Cafeteria, RÉT és 7/2009. ORFK utasítás

Az alábbiakban a RÉT február 18-i üléséről, a 7/2009. ORFk utasításról és a “cafeteria”-visszafizetési kötelezettség tárgyában tett nyilatkozatról, valamint a lakhatási támogatás igénybevételi lehetőségéről olvashattok.

 

Kezdjük a RÉT február 18-i ülésével:

 

 

Tájékoztató a RÉT 
2009. február 18-i rendkívüli üléséről.

 

A Rendőrség személyi állományának 2009. évi bérkompenzációját biztosító munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló ORFK utasítás kiadásával összefüggésben 2009. február 18-án 13:00 órakor került sor a RÉT soron kívüli ülésének megtartására, melyen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is részt vett.

Az ülés összehívásának egyik leglényegesebb indoka az a probléma, mellyel az utóbbi időben tagjaink közül többen fordultak tisztségviselőinkhez, miszerint a legalacsonyabb jövedelmű kollegák a 2/2009. (OT. 1.) ORFK utasítás 1. számú mellékletében foglalt 40.000 .- Ft. helyett mindössze 20.000 .- Ft. összegű juttatásban részesültek.

Dr. Sipos Gyula r. ddtb. Úr a problémával kapcsolatosan kifejtette, hogy a minisztériumtól kapott keretből az ORFK által fel nem használt összeg – a korábbi megbeszélésnek megfelelően – a legalacsonyabb jövedelmű kollegák (tiszthelyettesek, közalkalmazottak) között kerül majd szétosztásra. A szétosztás módjáról a rendelkezésre álló pontos összeg meghatározását követően lehet majd dönteni.

Döntés született továbbá arról, hogy a lakhatási támogatás bekerül a választható juttatások közé oly módon, hogy a munkáltató biztosítja a változtatás lehetőségét annak is, aki esetleg korábban már leadta az igénylőlapját, valamint a béren kívüli juttatás mértékének meghatározásakor – az eddigi helytelen gyakorlattól eltérően – figyelembe fogják venni a közalkalmazotti címpótlékokat is.

A 2008. december hónapban egészségügyi szabadságon vagy betegállományban levők béren kívüli juttatásával kapcsolatosan Sipos Úr kifejtette, hogy miután a vonatkozó kormányrendelet meghatározza, hogy a 2009. januárban számfejtett bért kell figyelembe venni a juttatás mértékének megállapítása során, ezért az e vonatkozásban kialakult helytelen gyakorlatra is fel fogják hívni a GEI-k figyelmét.

Felmerült továbbá a munkáltató által utóbb rendszeresített a 2009. évben választható béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről szóló Nyilatkozat, mely a munkavállaló hozzájárulását kéri ahhoz, hogy esetleges túlfizetés esetén a munkáltató a túlfizetett összeget levonhassa az érintett illetményéből. A szakszervezetek álláspontja egyöntetűen az, hogy miután maga az ORFK utasítás 21. pontja pontosan szabályozza az év közben leszereltekre vonatkozó szabályokat, ezért a Nyilatkozat csak jogvitát teremthet a felek között azáltal, hogy a munkavállaló egy elvi hozzájárulást kér a nyilatkozótól az esetlegesen túlfizetett összeg illetményéből történő levonására.
 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság képviseletében megjelent Dr. Vattay Gergely elmondta, hogy természetesen a Nyilatkozat aláírásától függetlenül is lehetősége lesz a munkavállalónak nyilatkozni a levonásra kerülő összeg mértékét illetően, viszont mindenképpen szükségesnek tartja az állomány figyelmét nyomatékosan felhívni arra, hogy akinek év közben meg fog szűnni a jogviszonya, az a juttatásokból csak az időarányosan járó részt vegye igénybe, vagy számoljon az ezzel kapcsolatosan visszafizetési kötelezettséggel.

