Továbbra is kérjük az ellenőrzést

A minisztertől kértük a Mosonyi utcai objektumba szóló behajtási engedély kiadása körüli bonyodalmak kivizsgálását. Szerintük már okafogyottá vált. Szerintünk pedig az, hogy már megkaptuk a behajtási engedélyt, nem jelenti azt, hogy a korábbi jogsértések nem történtek meg. Levelezésünk időrendi sorrendben elolvasható.
 

 
 
 
TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE
SZEKSZÁRD

Szám: Kü-13-I/2008.

Dr. Draskovics Tibor Rendészeti Miniszter Úr részére!

BUDAPEST

Tisztelt Miniszter Úr!

A munkaügyi ellenőrzéstől szóló 1996. évi LXXV. Törvény 3.§-ának /2/ bekezdése, valamint 14/1997. /II. 26./BM rendelet 1. és 2. §-ai alapján a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ), képviseli: Szima Judit főtitkár

bejelentést

tesz a BRFK. Teve u.4-6 szám alatti valamint az ORFK. Teve u.4-6 szám alatti székhelyű ellen az 1996. évi LXXV. Tv., mely a munkaügyi ellenőrzésről szól, annak törvény 3.§ (1) bekezdése 1.) pont, l. és a (1) bekezdés n.) pont megsértése miatt.

Indokolás

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviselőjeként az elmúlt időszakban a BRFK vezetése részéről, mint közszereplőnek is minősülő szakszervezeti tisztségviselő több nemtelen támadásnak voltam kitéve akkor, amikor a BRFK által biztosított Mosonyi úti objektumba kívántam székhelyünkről az irodába menni és a belső parkolóban parkolni.

Elsődlegesen ezt minden esetben kérelem formájában lehetővé tették számunkra, majd a BRFK-n lévő anomáliák következetes feltárásának következtében azt megtagadták, több esetben rendkívül megalázó módon.

Tették ezt úgy, hogy a belső parkolóba az ott lévő vezetők éves belépési jegyeket adtak ki magánszemélyeknek, vagy külső cégek képviselőinek, addig a TMRSZ részéről minden esetre engedélykérelmet iratattak, majd azt az utolsó hónapokban minden alkalommal el is utasítottak arra való hivatkozással, hogy a belső rendelet ezt nem teszi lehetővé számukra.

Ez az állításuk nem felel meg a valóságnak, mert a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Helyettesének 8/2005. (XII.16) Kbh. Intézkedése 46. pont a következőket mondja:

Az objektum területére magángépjárművel történő ideiglenes belépési engedély kiadásának jogát a KVFO vezetője és helyettese gyakorolja

Szervezetünk diszkriminálása e pont BRFK általi figyelmen kívül hagyásával álláspontunk szerint egyértelműen megállapítást nyert.

Tekintettel arra, hogy a TMRSZ a Mosonyi utcai objektum épületében is rendelkezik irodával, 2009. január 9-én a szakszervezet főtitkáraként szándékoztam az objektum területére személyes használatú szolgálati gépjárművemmel bejutni annak érdekében, hogy oda nehéz, több tíz kg. súlyú dobozokat szállítsak.

Behajtásom engedélyeztetése érdekében az objektum területén tartózkodó tisztségviselőnk 2009. január 8-án szolgálati jegyben Pusztai Csaba r. alezredeshez fordult, aki a kérelmünket másnap elutasította azzal, hogy azt 8/2005. BRFK KB intézkedés, valamint a 111-1/137/2008. számú állásfoglalásban foglaltak miatt nem áll módjában teljesíteni.

Ezt követően Konkoly Adrienne TMRSZ jogi ügyvivő a probléma megoldása érdekében Dr. Piros Attila r. dandártábornok Úrhoz fordult, aki miután biztosította az ügyben történő közreműködéséről folyamatosan azt a tájékoztatást adta, hogy Pusztai Úr nem tartózkodik objektum területén, mobiltelefonját többszöri hívás ellenére nem veszi fel, illetve elmondása szerint e „rendkívüli bonyolultságú” probléma feloldására képes és alkalmas más rendőri vezetőt az objektum területén nem talált.

