyben, melyben a TMRSZ következetes munkájának köszönhetően az IRM-et marasztalták, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc milyen intézkedéseket tett. Mellékletként csatoltuk az OBH anyagát is.
4. Valamint kértük volna tájékoztatásukat az IRM és a Kormány felé, hogy a munkavédelmi szabályok ellenőrzésére mikor került felállításra az IRM-en belül az osztály.

 

Dr.Turi András a TMRSZ javaslatát lesöpörte az asztalról, feltett kérdéseinkre választ nem adott.

Ugyanezen kérdéseket a SZÉF ülésen is javasoltuk megvitatni, de kérdéseinkre Ön sem adott választ.

A fentiek alapján közérdekű adatokra való hivatkozással kérjük Önt, hogy 15 napon belül szíveskedjék az alábbi kérdéseinkre a választ megadni:

1. A 12+2 milliárd forint végrehajtó állomány a részére Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által megígért juttatandó támogatásból mikor és milyen elosztás szerint részesül.

2. Kérjük kimutatását arra vonatkozóan, hogy a 2008-as évben hány rendőri vezető, mely megyékből, milyen rendfokozattal mely ünnepeken részesült jutalomban az IRM-től, a jutalom nettó és bruttó összegének megjelölésével, illetve név és beosztás közlésével.

3. Kérjük kimutatását arra vonatkozóan, hogy a 2008-as évben hány rendőri vezetőt, mely megyékből, milyen rendfokozattal mely ünnepeken terjesztett fel Köztársasági elnökhöz kitüntetésre, a kapott jutalom nettó és bruttó összegének megjelölésével, illetve név és beosztás közlésével.

4. Kérjük kimutatását arra vonatkozóan, hogy a 2008-as évben hány rendőrt, ebből hány fő tiszthelyettes, tiszt, főtiszt mely megyékből, milyen rendfokozattal mely ünnepeken részesült jutalomban az IRM-től, a jutalom nettó és bruttó összegének megjelölésével, illetve név és beosztás közlésével.

5. Kérjük kimutatását arra vonatkozóan, hogy a 2008-as évben hány közalkalmazottat, mely megyékből, milyen rendfokozattal mely ünnepeken terjesztett fel Köztársasági elnökhöz kitüntetésre, a kapott jutalom nettó és bruttó összegének megjelölésével, illetve név és beosztás közlésével.

6. Kérjük tájékoztatását, hogy az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa által tett felszólalásra az OBH 4840/2008. számú ügyben, melyben a TMRSZ következetes munkájának köszönhetően az IRM-et marasztalták, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc milyen intézkedéseket tett.

7. Valamint kérjük tájékoztatását, hogy a munkavédelmi szabályok ellenőrzésére mikor került felállításra az IRM-en belül az osztály, vagy főosztály, annak ki a vezetője, illetve hány fővel hozták létre, milyen elérhetőségeik vannak.

 

Szekszárd, 2009. március 21.

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár

 

Válasz

 

 

A Magyar Köztársaság

igazságügyi és rendészeti minisztere

 

 

Iktatószám: IRM/RIFO/756-2/2009.

Hiv. szám: Kü-117/2009.

Melléklet: 15 lapon, 12 melléklet.

 

 

Szima Judit asszony részére

főtitkár

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

Szekszárd

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A már többször kinyilvánított, és tetteinkben, intézkedéseinkben is megjelent együttműködési készségünk akkor vezethet eredményre, ha tárgyalópartnerünket is ilyen szándék vezérli. A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF), és az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyezető Tanács (IRÉT) ülésein, megbeszélésein, nyílt, őszinte, a problémákat feltáró és arra megoldást kereső tárgyalásokat folytatunk tárgyaló partnereinkkel. Ezeknek az üléseknek ügy-, és napirendje van, melyek biztosítják azok zavartalan, szabályozott lefolyását, adminisztrációját.

 

Ebből következően megalapozatlannak és hangulatkeltőnek tartom levelének azon állításait, mely szerint a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) javaslatát az illetékes szakállamtitkár „lesöpörte az asztalról”, illetve azt, hogy kérdéseire a SZÉF ülésén „sem” adtam választ.

El kell hogy fogadják azt, hogy ezek a tárgyalások az érdekképviseleti oldal részéről több ilyen célra létrejött szervezetnek nyújtanak álláspontjuk kifejtésére lehetőséget, és ebből kifolyólag azok nem tekinthetők a Kormány, illetve az igazságügyi és rendészeti miniszter és a TMRSZ kizárólagos, kétoldalú tárgyalásainak. A napirendre nem került ügyek megtárgyalásának elmaradását a kormányzati oldal képviselőinek felróni megalapozatlan.

