Valaki hazudik

Az alábbiakban elolvasható a Nyíregyházi munkaügyi ellenőrzés jegyzőkönyve, valamint az országos rendőrfőkapitánynak írt levelünk. Az ellenőrzés során a túlórák kifizetése kapcsán olyan adatok jutottak tudomásunkra, melyek ellentmondanak az igazságügyi és rendészeti miniszter „Aki azt állítja, hogy a túlórák nincsenek kifizetve, hazudik és nyilván azért teszi, hogy félrevezesse a közvéleményt.” kijelentésével. Már csak az a kérdés ki kit vezetett félre?

MÁSOLAT
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  2009. március 18.-án a Nyíregyházi RK hivatalos helyiségében  Nyíregyháza város Stadion u 3-5.  utca/szám alatt.

 

Kezdés : 12óra 11perc

Jelen vannak

Munkáltató részéről:

Ferenc Róbert r. őrnagy

Érdekképviselet részéről:

Szima Judit főtitkár                                                                    
Ökrös Attila  TMRSZ tisztségviselő            
Varga Szabolcs TMRSZ tisztségviselő

Jogszabályi  előzmény:

1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 28. § (1) A fegyveres szerv köteles együttműködni az érdek-képviseleti szervvel és biztosítani működésének feltételeit. Ez utóbbi körben lehetővé kell tenni, hogy az érdek-képviseleti szerv

a) az érdek-képviseleti tevékenysége céljából a fegyveres szerv kijelölt helyiségeit és azok berendezését a napi szolgálati (munka-)időn túl, illetőleg a szolgálati időben térítésmentesen használja;

b) az általa szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelő módon közzétegye.

(2) A fegyveres szerv nem követelheti meg azt, hogy a hivatásos állomány tagja az érdek-képviseleti hovatartozásáról nyilatkozzék, nem szüntetheti meg a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát, és nem károsíthatja meg a hivatásos állomány tagját az érdek-képviseleti hovatartozása vagy tevékenysége miatt.

(3) Jogosultságot vagy juttatást a fegyveres szerv az érdek-képviseleti szervezethez való tartozástól nem tehet függővé.

29. § (1) E törvény alkalmazásában szakszervezeten – elnevezésétől függetlenül – a hivatásos állomány tagjainak minden olyan érdek-képviseleti szervét érteni kell, amelynek célja a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és megvédése.

(2) A szakszervezet jogosult, hogy

a) a fegyveres szerven belül működjön és tagjait tevékenységébe bevonja;
b) a hivatásos állomány tagjait az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa;
c) tagjait a szolgálati viszonyt érintő körben a szervezeti egységgel szemben, illetőleg az állami szervek előtt, meghatalmazás alapján pedig az élet- és szolgálati körülményeiket érintő kérdésekben bíróság, más hatóság és egyéb szervek előtt képviselje.

(3) A szakszervezet a szervezeti egységgel kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

a) minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a hivatásos állomány tagjainak a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos;
b) az a) pontba tartozó kérdésben a parancsnoki (vezetői) intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét az állományilletékes parancsnokkal közölheti, és ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezhet;
c) a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti, azok végrehajtásáról tájékoztatást, adatot kérhet, melyet részére meg kell adni.

(4) A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szerv vezetőjének a figyelmét felhívhatja. Ha az a szükséges intézkedést kellő időben nem tette meg, a megfelelő eljárást kezdeményezheti. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott jogok az elöljáró szervek irányítása körébe tartozóan az adott szervezeten belüli reprezentatív szakszervezeti szervet illetik meg.

30. § (1) A szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles:

a) a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni;
b) a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni;
c) a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedésének megtétele előtt – ha az a hivatásos állomány legalább 25%-át vagy több mint 50 főt közvetlenül érinti – a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak irányadók – irányítása körébe tartozóan – az elöljáró szervek parancsnokaira (vezetőire) is.

31. § (1) A szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás (a továbbiakban együtt: intézkedés) ellen kifogást benyújtani.
(2) A kifogást az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani a jogellenes intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül. A kifogást az intézkedés megtételétől számított 1 hónapon túl nem lehet benyújtani.

