A Tettrekész és a rendőr-főkapitány újabb vitája

Forrás: http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090415_tettrekesz_vita
Megjelenés dátuma: 2009. április 15. 16:52
Szerző: Arany Gábor

Zalaegerszeg – Úgy tűnik, tovább folytatódik a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közötti huzavona. Szerdán a munkaügyi bíróságon zajlott a felek meghallgatása.

Mint ismeretes, nemrég vádelejtéssel zárult az a pótmagánvádas ügy, amelyben két rendőri vezetőt elöljárói hatalommal való visszaélésért, illetve elöljárói intézkedés elmulasztásáért szerettek volna elmarasztaltatni a Tettrekész indíttatásra.

Ez alkalommal Szima Judit, a szakszervezet főtitkára azért fordult a munkaügyi bírósághoz, mert úgy véli, a főkapitány megszegte együttműködési és előzetes tájékoztatási kötelezettségét, amely alapján a munkavállalói érdekképviselet kifejthetné véleményét. Alapozta ezt arra, hogy március végén levélben hiába fordult dr. Tiborcz János Zala megyei rendőr-főkapitányhoz, s kérte, küldje el neki az azt megelőző 30 napban hozott, az állomány élet- és munkakörülményeit érintő határozatait, hogy kifogást nyújthasson be ellenük. Mondhatni biankó, mert konkréten nem jelölte meg, melyikre kíváncsi. Magyarázata szerint nem voltak információik az intézkedésekről, ezért nem tudták megjelölni. 

Dr. Kámán Éva bírónő kérésére, hogy ennél szűkebb kört jelöljön meg, Szima Judit a március 15-höz kapcsolódó esetleges jutalmazásokat említette. Szóba került még, hogy szakszervezet nem kapott értesítést olyan megbeszélésekről sem, amelyeken jogosult lenne részt venni képviselőjük. Nehezményezte, hogy a főkapitányságon lefolytatott elégedettségi felmérésről sem értesültek. Kifogásolta,  hogy a főkapitány nem hajlandó vele szóba állni.

Válaszában dr. Tiborcz János közölte, a biankó kifogást nem tudta értelmezni. Eddig minden írásban érkező megkeresésre válaszoltak, s az összes, a szakszervezetekre tartozó ügyről elektronikus levélben tájékoztatták az érdekképviseleteket, köztük a Tettrekészt is. Az egyetlen határozatot, amit hozott, elküldte a szakszervezetnek. Az említett felméréssel kapcsolatban viszont nincs előzetes egyeztetési kötelezettsége, mondta. Az ismertető értekezletre pedig invitálták a szakszervezet zalai képviselőjét, aki azonban e-mailjeit nem olvasta, így nem értesült erről. A jutalmazásról szólva kifejtette, ez szakmai alapon történik, ebbe nincs beleszólása a szakszervezeteknek.

A bíróság április 21-éig hoz határozatot az ügyben.

Forrás: http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090415_tettrekesz_vita 

 

 A bíróságra benyújtott keresetünk:

 

Szám:V-7-I/2009.
 
Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság
 
Z a l a e g e r s z e g
 
 
Tisztelt Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság!

 
 

Alulírott Szima Judit a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (mint kérelmező) főtitkáraként, a szervezet törvényes képviselőjeként (székhely: Szekszárd 7100 Tanya u. 4.) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 31.§-ban foglaltak alapján eljárva a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.) mint kérelmezettel szemben, a Hszt. 31.§ alapján benyújtott kifogás jogosságának, illetve a TMRSZ-t a munkáltató jogellenes intézkedése, illetve mulasztása következtében ért joghátrány megállapítása tárgyában az alábbi

 

 k é r e l m e t

 
terjesztjük elő.
 

1. A Kérelmezett jogsértést követetett el azzal, hogy az intézkedései megtétele előtt a TMRSZ-t nem tájékoztatta.
 
2. A kérelmezett jogsértést követett el, hogy a kérelmező által kért adatszolgáltatástól elzárkózott, ezzel a Hszt.-ben számára előírt együttműködési kötelezettségét megsértette.
 
3. A Kérelmezett jogsértést követett el azzal, hogy a szakszervezetünk által 2009. március 31-én benyújtott kifogás tárgyában a Hszt. 31.§ (4) bekezdésben foglalt kötelezettség ellenére nem kezdeményezett egyeztető tárgyalást.
 