 

Sajátosnak tartom, hogy érdekképviseleti szerv státuszából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. §- ára hivatkozva kérnek adatokat. Az adatkérés ilyen jogcíméből is következően, az adatszolgáltatásban kötve vagyok ehhez a jogszabályhoz, így válaszomat csak olyan tartalommal adhatom meg, hogy azok ne ütközzenek e törvény személyes adatok védelmét biztosító rendelkezéseibe.

 

A kérdéseik alapján készített kimutatásainkat – az áttekinthetőség érdekében – az 1/1-1/12. számú mellékletekbe foglaltuk.

A táblázatok értelmezéséhez fűzött válaszaim az Ön által feltett kérdések sorrendjében:

 

ad. 1.

A Rendőrség közterületek rendjét hatékonyabban biztosító intézkedéseivel, valamint a szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési tervével kapcsolatos költségvetési intézkedésekről szóló döntések végrehajtása 2009 évben folyamatos.

Az intézkedések költségvetést érintő struktúrája: a) a fokozott rendőri jelenlét támogatása, b) a rövid és középtávú intézkedések programok költségigénye, c) az EU támogatással megvalósuló fejlesztési programok költségigénye, d) az egyéb fejlesztések megvalósítása.

Ezekből következően, az év befejezését követően lehet reális számvetést készíteni a döntések végrehajtásáról, illetve az erre biztosított pénzeszközök felhasználásáról. A mellékletek ezért nem térnek ki a „végrehajtó állomány elosztás szerinti részesüléséről” szóló adatokra.

 

ad. 2. és 4.

A mellékelten csatolt kimutatás vizsgálata során szíveskedjenek figyelembe venni azt, hogy az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 2 1/1997. (Ill. 19.) BM rendelet szabályai a minisztériumot is kötik a pénzjutalom legkisebb adható összege (és a tárgyjutalom legkisebb értéke), valamint – a miniszteri jutalom kivételével – maximuma tekintetében.

 

ad. 3. és 5.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény szerint, a köztársasági elnök által átadott, illetve adományozott kitüntetésekben részesülők – e jogszabály alapján – a kitüntetéshez kapcsolt pénzbeli elismerést, jutalmat nem kapnak.

E törvény 7. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alapított elismerések közül is, csak a díjakkal jár jutalom, amely az általános szabályok szerint adóköteles.

Megjegyzem, hogy az előbb nevezett törvény alapján kitüntetett, elismert személyek nevét, névsorát – a kitüntetés jellegétől függően – a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában közzé kell tenni. A kitüntetésben részesítettek névsorát az 57/2008. (III. 15.), a 63/2008. (III. 15.), a 152/2008. (VIII. 20.) valamint a 157/2008. (VIII. 20.) KE határozatok tartalmazzák. Ebből következően szakszervezetük tájékoztatásom, illetve arra történő felhívásuk nélkül is megismerheti e személyek körét.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai szerint, a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak munkakörük mellett, (a törvényben meghatározott feltételek teljesítésétől függő) fizetési osztályokra tagozódnak. Ebből eredően. az e pont alapján készített kimutatás- erre vonatkozó igényük ellenére – nem tartalmazhatja a közalkalmazottak „rendfokozatát”. A kitüntetettek, illetve elismertek Fizetési osztály szerinti tagozódását nem kezeljük statisztikai adatként.

 

ad. 6.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa OBH 4840/2008. számú ügyben készített jelentése alapján az IRM/KJSZAT/15/2008. számú levelemben tájékoztatást adtam dr. Szabó Máté országgyűlési biztos Úr részére. Miniszterelnök úr az ügyben intézkedést nem tett.

 

Tájékoztatom arról, hogy a 16/2008. (MK 106.) LRM utasítás mellékleteként kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 2.2.2. B. e) pontja alapján, a rendészeti államtitkár irányítása alá tartozó Rendészeti Ellenőrzési Főosztály látja el a miniszter irányítása, felügyelete alatt álló rendészeti szervek munkaügyi ellenőrzésével kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott- feladatokat.

 

ad. 7.

Az SZMSZ 4.4 E/2 h) pontja szerint, a koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó, (14 fő létszámmal tevékenykedő), a minisztérium Roosevelt téri épületében elhelyezett Humánigazgatási- és Fejlesztési Főosztály gondoskodik a minisztériumra háruló munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt a főosztályt Bozó Mária főosztályvezető vezeti, aki elérhető a 06-1-441-1393 telefonszámon.

 

 

Budapest, 2009. április 20.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Draskovics Tibor