Ezt követően – tekintettel arra, hogy Piros Úr tájékoztatása szerint az Országos főkapitány Úr az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, valamint a Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét bízta meg szakszervezetünket érintő sorozatos problémák megoldásával – tisztségviselőnk Sipos valamint Zsinka Urakhoz fordult, azonban sem őket, sem helyetteseiket nem sikerült elérnie telefonon.

A TMRSZ Központi irodából jogi szakasszisztensünk eközben az IRM Hivatalán többszöri hívás után azt a tájékoztatást kapta, hogy a főtitkár „személyes belépése engedélyezve van,”(tehát nem a törvény által) azonban a gépjárművel történő behajtás engedélyezése a BRFK hatáskörébe tartozik.

Fentieket követően tisztségviselőnk megkísérelte felhívni Dr. Túri András rendészeti szakállamtitkár Urat, akinek titkársága azt közölte, hogy a probléma a BRFK hatáskörébe tartozik.

Ezt követően Mohácsi Zsigmondné ügyvivő Dr. Soós Istvánné BRFK Hivatalvezető Asszonytól telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy a gépjárművel történő behajtással kapcsolatos szolgálati jegy személyesen a BRFK Vezetője utasítására került elutasításra azzal, hogy az irodába bevinni szándékozott iratokat, dobozokat sem engedélyezi, parkoljak ott, ahol akarok!

Tehát függetlenül attól, hogy a szakszervezet főtitkáraként a szakszervezet használatában levő irodába szállítottam nehéz, iratokkal teli dobozokat, az objektum területére most már egyértelműen kiderült, hogy a Tisztelt Főkapitány Úr személyes közbenjárása alapján diszkriminálják szervezetünket, azaz még addig sem hajthatok be, mint főtitkár, amíg az iroda működésére a nehéz súlyú ingókat kipakoljuk!

Addig az oly sokat meghivatkozott belső intézkedésük alapján a magán gép járműveknek nem kell külön engedély, csak a Kbh. rendelet 42. pontja alapján formai bejegyzés egy füzetbe és addig tartózkodnak benn az épületben, míg a dolgukat el nem végzik.
Ugyanakkor a vezetői körhöz tartozó magángép járművek hetekig a belső parkolóban foglalhatják a helyet.

Az ottani parancsnokok egész évre adnak ki magángépjárműveknek behajtási engedélyeket, nekik nem kell külön minden egyes belépéskor engedélyt kérni, mint a TMRSZ főtitkárának, hogy aztán elutasíthassák azt minden egyes alkalommal.

Sőt, a helyzet fokozására a Mosonyiban az ottani parancsnokok kimondottan amiatt, hogy főtitkár még véletlenül se tudjon bemenni 2009.január 9-ét követően ráccsal, pontosabban kordonnal zárták el az utat, hogy a bemenetel csak egy oldalról tudjon megvalósulni. Mindenki arról beszél, hogy a TMRSZ főtitkárának a mosonyi úti laktanyába történő bemenetele miatt a rendőri vezetők kordonnal bástyázták körül magukat aggodalmukban. A szakmai szempontból történő értékelést már nem is ecsetelem, hogy rendkívüli helyzetben ez a vezetői döntés milyen eredményre vezet.

Ezen utolsó alkalommal már az ORFK vezetőjéhez fordultunk a helyzet rendezése érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő egy országosan is reprezentatív szakszervezet főtitkára munkájának ehhez hasonló rendkívül kicsinyes, kicsinyes bosszúállásnak is minősíthető munkáltatói intézkedés, mely álláspontunk szerint a rendőri vezetőkhöz igen méltatlan megnyilvánulás.