4. A Kérelmezett jogsértést követett el azzal, hogy a Hszt. 31.§ (5) bekezdésben foglalt kötelezettség ellenére elmulasztott rendelkezni a kifogásolt parancsok felfüggesztéséről.
 
5. A Kérelmezett jogsértést követett el azzal, hogy diszkriminálta a TMRSZ-t.
 
6. Kérjük továbbá kérelmezett költségben való marasztalását!

 

I n d o k o l á s :

 

Kérelmünk a Hszt. 34.§ (1) bekezdésén, továbbá a Pp. 123.§ második mondatában foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság jelen kérelem tárgyát képező intézkedése, mulasztása jogszabályban foglalt rendelkezést sért, így a jelen kérelmünkben foglalt szakszervezetünket ért jogsérelem Tisztelt Bíróság által történő megállapítása jogaink megóvása érdekében szükséges.
 
Tekintettel a fentiekre kérjük, hogy a Tisztelt Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság határozatában állapítsa meg a szakszervezetünket – a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság jogellenes intézkedése illetve mulasztása következtében – közvetlenül ért fentiekben kért, és az alábbiak szerint részletezett jogsérelmek megtörténtét!
 
Szakszervezetünk Zala megyében a legnagyobb szervezettséggel rendelkezik. A Zala megyei főkapitány minden szakszervezettel tárgyal, kivéve a TMRSZ-t, annak főtitkára telefonhívását sem fogadja, megalázó módon a titkárnője közli, hogy a főkapitány utasítása, hogy nem tárgyal szóban (telefonon sem) szakszervezetünkkel.
 
A kérelmezett részéről az együttműködési szándéknak a legcsekélyebb jele is hiányzik azóta, mióta 12 munkavállaló érdekében (gépjárművezetői pótlék, illetve megbízási díj megfizetése) szakszervezetünk a Tisztelt Zalaegerszegi Munkaügyi Bírósághoz fordult és a perbíróság kötelezte kérelmezettet, hogy az addigi jogsértését érdemi határozatok meghozatalával pótolja.
 
Ezt követően kérelmezett állományilletékes parancsnoka, azaz a Zala megyei rendőrfőkapitány úr a szakszervezetünkkel szemben rendkívül elutasító, kioktató hangvételű leveleket válaszol, már amikor egyáltalán válaszolásra méltatja szakszervezetünk megkereséseit.
 
Információink szerint, érthetetlen és egyben megengedhetetlen módon közvetlen munkatársainak megtiltotta, hogy a kérelmező főtitkárát bármilyen érdekképviseleti ügyben is telefonon bekapcsolják hozzá.
 
A munkáltatót terhelő együttműködési szándék ilyen mértékű elutasításával eddig szakszervezetünk még nem találkozott és rendkívül aggasztó az, hogy jelét sem látjuk annak, hogy a kérelmezett vezetője az együttműködési szándék elutasító magatartását akár csak látszat szintjén megpróbálná fenntartani.
 
Jelen kifogásunk nem az első alkalom abban a jogsértés sorozatban, amely hűen tükrözi a szakszervezet és a kérelmezett vezetője közötti jogviták során a kérelmezett vezetőjének személyeskedő, szubjektív és gáncsoskodó jellegű tagadó álláspontját szinte az összes eddig felmerült kérdésben, amelyben hozzá próbáltunk fordulni.
 
A kérelmezett vezetője mindenki számára nyilvánvaló módon kioktató, méltatlan hangnemben tagadja meg minden esetben akár a megkeresésünkre való közérdekű adatközlést, akár a munkavállalók, anyagi, szociális vagy egyéb jellegű kérdéskörében a Hszt-ben számára előírt együttműködési kötelezettségét.
 
2009.03.31-én arról értesültünk hogy a rendőrök helyzetének, körülményeinek, juttatásainak, elégedettségének szintjét felmérette valamilyen külsős civil céggel, de arról szervezetünket nem tájékoztatta a Hszt.30.§.(1) bekezdés c/. pontja alapján, valamint a felméretés eredményéről valamennyi, a kérelmezett szervezetében működő szakszervezetet tájékoztatta, kivéve a TMRSZ-t.
 
Erről való értesülésünket követően azonnal kifogást nyújtottunk be, mivel tisztségviselőink arról tájékoztattak, hogy ezen eseményről nem tudtak, előzőleg semmiféle tájékoztatást nem kaptak a kérelmezettől.
 