34. § (1) A 31. és 33. §-ban biztosított jogok a szervezeti egységnél reprezentatívnak minősülő szakszervezetet, illetőleg tisztségviselőjét illetik meg. E jogok megilletik az előbbiek hiányában az országosan reprezentatívnak minősülő szakszervezetet is, ha a szervezeti egységnél legalább egy tagja van.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek taglétszáma eléri a szervezeti egység, országosan pedig a fegyveres szerv hivatásos állományának 10%-át. Ha a szervezeti egységnél csak egy szakszervezet működik, azt taglétszámától függetlenül reprezentatívnak kell tekinteni.

Az ellenőrzés tárgya:  a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei RFK.-n és az irányítása alá tartozó TMRSZ által kiválasztott kapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrörsök objektumaiban a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges

1.) felszerelések, munka- és védőeszközök,
2.) az előírt védőital,
3.) az előírt pihenőidő
4.) heti 2 óra sport
5.) a szolgálat tervezéseknél a belső norma betartása
6.) tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség
7.) illetve az elhelyezési körülmények
8.) munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges munkáltatói kötelezettségek (szgk. biztosítása, benzin, létszám stb.)

Az ellenőrzés célja:

a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése.  

 
Az ellenőrzés módszere: 

helyszíni vizsgálat, személyes megkérdezés.

Az ellenőrzés fajtája: 

terv szerinti, témaellenőrzés.

Az ellenőrzés megállapításai:

A jegyzőkönyv készítői megállapítják , hogy a TMRSZ országosan reprezentatív szakszervezet, így annak képviselője jogosult a szervezeti egységnél a Hszt.29.§. c. pontja alapján a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni.

A jegyzőkönyv készítői megállapítják, hogy az ellenőrzött fél biztosította  nem biztosította az ellenőrzéshez az állomány illetékes parancsnok által kijelölt döntési joggal, illetve szakmai ismeretekkel rendelkező személyeket.

Az ellenőrzésről a szakszervezet a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei RFK.-t 2009. március 9-én tájékoztatta annak 2009. március 16-a utáni időpontjáról.

Munkáltató részéről jelenlévő közlése alapján a munka és védőeszközök biztosítva vannak.

Védőeszközök ( pajzs, gázspray, rohamsisakok, használt gumibot egyénileg vannak kiadva.)

Probléma a láthatósági mellények bevétele, minimális számban szóbeli MRFK -s utasítás volt. Egymás után használják és higiénés szempontból probléma.

Heti 2 óra sport kiadása szolgálati feladatokkal ütközik, annak kiadása eseti rendszerességgel történik.. Szolgálati sérelem esetén a járőrök nem vehetik igénybe, bűnügyi területen nincs információja.
Szolgálattervezeteket 22/ 97. ORFK utasítás alapján végzik. A 2009 márciusi szolgálattervezet beírása ceruzával történik. 23/ 2008- as ORFK utasítást is figyelembe veszik.
Álláspontja a ceruzával írt tervezetről, hogy így tartja helyesnek. Szolgálattervezet lefényképezését annak letakarásával Ferenc Róbert r. őrnagy megtagadta. A ceruzával írt lepedőn radírozások nyomai jól láthatóak. Ferenc Róbert r. őrnagy a heti 2 óra sport kiadására vonatkozó jogszabály nem tudta megjelölni.
Ferenc Róbert r. őrnagy arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy a beosztottnak hány nappal előtte kell tudnia a szolgálatba lépést. Közölte olvassuk el.

Ferenc Róbert r. őrnagy a kérdésünkre, hogy a szabadidőről berendelt kolléga esetében milyen intézkedéseket tesz, azt válaszolta, hogy elrendeli a túlórát, viszont azt megtagadta, hogy az általa elrendelt legutolsó túlóra elrendelést bemutassa.

Arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a túlórát hogyan rendeli el, közölte, hogy jogszabály szerint, amikor rákérdeztünk, cinikusan válaszolta , hogy olvassuk el.

A kapitányságot 2002- 2004 körül újították fel. Baktalórántháza Rendőrőrs az probléma.
Létszám: 398-396 fő hivatásos, 109 fő a közrendvédelmi állomány.

4 körzetre osztva a város, jó a közbiztonság, viszonyítva 1 körzet 40 ezer fős lakosságú és 1 pár járőr jut.

160 göngyölített túlórák léteznek-e a kapitányságon kérdésre azt választ kaptuk, hogy ügyeleten volt ilyen.

A dolgozók elmondták, hogy a sportfoglalkozás biztosításának lehetősége folyamatosan nincs megoldva.

