ORFK válasz az 57/08-as utasítással kapcsolatban

Megkaptuk a választ a “Levél az 57/08-as utasítással kapcsolatban” levelünkre az ORFK gazdasági főigazgatójától.
 

 
 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY-HELYETTES
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

Szám: 556/12/2009 ált..     

Hiv. szám: Kü-7/2009.

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkár

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Az országos rendőrfőkapitány Úrnak címzett, 2009. január 08-án kelt levelében, a Rendőrség költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szóló 57/2008. (OT 30.) ORFK utasítással (a továbbiakban: utasítás) kapcsolatban feltett kérdéseire, az alábbi tájékoztatást adom.

Elöljáróban megjegyezném, hogy a válaszadásra nyitva álló határidőt nem állt módunkban betartani, mivel a kért adatok vonatkozásában nyilvántartást nem vezetünk, így azokat országos szinten, időigényes, egyedi módon kellett összegyűjteni.

1. Tájékoztatom, hogy a fentiekben hivatkozott utasítás 10. pontja előírja, miszerint meg kell vizsgálni a Rendőrség igazságügyi szakértői intézményrendszere visszaállításának a lehetőségét. A feladat felelőseként az utasítás a bűnügyi főigazgatót, a gazdasági főigazgatót, valamint az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét jelöli meg. Jelenleg a feladat végrehajtása folyamatban van, amennyiben a kialakított koncepciót országos koordinációra bocsátjuk, úgy természetesen a többi más rendőri szervvel együtt, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete számára is meg fogjuk küldeni.

Az említett utasítás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően, a megadott szempontokra és határidőre figyelemmel, a rendőrségi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 31/2005.(VII. 28.) ORFK intézkedés felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként – 2009. február 01 -jétől hatályos – e témakört szabályozó új belső norma, az 58/2008. (OT 30.) ORFK utasítás.

2. A szolgálati járművek tartós magáncélú használatára kiadott engedélyekkel kapcsolatban feltett kérdései közül, álláspontunk szerint, az alábbiak tartoznak a személyes adatok védelméről ás a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Áv. tv.) 19. §-ának (4) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok körébe.

A 2008. évben hatályos 31/2005. (VII. 28.) ORFK Intézkedés 26. pontja szerint:

„A szolgálati gépjármű tartós magáncélú használatát engedélyezem:
a) a főosztályvezetői illetményre jogosult vezetők részére, a kapitányságvezetők kivételével;
b) a megyei rendőrfőkapitány-helyettesek részére;
c) különösen indokolt esetben az a-b pontokban nem szereplő vezetők részére az állományilletékes parancsnok javaslatára, a költségvetési szerv vezetőjének a költségek viseléséről szóló nyilatkozata alapján.”

Tájékoztatom, hogy a 2008. január 01-jei állapot szerint, az alábbi bontásban, összesen
243 fő rendelkezett tartós magáncélú gépjármű használati engedéllyel:

26. a) pont szerint: 61 fő
26. b) pont szerint: 33 fő
26. c) pont szerint: 149 fő.

3. A fenti 243 db gépjármű Összesen 508.551 liter üzemanyagot fogyasztott a tavalyi évben, összesen 142.065.451.- Ft értékben. A közölt számadatokkal kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a fogyasztás mennyisége és összege magában foglalja ezen gépjárművek esetében, úgy a szolgálati, mint a magáncélú üzembevételt.

4. A gépjárművek szervízelési költsége összesen 42.871.462.- Ft volt.

5. A már említett 58/2008. (OT 30.) ORFK utasítás tartalmában megfelel az utasítás 12. pontjában meghatározott követelményeknek. E tény alátámasztására példáként említhető a norma mellékletébe foglalt szabályozás, amely magasabb összegű költségtérítést állapít meg az arra jogosult vezetőkre vonatkozásában mint tette azt a korábbi norma.

6. A tartósan külföldön tartózkodó személyek esetén nem a hatályos ORFK norma rendelkezik a szolgálati gépjárművek használatáról, hanem az adott személy Kihelyező Okirata tartalmazza az erre vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

7. A fentiekben hivatkozott 57/2008. (OT 30.) ORFK utasítás 16. pontja rendelkezik összesen 180 db használt gépkocsi értékesítéséről.
Az értékesítéssel kapcsolatos előkészítő munka folyik, az értékesítést az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett az ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság végzi. A jövőben értékesítendő gépjárművek adatairól az intraneten, illetve az országos napilapokban fog tudni tájékozódni.

8. Az utasítás 17, pontjában foglaltak alapján, Főtitkár Asszony kéri, tájékoztassuk arról, hány motorkerékpár és egyéb jármű forgalomból való kivonása történt meg, figyelemmel arra, hogy erre az utasítás 2009. január 01-jei határidőt rendel el.
A kért adatokat megadni nem áll módomban, tekintettel arra, hogy a hatályos utasítás ilyen rendelkezést nem tartalmaz.

9. Tájékoztatom, hogy nem értelmezhető számunkra az a megjegyzése, miszerint a munkavállalók munkajogi helyzetét befolyásoló javaslatok megtételét írja elő az utasítás 23. pontja.
Kérem, hogy ezen megjegyzését részletezni szíveskedjen.

10. Az utasítás 24. pontjával kapcsolatban tájékoztatom, hogy – a vagyontörvény rendelkezéseinek megfelelően – elkészítettük azon ingatlanok listáját, amelyeket visszaadásra felajánlottunk a MNV Zrt-nek. Az MNV Zrt, jelenleg azok elfogadásáról még nem nyilatkozott, így az Áv. tv. 19/A. §-a alapján a fenti adatok nem nyilvánosak.

Budapest, 2009. január 1.

Tisztelettel:
Dr. Sipos Gyula
r. dandártábornok