Miután többször is jelzés érkezett szakszervezetünkhöz arról, hogy a főkapitány úgy dönt kérdésekben, hogy előtte a szakszervezetünket nem tájékoztatja, ezért 2009.03.31-én „biankó” kifogást nyújtottunk be – tekintettel arra,  hogy a kérelmezett éppen azzal követte el a jogsértést, hogy a szakszervezetünk elől eltitkolt információkat.
 
Erre a kérelmezett állományilletékes parancsnoka úgy reagált 2009.04.01-én, hogy a TMRSZ jelölje meg konkrétan az ő jogellenes intézkedéseit.
 
Ugyanaznap kértük, hogy visszamenőleg adja meg a 30 napra az addig hozott intézkedéseit, utasításait, melyre törvényes határidőn belül nem válaszolt, így kifogásunk konkretizálása kérelmezett felróható magatartásából következően nem történt meg.
 
Időközben a hozzánk eljuttatott 1/2009-es Zala megyei RFK Vezetőjének intézkedése már önmagában megalapozza a kifogásunk benyújtását, valamint megalapozza  azt is, hogy 2009. március 15-re úgy történtek a jutalmazásra való felterjesztések, hogy arról előzetesen a főkapitány semmiféle tájékoztatást nem adott.
 
A fentiek alapján tehát a kérelmezett az elmúlt időszakban semmiféle törvényi kötelezettségének, (együttműködési kötelezettségének) nem tett eleget, ezzel diszkriminálta a szakszervezetünket.
 
Tekintettel arra is, hogy a Hszt. 31. § (5) bekezdése a egyértelműen előírja a munkáltató számára a szakszervezet által kifogásolt intézkedés végrehajtásának – egyeztető eljárás befejezéséig, illetve a jogerős bírósági döntésig történő – felfüggesztését, ezért kifogásunkban kértük a kérelmezett állományilletékes parancsnokát, hogy a hozott intézkedéseit, utasításait szakszervezetünk által kifogásolt jogsértő intézkedéseit azonnali hatállyal függessze fel.

Ettől kérelmezett elzárkózott, érdemi egyeztetésre nem adott lehetőséget, semmiféle adatot nem küldött meg határidőn belül, ezzel megsértette a Hszt.30.§ (1) bekezdés a/ pontjában foglaltakat is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságot, hogy kifogásunknak adjon helyt és állapítsa meg, hogy a kérelmezett munkáltatói helyzetével visszaélt, amikor a szakszervezet előzetes tájékoztatásának nem tett eleget, a kért adatok megadásától – törvényi együttműködési kötelezettsége ellenére – elzárkózott, a felmérés tájékoztatásakor az összes többi szakszervezetet meghívta,kivéve a TMRSZ-t, ezzel pedig a TMRSZ-t diszkriminálta.

A fent előadottakból megállapítható, hogy a Zala megyei RFK vezetője mint kérelmezett szerv vezetője a hivatali helyzetével visszaélve a fenti magatartásával szakszervezetünknek jogtalan hátrányt okozott, megsértve ezzel az Mt. 3. § (1) bekezdését – „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” – továbbá a Hszt.5.§ (1), (2) és (3) bekezdését, mivel jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésünknek megfelelően gyakorolta, illetve teljesítette.

A munkáltató jogsértése egyértelműen megállapítható azáltal, hogy annak ellenére, hogy a Hszt. 31.§.(4) bekezdése alapján a kifogással való egyet nem értés esetén egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. április 3-ig meg kell kezdeni, a munkáltató részéről a kifogás tárgyában történő egyeztetés vonatkozásában szakszervezetünk felé sem írásban, sem szóban jelzés nem érkezett.

Fentieken kívül a munkáltató jogsértést követett el azzal, hogy elmulasztott eleget tenni a 31.§ (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének azzal, hogy a kifogásolt intézkedések vonatkozásában nem rendelkezett azok – az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig való – felfüggesztéséről.

Fentiekben leírtak alapján kérjük, hogy a Tisztelt Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság határozatában – szakszervezeti jogaink megóvása céljából – állapítsa meg a fentiekben részletezett és szakszervezetünket ért jogsérelmek megtörténtét:

A felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

 
Szekszárd, 2009. április 6.
 

 Tisztelettel:

 

Szima Judit
Főtitkár

 
 
 
 
Mellékletek:
 

– kifogás
– Zala megyei RFK válasza
– TMRSZ adatkérése
– I/2009-es Intézkedés
– MTI közlemény