Az ORFK vezetője 1 nap elteltével arról tájékoztatta szervezetünket, hogy a hozzá megküldött kérelmünket a helyzet rendezésére végleg, eredetben a BRFK vezetőjének küldte meg, hogy saját maga vizsgálja ki saját magát!

A fentiek alapján a TMRSZ-t ért sorozatos sérelem a Hszt. 28.§-ában megfogalmazott együttműködési kötelezettségen alapul. Ennek sem a BRFK sem az ORFK nem tett eleget, amikor a BRFK szakszervezet működését akadályozta és ez ellen nem lépett fel az ORFK.

– A fentiekben előadottakból kitűnően a szakszervezet működésének akadályozásával egyenértékű, jogsértő magatartás az, amikor a Mosonyi utcai objektumba a szakszervezet főtitkárának tulajdonát képező, de szakszervezeti ügyintézés céljából használt személygépkocsijával annak ellenére nem engedélyezik a behajtást, hogy a TMRSZ a munkáltató által megszabott előzetes értesítés kritériumát teljesítette.

– A magyarországi munkavállalókkal és azok érdekképviseletével szemben tanúsított munkáltatói magatartások ma már arra a fokra jutottak el, hogy nyilvánvaló szakszervezeti jogosultságokat vitatnak a munkáltatók, sok esetben — mint most is — mondvacsinált okokra való hivatkozással. A jelen ügyben egy több mint egy éves napi gyakoriságú magatartást „kezdett el” akadályozni a BRFK., miközben napi gyakoriságú, hogy civil autók parkolnak a BRFK Mosonyi ut udvarán, éves behajtási engedélyeket adnak Id, illetve az általuk megbivatkozott belső intézkedés is lehetővé teszi az engedély megadását.

– Tény, hogy a szakszervezetünk működésére biztosított irodahelyiség a Mosonyi utcai objektumban van.

– Tény, hogy a TMRSZ székhelye Szekszárdon van és a több mint 4 ezres taglétszámra figyelemmel, nyilvánvaló tény, hogy a tagok részére- akár mikuláscsomagok szállítása és kipakolása vagy egyebek – történő szállításkor a munkáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Hszt. alapján.

– Sajnálatos körülmény, hogy a munkáltató ellen valós jogsértései ellen fellépő szakszervezetünkkel úgy a BRFK, mint az ORFK sok esetben csak látszólagos együttműködésre törekszik, de valójában az ez irányú jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüktől eltérően értetrnezi és ennek során a szakszervezet érdemi munkáját akadályozni törekszik.

– Tipikus példa erre az itt megjelölt magatartás, amikor a jogi környezet is lehetővé teszi behajtást, továbbá minimális rugalmasság esetén sem a telephely működése, sem a szolgálati rend, vagy fegyelem veszélyeztetése nem történt volna meg teljesen nyilvánvalóan. Az ugyanis, hogy milyen célból szabályozza a BRFK az objektumba behajtás és ott tartózkodás szabályait, nyilvánvalóan e két szempont (ti. a telephely zavartalan működése, valamint a szolgálati rend és fegyelem megtartása) alapján kell, hogy megalkossa ennek részletszabályait. A TMRSZ szakszervezeti jogkörében eljárva a munkavállalók segítése szándékával, a munkáltató előzetes értesítésével kívánt eljutni abba az irodahelyiségbe, amit a BRFK biztosított szakszervezetünk számára – működési feltételeink biztosítása céljából – a Mosonyi úti objekmmban egy irodahelyiséget biztosított.

– Álláspontunk szerint az irodahelyiség átadás-átvételét követően a szakszervezet működésével kapcsolatban a BRFK nem támaszthat külön olyan újabb feltételeket, amelyekkel a szakszervezet működését akadályozhatja.

– Az átadás-átvétel során BRFK nem közölte azt, hogy a szakszervezet szabad mozgásával kapcsolatban bármiféle előfeltételt, vagy korlátozást határozna meg, azzal az első időszakban semmiféle probléma nem volt, figyelemmel arra is, hogy a jogszabályok alapján a TMRSZ főtitkára nem alárendelti, hanem mellérendelti szerepben van.

A fentiek alapján álláspontunk szerint úgy a BRFK, mint az ORFK az 1996. LXXV.tv. 3.§ (1)bekezdés 1. pontját, és a 3. § (1)bek. n pontját sértette meg, azaz a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességeknek nem tett eleget, illetve a szakszervezet által kifogások intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályokat megsértette.

Kérjük az eljárás lefolytatását. Bízva abban, hogy az IRM-hez tett munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó bejelentésünkre nem 2,5 év alatt válaszolnak.

A fentiek alapján kérjük a vizsgálat haladéktalan elrendelését, szervezetünk soron kívüli értesítését.

 

Szekszárd, 2009. január 16.

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár
 
 
 
 
IRM válaszlevél:
 
 
IGAZSAGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Rendészeti Államtitkár

Iktatószám: IRM/RIFO/257-2/2009

Szima Judit asszony
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

hiv. szám: Kü-13-I/2008
tárgy: Szima Judit főtitkár asszony munkaügyi ellenőrzés kezdeményezésére tett bejelentése

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A munkaügyi ellenőrzés elrendelésének kezdeményezésére tett bejelentésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az Ön által kifogásolt intézkedések BRFK Mosonyi úti objektumba személygépkocsival történő behajtás engedélyezésének megtagadása — nem kapcsolódnak a hatályos jogszabályokban biztosított érdekképviseleti jogosultságok köréhez. Azok kizárólag az objektumba történő ki- és beléptetés rendjével hozhatók összefüggésbe. Erre tekintettel — figyelemmel a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. (1) bekezdésében, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet 2. §-ában foglaltakra — a beadványában szereplő intézkedések nem lehetnek munkaügyi ellenőrzés tárgyai.

A bejelentéssel kapcsolatban beszerzett dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztály vezetője 2009. január 31-én a 01000/822/2009. ált számú iratában engedélyezte. az LDA-233 forgalmi rendszámú személygépkocsi BRFK Mosonyi utcai objektumába 2009. évben történő behajtását, ezzel orvosolta a bejelentésében emelt kifogásokat.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest. 2009. február 10.

    Üdvözlettel:
 

    Juhász Gábor
 
 
 
…és a TMRSZ viszontválasza:
 
 
 
TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE
SZEKSZÁRD

Szám: Kü-13-II/2009.

Dr. Draskovics Tibor
Rendészeti Miniszter Úr részére

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

 
 
A munkaügyi ellenőrzés elrendelésének kezdeményezésére tett bejelentésemmel kapcsolatban a rendészeti államtitkár úr válaszát nem tudjuk elfogadni, továbbra is kérjük a vizsgálat lefolytatását.

Azt nem vitatjuk, hogy a 2009. évre engedélyezték a BRFK Mosonyi utcai objektumába a behajtást, de ez nem mentesítő körülmény a korábban elkövetett jogsértés alól. Véleményünk szerint az általunk kifogásoltak kapcsolódnak a hatályos jogszabályokban biztosított érdekképviseleti jogosultságok köréhez. A bejelentésünkben kifejtettük, hogy az együttműködési kötelezettségnek nem tettek eleget, a szakszervezet érdemi munkáját gátolták, működését akadályozták. Álláspontunkat az a tény is igazolja, hogy megkaptuk az engedélyt, tehát nem volt olyan ok, amely ne tette volna lehetővé.

Kérjük a vizsgálatról szervezetünk haladéktalan értesítését.

 
 
 
Szekszárd, 2009. február 19.

    Tisztelettel:
   
 
Szima Judit
    Főtitkár
 
 
 
Előzmények: