Tájékoztató a RÉT 2009. januári üléséről

Tájékoztató a RÉT 
2009. január 22-én 14:00 órakor tartott üléséről.

A Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló ORFK utasítás kiadásával összefüggésben 2009. január 22-én 14:00 órakor került sor a RÉT soron kívüli ülésének megtartására, melyen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is részt vett.

2009. január 20-án került kihirdetésre a Magyar Közlönyben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. Rendelet, melynek 2. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a foglalkoztatottakat megillető havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15.000 .- Ft.

Annak a dolgozónak, akinek a havi bruttó illetménye nem haladja meg a 180.000 .- Ft-ot, a Kormány a fenti rendelet alapján tehát 15.000 .- Ft/hó kereset-kiegészítést nyújt. Az ezen felüli keresetkiesés pótlásának szabályozására kerül sor az ORFK intézkedés keretében.

Az egyénileg felhasználható keret tehát a kormányrendeletben meghatározott 15.000 .- Ft./hó kereset-kiegészítés, valamint a ténylegesen kieső 13. havi illetmény közti különbözetből, továbbá – keresetemelés jogcímen – a rendszeres havi illetmény 4 %-a éves összegének kerekített nettó értékéből kerül kiszámításra.

Az így kapott összeg erejéig – 20.000.- Ft-os jövedelemsávonként – a munkáltató minden dolgozó számára választási lehetőséget biztosít az alábbi juttatások közül:

– melegétkeztetési utalvány;
– önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás;
– önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás;
– üdülési csekk;
– internet használati díj hozzájárulás;
– ajándékutalvány;
– művelődési intézményi szolgáltatás juttatása utalvány formájában.

Az ORFK utasítás szerint legkésőbb 2009. február 13-ig fog sor kerülni a választható béren kívüli juttatások felhasználására vonatkozó Nyilatkozat formanyomtatványnak a szolgálati hely anyagi-pénzügyi előadója részére történő megküldésére, aki azt munkavállalók számára továbbítja annak megjelölése érdekében, hogy a felajánlott juttatások közül melyiket, milyen összegben kívánja igénybe venni. A jogosultak az egyéni igényeiknek megfelelően kitöltött Nyilatkozatot legkésőbb 2009. február 25-ig juttatják vissza az anyagi-pénzügyi felelősnek, akik azt számszakilag ellenőrizve 2009. február 27-ig továbbítják az illetékes GEI részére.

A havi utalványokat minden hónapban a fizetési jegyzékkel egyidejűleg, míg az egyszeri utalványokat legkésőbb 2009. június 30-ig adják át a jogosultak részére.

A kompenzációs rendszer keretében választható juttatások elosztására az egyéni jövedelem arányában fog sor kerülni oly módon, hogy a munkáltató minden dolgozóra vonatkozóan meg fogja állapítani a 2009. évre vonatkozó pótolandó nettó keresetkiesés összegét, majd ezen összeg erejéig – 20.000 .- Ft-os jövedelemsávon belül – illeti meg a szóban forgó juttatási rendszer.

Az ülést Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok az ORFK Gazdasági Főigazgatója azzal nyitotta meg, hogy annak összehívására Dr. Bárdos Judit, a BRDSZ Főtitkára kezdeményezése alapján került sor.

Dr. Bárdos Judit kifogásolta az ORFK utasításban megjelölt határidőket különös tekintettel az egyszeri utalványok átadására kijelölt 2009. június 30-át. Álláspontja szerint ez a határidő jelentősen csökkenti az állomány lehetőségeit az utalvány felhasználhatósága szempontjából. Fentieken kívül kifogásolta az ORFK Utasítás mellékleteként elküldött – a keresetkiesés pótlásának rendszerét tartalmazó – táblázat legkevesebb jövedelemmel rendelkező kollegák részére adandó juttatásokra vonatkozó részét tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a 180.000 .- Ft. bruttó havi jövedelemhatárig a dolgozók részére egységesen nem 40 ezer, hanem 60 ezer Ft-os béren kívüli juttatást kellene biztosítani.

Dr. Bárdos Judit felvetéseire az ORFK Gazdasági Főigazgatóság képviseletében megjelent Dr. Vattay Gergely valamint az ORFK GF GEI képviseletében megjelent Pomáziné Zita elmondták, hogy az ORFK Utasítás mellékleteként megküldött – a pótolandó juttatásokat tartalmazó táblázat – csak mintaként szolgál a későbbiekben a GEI-k által elkészítendő táblázathoz. Hozzátették továbbá, hogy számításaik szerint a Kormány által a cafeteria rendszer keretében történő juttatásokra biztosított összeg (42 ezer fővel számolva, 100.000.- Ft./fő) meghaladja a fenti elvek alapján szétosztásra kerülő összeget. Ezért miután az Utasításban foglalt határidők szerint legkésőbb 2009. február végéig kiderül, hogy a fent leírt juttatási rendszer a Kormány által biztosított összegből mennyit vett igénybe és mennyi maradt, a fennmaradó, tehát el nem költött összeg felhasználásáról a megállapodást aláíró két szakszervezet – a BRDSZ és az RVE – dönthet.

Az egyszeri juttatások nyújtására biztosított 2009. június 30-i legvégső határidő vonatkozásában elmondták, hogy az a GEI-k vezetői állományának megkérdezésével került meghatározására oly módon, hogy az általuk javasolt legkorábbi időpontot irányozták elő az Intézkedésben. Kiemelték, hogy az Intézkedés azt a legvégső határidőt tartalmazza, mely alatt az egyszeri juttatást a jogosultak részére ki kell adni, valamint hogy a munkáltató a számára előirányozott határidőn belül törekedni fog a juttatásoknak a lehetőségekhez képest minél korábban történő kiadására.

Fentieket követően a felmerült kérdésre válaszolva Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok Úr tájékoztatást adott arról, hogy a béren kívüli juttatás az egyes foglalkoztatási jogviszonyok tekintetében egységesen meghatározott előírások alapján a felmentési idejüket töltők számára is jár.

Mindezek figyelembevételével ismételten felhívjuk minden kedves TMRSZ tag valamint minden rendészeti munkavállaló figyelmét arra vonatkozóan, hogy válaszható béren kívüli juttatások felhasználására vonatkozó Nyilatkozatot a számára legmegfelelőbb választás érdekében mindenki alaposan tanulmányozza át, és 2009. február 25-ig juttassa vissza anyagi-pénzügyi előadójának!

 

   
Szekszárd, 2009. január 22.

 

Szima Judit
Főtitkár