A BRFK ismét jogszerűtlenül járt el

 A Fővárosi Munkaügyi Bíróság végzésében a szakszervezetünk által benyújtott kifogás tárgyában megállapította, hogy a BRFK jogsértő módon járt el. A részleteket a cikk további részében lehet elolvasni.

Fővárosi Munkaügyi Bíróság
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52.

4.Mpk.50.099/2009/6.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság

a Szima Judit főtitkár által képviselt

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.)
kérelmezőnek

a dr. Romhányi Gábor r. hadnagy kiemelt főelőadó által képviselt
Budapesti Rendőrfőkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4.) kérelmezett ellen

szakszervezeti kifogás tárgyában indított nemperes eljárásban meghozta az alábbi

végzést:

A bíróság megállapítja, hogy a kérelmezett jogsértő módon járt el, amikor a 301/28, 301/27, 301/146. parancsok tárgyában egyeztetési kötelezettségének nem tett eleget, és a kifogásolt parancsok végrehajtását nem függesztette fel.

A bíróság a kérelmező kérelmét egyebekben elutasítja.

A felek költségeiket maguk viselik.

Az eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Fővárosi Bírósághoz címezve a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál lehet 3 példányban előterjeszteni.

I N D O K O L Á S :

 

A kérelmezett 2009. január hónapban a 301/28., 301/27. és 301/146. sz. parancsaiban rendelkezett …r. fhdgy., …r. törm., … r. törm. nevezettek rendelkezési állományba helyezéséről 2009. január 1. napjától kezdődően. Nevezettek mindhárman a kérelmező tisztségviselői, akik tekintetében a kérelmező 2008. év különböző időpontjaitól kezdődően munkaidő kedvezményt vett igénybe, és az igénybe vételt a kérelmezettnek be Is jelentette.

A kérelmező kérelmében annak megállapítását kérte, hogy a 301/28, 301/27 és 301/146. sz. parancsokat a kérelmezett a szakszervezettel történő egyeztetés és erre vonatkozó kérelem hiányában adta ki. Kérte továbbá annak megállapítását, hogy a kérelmezett a szakszervezet kifogás tárgyában nem kezdeményezett egyeztető tárgyalást, elmulasztott rendelkezni a kifogást parancsok felfüggesztéséről, továbbá megsértette a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, amikor a kifogásolt intézkedéseket a szakszervezeti jogosultságok elvonásával adta ki. Kérte a kérelmezett költségben történő marasztalását.
Álláspontja szerint a rendelkezési állományba helyezés joga a szakszervezetet illeti meg, ennek ellenére a kérelmezett egyoldalúan, jogsértő módon, a szakszervezet belső ügyeibe avatkozva intézkedett. A kérelmező által előterjesztett kifogással kapcsolatban nem tartott egyeztető tárgyalást, és nem függesztette fel a sérelmezett parancsok végrehajtását sem.

A kérelmezett a kérelem elutasítását és a kérelmező költségekben történő marasztalását.

Álláspontja szerint a kérelmező nem nyújthatott volna be kifogást a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatban, mivel azzal kapcsolatban egyéni jogvitának van helye. Az egyeztető tárgyalás és a munkáltatói intézkedés végrehajtásának felfüggesztése abban az esetben indokolt, ha a szakszervezet kifogással élhet mivel azonban a jelen eljárás esetében kifogásnak nincs helye, az ezzel összefüggő eljárási rend sem lehet irányadó.

A kérelmező kérelme az alábbiak szerint részben megalapozott:

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 31. (1) bek. értelmében a szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés ellen kifogást benyújtani. A (3) bek. szerint nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben a hivatásos állomány tagja jogvitát kezdeményezhet.

A Hszt. 194. (1) és (2) bek. úgy rendelkezik, hogy a hivatásos állomány tagja szolgálati panasszal élhet, ha a szolgálati viszonyára vonatkozó döntést vagy intézkedést sérelmesnek tartja. A szolgálati panasz a munkáltatói intézkedés közlésétől számított 15 napon belül nyújtható be a beosztást érintően a szolgálati viszony egyoldalú módosításáról szóló munkáltatói intézkedéssel szemben. Egyéb esetben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül lehet a szolgálati panaszt előterjeszteni.

A rendelkezési állományba helyezés és az azzal járó, például a járandóságokat érintő következmények mindenek elött nem a szakszervezetet, hanem a szakszervezet tisztségviselőjét érintik, aki a számára sérelmesnek tartott intézkedéssel szemben szolgálat panasz előterjesztésére volt jogosult. A tisztségviselő joga az egyéni jogvita kezdeményezésére kizárja a szakszervezet jogát a kifogásra a munkáltatói intézkedéssel szemben, ezért e körben a bíróság a kérelmező kérelmét elutasította.

A Hszt. 31. (2), (4) és (5) bekezdései rendelkeznek a kifogás benyújtásával és elintézésével kapcsolatos eljárási rendről, így az egyeztetésről és a parancs végrehajtásának felfüggesztéséről is.

A törvény a felek számára egyeztetési kötelezettséget Ír elö arra az esetre, ha a kifogással az állományilletékes parancsnok nem ért egyet. A jogszabály kötelezővé teszi—a- kifogásolt intézkedést—végrehajtásának- felfüggesztését Is, mégpedig—az–—- egyeztető eljárás eredményes befejezéséig, illetőleg a jogerős bírósági döntéséig.

A törvény fenti rendelkezései azt a célt szolgálják, hogy szakszervezet által kifogásolt döntésről a felek érdemben tárgyaljanak, és — lehetőség szerint — egyezségre jussanak. Továbbá, hogy a munkáltató megegyezés hiányában ne hajthassa Végre a kifogásolt intézkedést addig, amíg abban a bíróság nem hoz érdemi döntést.

A felek megegyezésének hiányában tehát a bíróságnak kell határoznia a kifogás megalapozottsága, illetőleg jogszerűsége tárgyában. A munkáltató — ha bármely okból nem ért egyet a szakszervezeti kifogással — köteles a másik féllel egyeztetni, és a kifogásolt intézkedés végrehajtását a jogszabályban meghatározott időpontig felfüggeszteni.

A kérelmezett tehát jogellenesen járt el, amikor az egyeztetési kötelezettségének nem tett eleget, és a kifogásolt parancsok végrehajtását sem függesztette fel.

Az illeték mértékéről és viseléséről a bíróság az 1990. évi XCIII. tv. 5.(1)bek. c. és d./pontja alapján nem rendelkezett.

A bíróság az eljárási költség viselése tekintetében a Pp. 81.(1) bek, 78., 24.(2) bekezdés b./pontja és az ítélkezési gyakorlat figyelembe vételével, mérlegeléssel döntött.

A fellebbezésről a Pp. 233. rendelkezik.

Budapest, 2009. február 22.

dr. Dobos Katalin s.k.
bíró

 

Letöltés PDF formátumban