A lízingelt autók jó állapotban vannak.

Munkavédelmi oktatási napló 2002. 01. 24.- én nyitott és 2002. 02. 11.-én zárt.
Munkavédelmi oktatási napló 2002. 02. 19.- én nyitott 2007. 02. 19.- én zárt. Összefűzött doksiban több lap üres. A 2007. 02. 19.- i munkakört, munkahelyet változtatók részére történt 12 főnek.
2008. 03. 03.-tól 04. 14.-ig elméleti oktatás a munkába állóknak.
Megállapítható, hogy évenkénti munkavédelmi oktatás nem volt a dolgozóknál a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján.

Bemutatásra került egy 2001- es 170/ 21/2001. számú SZSZB MRFK Főkapitányi Hivatala oktatási segédlete a személyi állomány előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásához. (Pápai Zsolt munkavédelmi felügyelő)

Nyíregyháza RK. Munkavédelmi Szabályzata 2913/01 ált.  2001.01.20.
Szabadságok kiadása rendben lévő, átlag 3-4 napot.
2008. évit 6 fő nem vette ki.
Sipos László 135 túlóra. 2008. 07. hótól- 12. hóig nincs lerendezve. Őr- járőrszolgálat.
Piros színnel jelölik a 200 % -ot, más színnel a 100 %-ot . A 133 túlórából 49 óra 200 % -os , ami be van számítva a 133 órába.

Gépjárművezetői pótlékot fizetik, az egyenruhásoknál és nyomozóknál 297 fő kap.
Ezen kívül a 2008-as évből maradt ki nem fizetett túlóra.

 

1.Deák             16,
2.Fintor             61,
3.Varga L.         69,
4.Szondy         31,
5.Dér             9,
6.Teremi             75,
7.Barta             4,
8.Márton         48,
9.Varga P.         15,
10.Páll Cs.         17,
11.Kelemen         4,
12.Oláh T.         14
13.14, Brém R.         18
14.18, Marozsán         20,
15.Póti J.             84,
16.Oláh L.         19,
17.Mokánszki         36,
18.Bíró M.         12,
19.Soltész M.         24,
20.Papp R.         13,
21.Páll L.            50,
22.Kovács A.         31,
23.Horváth Z.         29,
24.Víg Gy.         4,
25.Gégény G.         29,
26.Szarka G.         79,
27.Dankó K.         90,
28.Puskás I.         67,
29.Király             12,
30.Réthy V.         68,
31.Kiss G.         35,
32.Tóth L.         41,
33.Bíró D.         39,
34.Pántor K.         8,
35.Udvari T.         27,
36.Bordás J.         40 óra

túlóra maradt a 2008-as évből. (összesen 1238 túlóra ki nem fizetésének elmaradása)

Kérdésre a jelenlévő vezető úr elmondja, hogy megvizsgálják és jogszabálynak megfelelően intézkednek.
A TMRSZ megállapítja, hogy  az ORFK 83/2008- as és a HSZT. Alapján intézkedni kellett volna  a túlórák kifizetéséről.

Teafőzőhelyen 1db tea filter van más a helyiségben nem található. A konyha tiszta, kulturált.

 
Teakonyha 1    Teakonyha 2

Teakonyha 3

 
A 26-1959/4/07-08-as szám ORFK. Rendészti Főigazgatói levele iktatva 42/45-2008 ált. számon, munkavállalók részére nem került ismertetésre. Érkezett 2008.05. 08.- án

Az ellenőrzés során elsődlegesen kért iratok felsorolása:

1. Munkavédelmi szabályzat,
2. Tűzvédelmi szabályzat, ha van Tűzriadó terv,
3. A legutolsó Munka- és tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentumok, illetve az oktatási tematikát,
4. Mentési tervet,
5. A kockázatértékelést.
6. Kimutatást arról, hogy mennyit költöttek 2008. évben védőitalra, védőfelszerelésekre.
7. Szerződést a védőruházat tisztíttatásáról
8. Védőitallal kapcsolatos számlák fénymásolatának becsatolása
9. Heti 2 óra sport kivételének minden dolgozóra való igazolása, füzet stb. felfektetése révén
10. Szolgálattervezéseknél a belső normák csatolása
11. Tisztálkodószerek beszerzésének számlamásolatai
12. Szolgálati gépkocsik műszaki állapotát igazoló okmányok
13. Szolgálati gépkocsik szolgálatonkénti km futását igazoló okmányok
(Az átadott iratok aláhúzva)

 

A felvett jkv. az általunk elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után hh. aláírunk.
                        Kmft.