E tekintetben a munkáltató az összes lehetséges fórumon (internet, intranet, körfax) a napokban közzé fog tenni egy felhívást, mely nyomatékosítja a fenti kötelezettségvállalást.

Fentieket követően felmerült az ország területén található egyes rendőrségi objektumok 
(Dororgi Rendőrkapitányság, Garam utcában található rendőrségi objektum, stb.) katasztrofális, életveszélyes állapota, mellyel kapcsolatosan Sipos Úr kifejtette, hogy tisztában van a problémával, de uniós pénz hiányában e célra mindössze 345 millió Ft. áll rendelkezésre, melyet a rendőrségi helikopterek felújítására kell fordítani.

Amint azt már Ti is bizonyára látjátok, a cafeteria rendszer körül kialakult meglehetően zavaros helyzet továbbra sem látszik letisztulni, a rendszer gyakorlatba történő bevezetése folyamatosan új problémákat és kérdéseket vet fel.

Lényeg, hogy a munkáltató addig csűri – csavarja a témát, míg a megélhetési gondokkal küzdő állomány – figyelmen kívül hagyva azt, hogy az egyre növekvő elvárásokkal szemben fizetése egyre csak csökken – úgy érezze, hálásnak kell lennie azért, amit a Kormány annak fejében „csöpögtet” részére, hogy közben 5 milliárd Ft-ot spórol rajta!

 

 

Szekszárd, 2009. február 19.

 

Szima Judit
Főtitkár

 

ORFK e-mail, mellyel megérkezett az OT4.doc és a TÁJÉKOZTATÁS.doc

 

Dr. Bárdos Judit asszonynak,
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára
Pongó Géza úrnak,
Független Rendőr Szakszervezet főtitkára
Katus Károly úrnak,
Rendészeti Védegylet elnöke
Szima Judit asszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség főtitkára

S z é k h e l y é n

Tisztelt Főtitkár Asszony/Úr, Elnök Úr!

Mellékelten – elektronikus úton – megküldöm a 2009. február 18-ai
RÉT ülésen megbeszéltek alapján készített, a Rendőrség személyi
állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói
intézkedések végrehajtásáról szóló 2/2009. (OT 1.) ORFK utasítás
módosításáról szóló 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítást, valamint a
„cafeteria”-visszafizetési kötelezettség tárgyában tett
nyilatkozatról, valamint a lakhatási támogatás igénybevételi
lehetőségéről szóló Tájékoztatót.

Budapest, 2009. február 20.

Tisztelettel:

dr. Gömbös Sándor r. alezredes
         főosztályvezető sk.

Melléklet: elektronikus úton.

 

Az OT4.doc tartalma: a 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 2/2009. (OT 1.) ORFK utasítás módosítására

 

Szám: 7/2009.

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY

7/2009. (OT 4.) ORFK

UTASÍTÁSA

a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 2/2009. (OT. 1.) ORFK utasítás módosítására

A jóléti juttatások körének bővítése érdekében a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 2/2009. (OT.1.) ORFK utasítás (továbbiakban: utasítás) módosítására – a Rendőrség országosan reprezentatív szakszervezeteinek előzetes tájékoztatását követően – kiadom az alábbi

utasítást:

1.    Az utasítás 4. pontja az alábbi h) alponttal egészül ki:

„h) a lakással rendelkező hivatásos állományúak részére lakhatási támogatás megtérítése, melynek során az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére kiállított számlával igazolt alábbi költségek vehetők figyelembe:

ha)    távfűtés,
hb)    központi fűtés,
hc)    áram díj,
hd)    víz-csatorna díj,
he)    fűtőolaj, tűzifa és egyéb fűtőanyag beszerzés;
hf)    közös költség.

2.    Az utasítás 22. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkéntes kölcsönös pénztári befizetések a tárgyhót követő hónap 15-ig kerülnek átvezetésre a jogosult pénztári számlájára. Az internet használati díj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósítása számla ellenében havonta utólag történik.”

