BRFK I. kerület – levélváltás

Budapest I. kerületi tagjaink jelzései alapján levélben fordultunk a BRFK vezetőjéhez. Levelünk és a kapott válasz elolvasható.


 

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

SZEKSZÁRD
Tanya u. 4.

Szám: Kü-42/2009.

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
Rendőrségi Főtanácsos

Budapest Rendőrfőkapitánya részére

Budapest

T. Vezérőrnagy Úr!

 

1. A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság állományából többen jelezték szakszervezetünk felé azt a problémát, miszerint a kapitányságvezető utasítása alapján az objektumőri fülkében semmilyen körülmények között nem lehet széket elhelyezni. Az ott szolgálatot teljesítő objektumőr így teljes szolgálati ideje alatt, gyakran váltás nélkül egy helyben kell hogy álljon. Álláspontunk szerint ez a munkáltató részéről tanúsított embertelen bánásmód indokolatlanul hátrányos helyzetet eredményez az objektumőrök számára.

Kérem intézkedjen a probléma kivizsgálására továbbá tájékoztasson arra vonatkozóan, hogy a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságon mi indokolja az ilyen intézkedés bevezetését, illetve fenntartását!

2. A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő kollegák jelentős része lakhatási gondokkal küzd.

Kérem nyilatkozzon arra vonatkozóan is, hogy az ő lakhatási problémáik megoldása tekintetében a BRFK tett-e bármilyen lépést az I. kerületi Önkormányzat irányába, illetve – a tagok informálása érdekében – kérem tájékoztassa szakszervezetünket az ilyen jellegű problémákkal küzdő dolgozók által igénybe vehető lehetőségekről!

Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt problémák az állomány jelentős részét érintik, kérem a fenti kérdések vonatkozásában a haladéktalan intézkedését, továbbá szakszervezetünk mielőbbi tájékoztatását!

 

 

Együttműködésében bízva tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár

 

 

 

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

Szám: 01000-5480/7/2009.ÁLT

Hiv. szám: Kü-42/2009.

Szima Judit asszony
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd
Tanya utca 4.

Tisztelt Főtitkár asszony!

 

A fenti hivatkozási számon érkezett átiratára válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

A BRFK I. kerületi rendőrkapitányság beosztottjai a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszo1gálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás, valamint az I. kerületi rendőrkapitányság I. számú Őrutasítása alapján látják el az objektumőri szolgálatot.

A fenti normák alapján az objektumőr az első napszakban 07.00 óra és 16.00 óra közötti időközben az ügyfelek fogadása érdekében állva köteles a szolgálatát ellátni, majd a napszakból hátralévö időben ülve teljesítheti a szolgálatát az objektumőri helyiségben elhelyezett széken. Az objektumőr számára arra az időre, míg állva teljesíti a szolgálatát, 60 perc munkaközi szünet kerül kiadásra, illetve egészségügyi szükségleteinek kielégítésére a váltásáról a szolgálatparancsnok minden esetben gondoskodik.

A BRFK I. kerületi rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatási gondjaira vonatkozó felvetésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a BRFK Lakásgazdálkodási és Elhelyezési Csoport a kapitányság vonatkozásában 4 fő lakásigénylését tartja nyilván, ebből 2 fő önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásban lakik. Továbbá 1 fő garzonszálló elhelyezési kérelmet nyújtott be.

A BRFK I. kerületi rendörkapitányság számára a BRFK 2007., illetve 2008. évben 1-1 fö szolgálati lakásban, illetve 2-2 fő garzonban történő elhelyezését biztosította. A rendőrkapitányság vezetője minden alkalmat kihasználva tájékoztatja a Budavári Önkormányzatot a kapitányság dolgozóinak lakásgondjairól, azonban az önkormányzat nem tud elegendő lakást biztosítani a szűkös keretből. Az elmúlt évben a Budavári Önkormányzat 1 lakást utalt ki a kapitányság egyik köza1kalmazottja részére.

Tájékoztatom továbbá, hogy lakhatási problémáik megoldására dolgozóink az alábbi lehetőségeket vehetik igénybe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság) a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (lX. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2008. október 1-jén hatályba lépett. Az új támogatási forma bevezetésével kapcsolatos részletszabályokra kiadásra került a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendelkezésére álló lakáscélú támogatások elosztásának eljárási rendjéről és a döntési jogosultságról szóló 35/2008. (VII. O1.) BRFK intézkedés módosításáról szóló 54/2008. (IX. 30.) BRFK intézkedés, amely alapján a vissza nem térítendő lakáscélú támogatással kapcsolatos feladatokat a BRFK Gazdasági Igazgatóság Titkársága látja el. Az intézkedés tartalmazza a benyújtandó kérelem mintáját is.

A fentiek körfax útján a teljes személyi állománnyal ismertetésre kerültek.

A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján dolgozóink részére kamatmentes kölcsön adható, amennyiben megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek. A munkáltatói kölcsön mértéke a lakás vételára – az értékkülönbözet -, de legfeljebb 3.000.000,-Ft, illetve – amennyiben lakás-, építésitelek-tulajdona, résztulajdona, lakásbérleti, bérlőtársi jogviszonya, állandó használati joga, haszonélvezeti joga korábban nem volt – 3.500.000,-Ft.

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak elhelyezésére szállóférőhelyeket, lakóegységeket biztosítunk.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján rendészeti rendelkezésü lakás dolgozóink részére, meghatározott időtartamra, legfeljebb azonban 60 hónapra bérbe adható.

 

Budapest, 2009. február ” 11 “.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos