Ismét a rendőrség költségvetéséről

 

Előzmény: ORFK válasz az 57/08-as utasítással kapcsolatban

Szám: Kü-7-1/2009.
 
 
Dr. Bencze József r. altábornagy részére,
 
ORFK Vezetője!


 
B U D A P E S T
 
 


Tisztelt Főkapitány Úr!

 
 
A Rendőrség költségvetésének szigorításáról szóló 57/2008. (OT 30.) ORFK utasítással kapcsolatban 2009. január 8-án írt levelünkre a törvényes határidőt lényegesen túllépve, Ön helyett az ORFK gazdasági és igazgatási főigazgatója válaszolt.
 
Felhívom figyelmét arra, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi kötelezettség okán a válaszadásra nyitva álló határidő 15 nap, azaz 2009. január 23-án a törvényben előírt határidő letelt. A határidő be nem tartásán túlmenően azonban az egyes kérdésekre adott válaszok nem felelnek meg az általunk feltett kérdésekre adott pontos válasz fogalmi kritériumának, illetve az egyes közérdekű adatok megadásától való elzárkózást jogsértőnek tartjuk, ezért tisztelettel és egyben nyomatékosan kérem, hogy az alábbi álláspontunk figyelembe vétele mellett a kért adatokat soron kívül megadni szíveskedjen!
 
Ellenkező esetben a nyilvánvaló törvénysértésre tekintettel kénytelenek leszünk további jogi lépése megtételét kilátásba helyezni.
 
Főigazgató Úr a válaszában elzárkózott azoknak az adatoknak a megadásától, amely  személyi használatra kiadott szolgálati gépjárművek nevesített listáját kéri. A listában kértük megadni a szolgálati gépjármű lényeges adatait (gépjármű típusa, forgalmi rendszáma, a használó neve, beosztása és szolgálati helye).
 
Felhívom figyelmét arra, hogy ezen adatok megadásától való elzárkózás – miszerint ezen adatok nem nyilvános és nem közérdekű adatok – nyilvánvalóan téves jogértelmezés. A Hszt. 203.§ (3) bekezdésének értelmezése egyértelműen közli, hogy a személyügyi alapnyilvántartásnak vannak olyan adatai, amelyek az érintett beleegyezése nélkül is közérdekből nyilvánosak.
 
Gazdasági Főigazgató Úr álláspontja azért nyilvánvalóan téves, mert a személyi alapadatok köréből mi a nevet, a beosztást és a szolgálati helyét kérdeztük meg a szolgálati gépkocsit magáncélra használó személyek esetében. Ezek az adatok olyan alapadatok, amelyet az utcán intézkedő járőrnek minden egyes alkalommal közölnie kell magáról az intézkedés alá vonttal.
 
Az adatvédelemről szóló törvény (Avtv.) rendelkezései közül a 19.§ (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata.”.
 
Fentieken túlmenően a közelmúltban a Fővárosi Ítélőtábla is jogerős ítéletet hozott arról, hogy közpénzből fizetett állami vállalatok vezetőnek juttatásai közérdekű, nyilvános adatok, annak megadásától való elzárkózás jogsértést valósít meg.
 
Bízunk abban, hogy felesleges jogviták és eljárás kezdeményezések kilátásba helyezése nélkül is belátja Főkapitány Úr, hogy az ORFK nem emelkedhet felül immár jogerős bírói döntéseken és a kért adatok közérdekű nyilvános adatok. Amennyiben Főkapitány Úr, illetve az ORFG gazdasági főigazgatója hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és jogerős ítélettel szemben vitatja ezen adatok közérdekből nyilvános jellegét, természetesen rövid időn belül megtesszük azokat a jogi lépéseket, amellyel – remélhetőleg – ki tudjuk kényszeríteni a kért adatok megadását.
 
A 2. pontban közölt válasszal kapcsolatban kérem tájékoztasson arról, hogy a 26.c. pont szerinti 149 fő tartalmában azt jelenti-e, hogy a városi rendőrkapitányságok vezetőinek e pont alapján van-e magáncélú szolgálati gépkocsi használatuk, vagy azok e 149 főn túlmenően értendők. Mindenképpen válaszát várjuk azzal kapcsolatban, hogy a 149 főből hány fő a városi kapitányságvezető és a fennmaradó személyek milyen körülményekre tekintettel kapnak magáncélú szolgálati gépkocsi használatot.
 
Továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 4.500 rendőrségi munkavállalót tömörítő TMRSZ részére a munkáltató jogsértő módon nem biztosítja legalább 3 db szolgálati gépjármű érdekképviseleti célra történő használatát, de 15-20 főt irányító főosztályvezetők részére magáncélra is igénybe adja az adófizetők pénzéből beszerzett és fenntartott szolgálati gépkocsikat. Elfogadhatatlan, hogy egyes rendőri vezetőknek a családi nyaralására biztosított szolgálati gépkocsik átengedésével is telik a Rendőrség gazdálkodásából, de arra nem, hogy a munkavállalók érdekvédelmére gépkocsikat biztosítsanak.
 
Az is elfogadhatatlan, hogy a Rendőrség az adófizetők pénzéből különböző egyesületeket támogasson tízmillió forintos nagyságrendben (például az IPA részére, amely egy egyesület csupán, igaz, hogy annak vezetői egyben a rendőrség első számú vezetői is).
 
Főkapitány Úr és az ORFK gazdasági főigazgatója már több alkalommal is kinyilvánította, hogy a rendőrség 4500 dolgozóját tömörítő TMRSZ-t ahol csak tudja ott akadályozza. A TMRSZ főtitkárával szemben álláspontunk szerint teljesen megalapozatlanul büntetőeljárást kezdeményezett, és nem hajlandó azokban a támogatásokban részesíteni, amelyek kétséget kizáróan más társ szakszervezetek számára a működés feltételeit biztosítja, amely törvényben előírt kötelessége.
 
Ugyanakkor az alapító okiratuk szerint egyesületnek minősülő IPA-t, ahol az elnöki és alelnöki pozíciót töltik be, és amelynek révén külföldi utazásokon tudnak részt venni, évi tízmillió forint körüli összegben támogatja, amelyen túlmenően irodákat és 4 fő rendőrségi dolgozót állítanak az IPA szolgálatába. Az IPA kezd a rendőri vezetők ingyenes utazási irodájához hasonlítani, amely síutakat és tengerparti nyaralásokat szervez, és amelyen számos rendőri vezető vesz részt.
 
A szigorító intézkedések közepette az is igencsak aggályos, hogy az alapító okirata szerint úgyszintén egyesületnek minősülő Rendőri Védegyletet a szakszervezeteknek járó juttatásokban részesítették huzamos időn keresztül, noha erre a szakszervezeteknek lenne csak joga. Sőt, az ORFK úgy kötött együttműködési megállapodást az RVE-vel, mint ha az szakszervezet lenne. Ennek tükrében igencsak elfogadhatatlan az ORFK kifogás keresése, hogy miért nem adja meg azokat a támogatásokat a TMRSZ-nek, amelyet egyesületeknek is megad.
 
Az általunk 2009. január 8-án írt vélemény a kiadott utasítás tervezetének pontjaival kapcsolatban fogalmazódott meg. Így az utasítás 23. pontjára vonatkozó kérésünk a tervezet 23. pontjára vonatkozott, amely az időközben kiadott utasítás 22. pontjára módosult. Ebben a pontban egy javaslat felterjesztésének kötelezettségét írják elő a pótlékok vonatkozásában.
 
Kérésünk arra vonatkozik, hogy ha ez a javaslat beérkezik, annak megismerésével szeretnénk a javaslat alapján kialakítandó koncepció kidolgozásában részt venni. Figyelemmel arra, hogy e javaslat feltételezhetően a Hszt. várható újabb módosítására vonatkozik és előreláthatólag a kormányzat ha a pótlékokhoz hozzá kíván nyúlni az nagy valószínűséggel érinti – és még nagyobb valószínűséggel kedvezőtlen irányban kívánja érinteni – az állomány érdekeit is, ennek megismerését mindenképpen szükségesnek tartjuk és el is várjuk az ORFK-tól a javaslat megküldését tájékoztatás, illetve véleményezés céljából.
 
Úgyszintén a tervezet 17. pontjával kapcsolatban fogalmazódott meg a forgalomból kivonni szándékozott járművek listája megküldésére vonatkozó igényünk is, amely rendelkezés valóban kikerült a kiadott utasításból, ezért az erre vonatkozó kérésünk természetesen okafogyottá vált.
 