3.    Az utasítás 21. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. Ha a 2009. évi jogszerző időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy túlfizetés történt, akkor az állomány tagjától azt készpénzben vissza kell követelni, illetve az utasítás 6. számú mellékletében meghatározott nyilatkozat alapján, előzetes tájékoztatását követően – amennyiben az összeg tekintetében jogvita nem áll fenn – illetményéből le kell vonni.”

4.    Ez az utasítás a közzétételének napján1 lép hatályba. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg:

a)    az utasítás 9. pontjában a „2009. február 25-ig” szövegrész helyébe „2009. március 3-ig” szövegrész;
b)    az utasítás 10. pontjában a „2009. február 27-ig” szövegrész helyébe „2009. március 5-ig” szövegrész;
c)    az utasítás 2. számú mellékletének helyébe ezen utasítás 1. számú melléklete lép, valamint
d)    az utasítás kiegészül a jelen utasítás 2. számú mellékletében meghatározott 6. számú melléklettel.

5.    Azon hivatásos állományú részére, aki nyilatkozatát jelen utasítás hatályba lépéséig már leadta, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az igénybe vehető juttatások körének bővítésére tekintettel – a jelen utasítás 4. pontjának a) alpontjában meghosszabbított határidő figyelembe vételével – új nyilatkozatot tegyen.

 

 

Dr. Bencze József

r. altábornagy sk.

 

Teljes OT4.doc letöltése, benne a norma mellékleteivel

 

A szintén az ORFK e-mailhez csatolt tájékoztató:

 

TÁJÉKOZTATÁS
a „cafeteria”-visszafizetési kötelezettség tárgyában tett nyilatkozatról, valamint a
lakhatási támogatás igénybevételi lehetőségéről

 

1. A Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 2/2009. (OT 1.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás) több helyen rendelkezik arról, hogy a kereset-kiegészítés címén biztosított egyéni keretösszeg túllépésére nincs lehetőség. Az utasítás vonatkozó pontjai a következők:

– a 6. pont rögzíti, hogy az egyéni keretösszeg nem léphető túl;
– a III. fejezet meghatározza a kereset-kiegészítésre való jogosultság év közben történő megszűnése esetén alkalmazandó szabályokat;
– a 21. pont előírja, hogy amennyiben „a 2009. évi jogszerző időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy túlfizetés történt, akkor az állomány tagjától azt készpénzben vissza kell követelni”.

A fentiek alapján az utasítás szövegéből egyértelműen kiolvasható, hogy a jogviszony folyamatosságát érintő év közbeni események folytán a kereset-kiegészítés összegének időarányos csökkentésére kerülhet sor, ami visszafizetési kötelezettséget eredményez az állomány érintett tagjánál. A béren kívüli juttatások kiválasztásához fűzött nyilatkozat a visszafizetési kötelezettség érvényesítésének technikai lebonyolításának módjáról rendelkezik. Megjegyzendő, hogy azonos tartalmú nyilatkozatot tartalmaz az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cafeteria Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2009. (I. 10.) IRM utasítás függelékének II. pontja.

A túlfizetés összegének az illetményből való levonásához történő hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a munkáltató önkényesen állapíthatja meg a levonás mértékét. Minden esetben előzetesen tájékoztatni kell az állomány érintett tagját a kimutatott túlfizetésről, és amennyiben ő vitatja a megállapított összeget, úgy a levonás a jogvita jogerős lezárásáig nem hajtható végre.

2. A választható juttatások köre az utasítás módosításával kibővül a hivatásos állományúak esetében – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 115. §-ának f) pontjában szereplő jogcímen – a lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulással. Ennek érdekében az utasítás módosítására 2009. február 20-án a 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítással sor került. Azon hivatásos állományúak, akik nyilatkozatukat már leadták, de a juttatások körének bővítésére tekintettel azon módosítani kívánnak, természetesen új nyilatkozatot tölthetnek ki. Erre is figyelemmel a 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás 2009. február 25-éről 2009. március 3-ára módosította a nyilatkozat leadásának határidejét.