 

Lezárva: 14 óra 10 perckor

A JKV-t elolvasni nem tudtam mivel kézzel írott
az abban foglaltak. később reagálunk.

 

 

Ferenc Róbert r. őrnagy sk.

Munkáltató részéről részéről:

Szima Judit sk.                              

Érdekképviselet részéről:                          

 

Készült 2 db. eredeti példányban

1 pld. TMRSZ
1 példány munkáltató
Másolat hiteléül készült a kézzel írt példányról 2009. március 23.-án.

Készítette :

Sőregi Ingrid
TMRSZ KKI munkatárs

 

 

Levelünk az országos rendőrfőkapitánynak

 

Szám:Kü-XIII-1/2-1/2009.
 
Dr. Bencze József r.altábornagy részére,
 
ORFK Vezetője!
 
B U D A P E S T
 
 
 
Tisztelt Főkapitány Úr!

 
 
 

A TMRSZ az igazságügyi miniszter közelmúltban tett kijelentésével kapcsolatban kérdést lett feltéve  a  RÉT ülésen. A 9921/6/2009.ált számú irat tanúsága szerint az I/2. a-b.  pont alatt  a kérdés az igazságügyi és rendészeti miniszter állítására alapult, amely szerint: „Aki azt állítja, hogy a túlórák nincsenek kifizetve, hazudik és nyilván azért teszi, hogy félrevezesse a közvéleményt.” Pontos információt és kimutatást kér erről, ha ez nem így igaz.”
 
Az ORFK válaszát, amely szerint: – A Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatása alapján a miniszter úr nyilatkozatával ellentétes információ nincs a birtokukban az adott témakörben.-  nem tudjuk elfogadni az alábbiak alapján:
 
A TMRSZ 2009. március 18-án a Nyíregyházi Városi Rendőrkapitányságon tartott munkaügyi ellenőrzést, melynek során több munkahelyi szabálytalanság is jegyzőkönyvileg került rögzítésre. Ezen túlmenően az is megállapítást nyert a bemutatott dokumentációk alapján, hogy a 2008-as évről 36 dolgozó esetében 1.238 óra túlmunka a mai napig nem került ellentételezésre, információink szerint elsősorban azért, mert azokat az érintett vezető nem jelentette le.
 
A keletkezett jkv. 1 másolati példányát megküldöm azzal, hogy a jkv. másik eredeti példánya a rendőrkapitányságnak is rendelkezésére áll.
 
A fentiek alapján megállapítható álláspontunk szerint, hogy a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Miniszterét félretájékoztathatták.
 
Kérem soron kívüli intézkedését a túlórák kifizetésére, a keletkezett jegyzőkönyvben fellelhető további munkavédelmi szabályok megsértése miatt haladéktalan intézkedését, továbbá a szükséges eljárás elrendelését a felelősség megállapítása céljából.
Tett intézkedéséről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!
 
Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a TMRSZ tagjai meghatalmazása alapján csak a 2009-es év elején különböző rendőri szervezeti egységeknél több szolgálati panasz került beadásra, mivel nevezettek részére a túlórák kifizetésére nem került sor.
 
Szeretném megjegyezni az egyik kirívó esetet, amikor a BRFK-n az egyik dolgozónak 543 túlóra elszámolása nem történt meg 2006.01.01-től 2007.12.31-ig, illetve túlóra ki nem fizetése miatt több bírósági per van folyamatban.
 
A rendészeti miniszter tájékoztatása alapján csak túlóra kifizetésére 2 milliárd forint pótlólagos támogatást kapott a rendőrség. Álláspontunk szerint – figyelembe véve, hogy ezt a pénzt a kormány abban a tudatban biztosította a rendőrség számára, hogy nincs kifizetetlen túlóra – az összegből az elévülési időn belüli kifizetetlen túlórák ellentételezését is biztosítani kell.
 
Kérjük Főkapitány Urat, tájékoztatni szíveskedjen arról is, hogy a Rendőrség számára biztosított 2 milliárd forint túlórakeretből válaszának megadása időpontjában még mennyi áll a rendőrség rendelkezésére.

 
 
Szekszárd, 2009. március 25.
 
 

Tisztelettel:

 
 
 
 
 
 

Szima Judit főtitkár