Nem veszik figyelembe javaslatainkat?

A Hszt. módosításának legutóbb megküldött tervezetét tanulmányozta a TMRSZ és észrevételeinket immár sokadszor küldjük meg az illetékes IRM részére.

A TMRSZ által tett javaslatok eddig a megküldött tervezetekben egyáltalán meg sem voltak említve. A TMRSZ valóban olyan javaslatokat fogalmazott meg az eddigi észrevételei során, amelyek a fentiekben megfogalmazott cél elérésére alkalmasabbá tennék a Hszt.-t, de sajnálattal kell megállapítanunk, hogy eddig ezeket a javaslatokat még csak említés szintjén sem tartalmazta egyik tervezet sem.

 

 

Szám: Kü-52-1/2009.
 
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit asszonynak,
 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendészeti Kodifikációs Főosztály
 
B U D A P E S T

Tárgy: Hszt. módosítás tervezetének véleményezése

 
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
 
 

A Hszt. módosításának legutóbb megküldött tervezetét tanulmányoztam munkatársaimmal, azzal kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem.
 
Mint azt korábban is jeleztük, a Hszt. módosításának jelen tervezete, az indokolásban feltüntetett cél elérésére – mely szerint a módosítás
növeli a foglalkoztatás biztonságát”, továbbá
a további jogviták megelőzése érdekében pontosítja azokat a rendelkezéseket, amelyek a gyakorlati végrehajtás szempontjából nem egyértelműek” – nem alkalmas jelen formájában.
 
A TMRSZ által tett javaslatok eddig a megküldött tervezetekben egyáltalán meg sem voltak említve. A TMRSZ valóban olyan javaslatokat fogalmazott meg az eddigi észrevételei során, amelyek a fentiekben megfogalmazott cél elérésére alkalmasabbá tennék a Hszt.-t, de sajnálattal kell megállapítanunk, hogy eddig ezeket a javaslatokat még csak említés szintjén sem tartalmazta egyik tervezet sem.
 
Kíváncsian várjuk Főosztályvezető Asszony álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a konkrét – alábbiakban felsorolt utalású – szövegszerű javaslatainkkal kapcsolatban akár szakmailag, akár jogilag milyen kifogás hozható fel.
Várjuk válaszát azzal kapcsolatban, hogy ezen javaslatok miért ne kerültek bele a tervezetbe, illetve annak indokolását, hogy miért nem tartják helyénvalónak az általunk tett módosító javaslatokat. Ennek hiányában ugyanis csak az a következtetés vonható le, hogy a munkáltatóval karöltve az IRM sem működik együtt a TMRSZ-szel,
 
2008. január 30-án az alábbi koncepcionális, illetve a Hszt. rendelkezésekkel kapcsolatban terjesztettük elő álláspontunkat illetve módosítási javaslatokat nyújtottunk be:

1.) életpálya modell valós előnyökkel, kiszámíthatósággal;
2.) 13. havi külön juttatás elvonása szándékának sérelmes jellege (azóta a „foglalkoztatás biztonsága növeléseként” időközben a 13. havi külön juttatást a kormány elvonta)
3.) ruhapénz rendszerének átfogó felülvizsgálata
4.) a rendészet BM ágazati irányítás alóli kikerülésének aggályai
5.) egyenruházati közbeszerzés anomáliáinak megszüntetésére javaslatok
6.) rendőrségi hatáskörök kiszervezésének „privatizációjának” azonnali leállítása
7.) külsős civil cégekkel megbízási szerződések tilalmazása
8.) új egyenruházat bevezetésének aggályai
9.) lakhatási támogatás rendszerének megteremtése, a jelenleginél hatékonyabb, forrás gazdagabb megoldási módokkal
10.) teljesítményértékelés rendszere anomáliáinak megszüntetése
11.) ártatlanság vélelmének sérelme a beosztásából felfüggesztett és illetménye egy jelentős részének visszatartása jogsértő jellegének megszüntetése
12.) a váltásos munkaidőrendszer anomáliáinak megszüntetése
13.) önkéntes nyugdíjpénztári támogatás diszkriminatív és ebből adódóan sértő jellegének megszüntetése
14.) Hszt. 2.§ u/ pontjául javasolt értelmező rendelkezés
15.) a 6 hónapos visszatartás rendszerének megszüntetése
16.) a vezetők felelősségi rendszerének megteremtése
17.) a vezetőkre vonatkozó teljesítményértékelési rendszer megalkotása, amennyiben a beosztottak teljesítményértékelési rendszere meghagyása esetén
18.) Hszt. 16. § (2) bekezdése rendelkezése idejétmúlt
19.) Hszt. 18. § (1) bekezdésével kapcsolatban szövegszerű javaslat
20.) Hszt. 27. § (2) bekezdésével kapcsolatos jogi helyzet felülvizsgálata
21.) Hszt. 28. § (1) bekezdése vonatkozásában észrevétel és javaslat
22.) Hszt. 29. § (3) bek. b/ pontjával kapcsolatban javaslat
23.) Hszt. 152. § vonatkozásában szövegszerű javaslat
24.) Hszt. 245/B. §-ával kapcsolatos észrevétel figyelembevétele a rendelkezés módosítása során
25.) Hszt. 326. § (1) bek. vonatkozásában a munkáltató rendeltetésellenes joggyakorlása kizárása

 
 