A gazdasági igazgató úr által az Avtv. 19/A.§-ára történő hivatkozás nyilvánvalóan alaptalan, ha a jogszabályi rendelkezést helyesen értelmezzük. A 19/A.§ (1) bekezdése arra vonatkozik, ha a döntés megalapozását szolgáló adat készült, vagy ilyet rögzítettek. Ez nyilvánvalóan nem azonos azzal a listával, amely az átadni kívánt ingatlanok listáját jelenti. Ezek meglévő ingatlanok átengedésére vonatkoznak, olyanokra, amelyet jelenleg a Rendőrség kezel. Ezen ingatlanok listájának elkészítését egy nyílt, közzétett belső norma írta elő.
 
Ennél fogva –mivel közvagyonról van szó – nem lehet eltitkolni, hogy a Rendőrség milyen ingatlanokról kíván lemondani. Az Avtv. 19/A.§-ára történő hivatkozás kritikán aluli színvonalú jogértelmezésről, vagy szándékosságról tanúskodik, hogy miért kívánják titkolni a vagyonvesztéssel egyenértékű átengedést. Ennek okára vannak feltételezéseink, de mindenképpen nyilvános adat ezen ingatlanok listája, és köze nincs az Avtv. 19/A.§-ában foglalt korlátozásra lehetőséget adó rendelkezésnek jelen adatkérésünknek. Feltéve ugyanakkor – de meg nem engedve – ha releváns rendelkezés is a 19/A.§ (1) bekezdése jelen esetben, a második mondatban foglaltak alapján sem kizárt a megismerés lehetősége, hiszen az adatkezelő szerv vezetője – jelen esetben az ORFK vezetője – engedélyezheti azt.
 
Elvárjuk az Önök által sokat hangoztatott együttműködési szándék alapján, hogy az ORFK ezen csekély kérdésben is nyilvánítsa ki együttműködési szándékát, annál is inkább, mivel az ingatlanok átengedése nagy valószínűséggel kihat az érntett állomány élet- és munkakörülményeinek a változására is, akár ha az NNYI, akár az RSZVSZ ingatlanának átengedését kívánja a munkáltató „titokban” megejteni.
 
Felhívom ugyanis a figyelmét arra, hogy a Hszt. 30.§-ában foglaltak alapján Önnek együttműködési illetve előzetes tájékoztatási, előzetes egyeztetési kötelezettsége van az érdekképviseleti szervekkel. Ha és amennyiben ezen adatok megadásától, illetve a szükséges előzetes egyeztetések folytatásától elzárkózik, már most kilátásba helyezzük, hogy az illetékes bíróságoktól kérjük minden olyan jellegű vagyonértékesítés, kezelői jog átruházásának felfüggesztését, amely a Rendőrség állományának munka- és életkörülményeit módosítja és amelynek során a munkáltató elzárkózott a Hszt. 30.§-a alapján az őt kötelező előzetes egyeztetésektől!
 
Kérem jelen észrevételünket és az esetleges bírói utas igényérvényesítésnek a TMRSZ általi kilátásba helyezésének lehetőségéről az IRM illetékes vezetőit és az MNV Zrt.-t soron kívül tájékoztatni szíveskedjenek!

 
A fentiek alapján – figyelemmel arra, hogy a közérdekű adatok megadására nyitva álló idő már régen letelt, és arra, hogy a szolgálati gépjárműveket magáncélból használó személyek listájának elkészítése és a kiadmányozás időigénye – legkésőbb 2009. február 11-én (szerda) 12.00 óráig várjuk faxon a közérdekű adatkérésünkre vonatkozó ORFK vezetői adatszolgáltatást. Ezt követően, amennyiben a szükséges adatok megadásától elzárkózik, a szükséges jogi lépéseket megtesszük!
 
Jelen levelünket tagságunk tájékoztatása céljából honlapunkon is megjelentetjük, illetve – amint arról az ORFK Jogi Főosztályának vezetője tájékoztatott a közelmúltban – kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos levelezésünket az ORFK intranetes oldalán is megjelentetni szíveskedjen!

 
 
Szekszárd, 2009. február 6.
 
 
 
 

Tisztelettel:

 
 

Szima Judit
főtitkár