Kifogás egy “Készenlétis” norma kapcsán

Kifogást nyújtottunk be a Készenléti Rendőrség parancsnokának a 29022/1/2009. számon kiadott 1/2009. (I.15.) KR PK intézkedése miatt.

Szám: 17/2009.
 
 
Papp Károly r. dandártábornok
Rendőrségi Főtanácsos
 
Készenléti Rendőrség parancsnoka részére
 
 
Budapest
 
 
 
 
T. Dandártábornok Úr !
 
 
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31.§ (1) bekezdés alapján ezúton
 

k i f o g á s t

 
jelent be a Készenléti Rendőrség ellen a szakszervezetünket illetve a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.
 
 

i n d o k o l á s

 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a ami napon jutott tudomására a Tisztelt Dandártábornok Úr 29022/1/2009. számon kiadott 1/2009. (I.15.) KR PK intézkedése, mely mind a kiadás során követett eljárásban, mind a tartalmában jogszabályellenes.
 
Az Intézkedés 2009. január 15-én került kiadásra azzal, hogy a kiadást követő 3. napon, tehát 2009. január 18-án lép hatályba.  
 
A Hszt. 30.§ (1) bekezdés c., pontja alapján az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedések megtétele előtt – ha az a hivatásos állomány legalább 25 %-át vagy több mint 50 főt közvetlenül érint – köteles a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.
 
Fenti kötelezésben foglaltak ellenére került sor a munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR PK intézkedés kiadására anélkül, hogy a Készenléti Rendőrség állományán belül a legnagyobb taglétszámmal bíró Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét tájékoztatták volna.
 
A munkáltató a hivatásos állomány valamennyi tagja részére a Hszt. 113.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján biztosítja a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérletet.
 
A 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint „Amennyiben a szolgálatteljesítési helyének közigazgatási határain belül helyi tömegközlekedést működtetnek, a hivatásos állomány tagja szolgálati helyére történő utazás céljából helyi közlekedési bérletre jogosult. A hivatásos állomány tagja részére a bérletet az illetményt folyósító fegyveres szerv legkésőbb az előző évi  bérlet érvényességi idejének lejártáig vásárolja meg és adja át”.
 
Ez az eddigi gyakorlattól eltérőn – a BKV által eszközölt változások miatt – a 2009. évben nem egy darab éves bérletszelvény, hanem egy 12 db. havi bérletszelvényt tartalmazó tömb ( un. Éves Budapest – Bérlet) formájában jelenik meg. Ezen tömb átadására a teljes személyi állomány részére sor került.
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 78/1993. (V. 12.) Korm. Rendelet tartalmazza, mely az 1.§-a szerint kiterjed minden munkáltatóra, valamint a velük munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban álló személyekre, így a Készenléti Rendőrség teljes személyi állományára is.
 
Mindezekre figyelemmel teljes tartalmában jogszabályellenes és a jogforrási hierarchiát sértő az Ön által kiadott 1/2009. (I. 15.) KR PK intézkedés, mely a Hszt, valamint a Kormányrendeletben foglaltakkal ellentétesen állapítja meg a bérletszelvény valamint az utazási költségtérítésre való jogosultság feltételeit!
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete az intézkedés kiadását, valamint annak tartalmát is felháborítónak tartja!
 
A intézkedés 6.-17. pontjával kapcsolatosan: a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33.§ (1) bekezdése alapján a BKV által kiadott un. Éves Budapest – Bérlet, mely tömb formájában mind a 12 hónapra tartalmazza a bérletszelvényeket, a fent hivatkozott jogszabályok alapján a hivatásos állomány valamennyi Budapesten szolgálatot teljesítő tagjának, így a Készenléti Rendőrség teljes állományának is korlátozásoktól mentesen jár!
 
Az intézkedés 18.- 52. pontjával kapcsolatosan: a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 20.§ (1) b., pontja szerint amennyiben a hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítési helye a lakóhelyétől eltér, részére utazási költséget kell folyósítani.
 
A BM rendelet fenti pontja rendelkezik tehát az utazási költségtérítés folyósításának feltételeiről, melyet az ott meghatározottaknak való megfelelés esetén a hivatásos állomány valamennyi tagjának folyósítani kell!
 
Fentieken kívül a már hivatkozott, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló a 78/1993. (V. 12.) Korm. Rendelet tartalmazza a saját gépjárművel történő munkába járás esetén elszámolható költségtérítés alábbiakban felsorolt feltételeit. Eszerint a költségtérítés jár, ha:

– a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz;
– a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni;
– a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.

 
A hivatkozott jogszabályok ismeretében érthetetlen és felháborító az intézkedés utazási költségtérítéssel kapcsolatos valamennyi rendelkezése, figyelemmel arra, hogy az magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel ellentétes módon kizárólag a költségtérítés igénybevételét korlátozó, azt akadályozó illetve megnehezítő rendelkezéseket tartalmaz!         
 
Megdöbbentő, a jogszabályok legsúlyosabb módon, önkényesen történő figyelmen kívül hagyására utal az Intézkedés 20. c., pontja, mely szerint az utazási költségtérítés a betegállományból a szolgálati érdekből a szolgálati elöljáró által történő berendelés esetére is jár! A fenti rendelkezés Intézkedésbe iktatása csupán arra enged következtetni, hogy a Tisztelt Dandártábornok Úr azért tartotta szükségesnek ezen feltétel szabályozását, mert a Készenléti Rendőrségnél gyakran kerül sor a betegállományban levő munkavállaló „szolgálati elöljáró által szolgálati érdekből” történő berendelésére…   
 
Fentieken kívül felhívom a figyelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (szja-törvény) 25.§ (2) bekezdés b, alpontjában foglaltakra, mely szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkavállaló a munkáltatótól a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V.12.) Kormányrendelet alapján

az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy
– költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap.

 
Mindezek figyelembevételével szükségtelen az Intézkedéshez kiadott 8 db. (!!!!) melléklet, továbbá érthetetlen az Intézkedés 52. pontja, mely kiemeli, hogy a beadványokon fel kell tüntetni a munkavállaló nevén kívül az adószámát is!     
 
A fent előadottakból megállapítható, hogy a Készenléti Rendőrség Parancsnoka fenti magatartásával szakszervezetünknek jogtalan hátrányt okozott, megsértve ezzel az Mt. 3. § (1) bekezdését – „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” – továbbá a Hszt.5.§ (1), (2) és (3) bekezdését, mivel jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésünknek megfelelően gyakorolta, illetve teljesítette.
 
Megállapítható továbbá, hogy az Intézkedés kiadása során Ön nyíltan diszkriminálta a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, figyelmen kívül hagyta a Hszt. 30 § (1) bekezdés c., pontjában foglalt jogszabályi kötelezést, mely magatartásával lényeges hivatali helyzetével visszaélve akadályozta érdekképviseleti tevékenységünket!
 
Amennyiben Ön a kifogással nem ért egyet, úgy a Hszt. 31.§ (4) bekezdése alapján egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. január 27-ig meg kell kezdeni.
 
Felhívom a figyelmét a Hszt. 31. § (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni!
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a Hszt. 31.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást von maga után.
 
Szekszárd, 2009. január 22.
 

Tisztelettel:
Szima Judit
Főtitkár