2009. február 5-én véleményeztük a megküldött tervezetet
 

26.) A tervezet 15. §-a „B” jelű változata elfogadását javasoltuk
27.) A tervezet 16. §-a vonatkozásában tett módosító javaslat
28.) Hszt. 70. § (3) bek. szövegszerű javaslat
29.) Tervezet 25.§ „B” jelű változat támogatása
30.) Hszt. 86. § (7) bek. szövegszerű javaslat
31.) Hszt. 92. § (2) bekezdése szövegszerű javaslat
32.) Hszt. 98. § (1) bek. szövegszerű javaslat
33.) Hszt. 107. §-ával kapcsolatban jogi állásfoglalás
34.) Hszt. 111. § (3) bek. módosító javaslat
35.) Hszt.116. §-a vonatkozásában jogi álláspont a BRDSZ álláspontjával szemben
36.) A tervezet 43. §-a vonatozásában jogi-szakmai álláspont a BRDSZ javaslatával szemben
37.) A tervezet 43. § (3) bek. vonatkozásában a BRDSZ javaslatával ellentétes TMRSZ álláspont
38.) A Hszt. 44. § (1) bek. h/ pontjával kapcsolatos jogi álláspont
39.) Hszt. 141. § vonatkozásában jogi észrevétel
40.) Hszt. 146. § (2) bekezdésével kapcsolatos álláspont
41.) Kártérítési szabályok vonatkozásában a BRDSZ javaslatával ellentétes TMRSZ álláspont
42.) Tervezet 54. §-ával kapcsolatban álláspont
43.) Tervezet 55. §-a vonatkozásában módosító javaslat
44.) Hszt. 325. § (3) bek. vonatkozásában jogi álláspont
45.) Tervezet 68. és 71. §-ai vonatkozásában jogi észrevétel a Hszt. 329. § (1) bek c/ pontja vonatkozásában

 
2009. február 5-én további észrevételeket tettünk:

46.) Hszt.2. §-a vonatkozásában szövegszerű javaslat a „terrorelhárító” fogalmi meghatározására
47.) Hszt. 70. § (3) bekezdésére szövegszerű javaslat
48.) Hszt.86. § (7) bekezdésére szövegszerű javaslat
49.) Hszt. 92. § (2) bekezdésére szövegszerű javaslat
50.) Hszt. 98. § (1) bekezdésére szövegszerű javaslat
51.) Hszt. 325. § (2) bekezdése vonatkozásában tett észrevétel
52.) Hszt. 329. § (1) bek. a/ pontja vonatkozásában észrevétel
53.) a címpótlékok emelésére vonatkozó BRDSZ javaslat véleményezése
54.) Hszt. 111. § (3) bekezdésére módosító javaslat

 
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
 

55.) További észrevételként jelezzük és kérjük a Hszt.  §-ában foglalt rendelkezések módosításának szükségességét. A Hszt ezen részében a jogalkotó 150 óra mértékig lehetővé teszi a túlóra szabadidőben történő ellentételezését. A rendőrség személyi állománya jelentős részének anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a munkáltató számára ingyenmunkát végezzen. A szabadidőben történő ellentételezés egyébként is ellentétes az Alkotmánynak a bérezésre vonatkozó passzusaival. Az Alkotmány 70/B. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal ellentétesek a Hszt. 88. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak.

 

Az Alkotmány 70/B. § (2) bek. kimondja: „Az egyenlő munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.”.
 
A (3) bek. szerint: „Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel munkája mennyiségének és minőségének.”.
 
A Hszt. fentiekben sérelmezett rendelkezése alapján napi gyakorlata, hogy ugyanazért a munkáért az egyik dolgozó pénzt kap, amely vagy az illetménye, vagy – 150 óra feletti túlóra kvóta túllépését követően – túlórapénz, míg az a munkavállaló, aki nem rendes munkaidejében és még a 150 órát el nem ért túlórakereten belül végzi ugyanazt a munkát, részére nem jár semmilyen pénz, hanem elsősorban szabadidőben tudja lecsúsztatni.
 
A Hszt. ezen – lényegében az ingyenmunka kategóriáját jelentő – 150 órás keretével a munkavállalót 150 óra ingyenmunkára kötelezi. Hazánk még az 1930-as években ratifikálta a rabszolga munka eltörlését szabályozó nemzetközi egyezményt, de a rendőrökkel szembeni bánásmód közelít az ingyenes jellegéből adódóan a rabszolgamunkához. Természetesen, ha az Országgyűlés elé az IRM nem terjeszti be a túlóra szabályozásának fentiekben sérelmezett jellegét megváltoztató módosító javaslatát, az Alkotmánybíróságtól kérjük a nyilvánvalóan alkotmányellenes szabályozás megsemmisítését.
 
A fenti javaslatok észrevételek figyelembevételét az IRM kodifikációért felelős munkatársai túlnyomó részében figyelmen kívül hagyták. Konkrét szövegszerű TMRSZ javaslatot egy esetben sem látunk beépítve a tervezet szövegébe.
 
Azt észleljük, hogy néhány esetben a kifogásolt rendelkezések elhagyásra kerültek az újabb tervezetekből, de ennek okai nem ismertek, így feltételezzük, hogy észrevételeink alapján kerültek ki belőle.
 
Azonban jelezni szeretnénk, hogy az általunk tett konkrét szövegszerű módosító javaslatok figyelembevételét mindenképpen indokoltnak tartjuk. Ezek jelen tervezetből kitűnő figyelmen kívül hagyására tekintettel a tervezett Hszt. módosítását ellenezzük, sok esetben kifejezetten munkavállalói érdekkel ellentétesnek értékeljük.
 
Javasoljuk a TMRSZ által tett szövegszerű javaslatok elfogadását és a tervezetbe történő beépítését.

 

 

 

Szekszárd, 2009. február 16.
 
 
 
 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
főtitkár