Tájékoztató a SZÉF 2008. december 11-i üléséről

A mai napon került sor a SZÉF 2008. december 5-ei ülésének folytatására, melyen a munkavállalói oldal részéről – reprezentativitására tekintettel – a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is képviseltette magát immár második alkalommal.

A munkavállalói oldal elnöki feladatait a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének (FRDÉSZ) elnöke, Kónya Péter látta el. A munkáltatói oldalon a fegyveres és rendvédelmi szerveket irányító minisztériumok, továbbá ezen szervek országos parancsnokságainak képviselői vettek részt. A munkáltatói oldal elnöki tisztségét Juhász Gábor államtitkár viselte.

Az ülés előtt fél órával Kónya Péter összehívta a munkavállalói oldalt közös álláspont egyeztetésre, de azon nem jelent meg, mivel elmondása szerint Draskovics miniszterrel tárgyalt telefonon 45 percen keresztül, melynek tartalmáról tájékoztatást nem kaptunk.

Az ülés hivatalos napirendi pontja a hivatásos és szerződéses állomány 2009-es juttatásai, ezen belül is az elvont 13. havi külön juttatás részleges visszapótlásának kérdése.

Az ülés megkezdése előtt Kónya Péter Úr bejelentette, hogy a TMRSZ részéről még nem történt meg a munkavállalói oldal ügyrendjének elfogadása.

Kónya Úr nyilatkozatára Szima Judit Főtitkár bejelentette, hogy a TMRSZ a SZÉF ülésén a Hszt. 34.§ (2) bekezdése, valamint a SZÉF alapszabályának 4.2-es pontja alapján, országosan is reprezentatív szakszervezetként, alanyi jogon vesz részt. A Főtitkár Asszony ezen kívül bejelentette, hogy tekintettel arra, hogy a TMRSZ a munkavállalói oldal eddig kifejtett álláspontjával – mely szerint „megérti a kormány a kormány álláspontját”, valamint a további bérfejlesztésről eltekint – nem ért egyet, ezért a jelen ülés napirendi pontja tekintetében különvéleménnyel kíván élni, valamint a munkavállalói oldal ügyrendjének egyes pontjaival nem ért egyet, ezért ahhoz egyelőre nem kíván csatlakozni.

Tekintettel a fenti ellentmondásra, Juhász Gábor államtitkár Úr kijelentette, hogy a tárgyaló felek státuszának legalizálásáig a kormányoldal nem hajlandó előterjeszteni álláspontját, továbbá ennek tisztázása érdekében a munkavállalói oldal 15 perces zárt tanácskozását javasolta.

A munkavállalói oldal zárt ülésén Szima Judit Főtitkár ismételten kifejtette, hogy a TMRSZ a SZÉF ülésein a Hszt. 34.§ (2) bekezdése által kapott felhatalmazás alapján, mint a „hivatásos állomány képviseletét ellátó országosan reprezentatív szakszervezet”, tehát alanyi jogon vesz részt. A munkavállalói oldal ügyrendjével kapcsolatosan továbbá kifejtette, hogy a jelenlegi zárt ülések helyett javasolja az ülések nyilvánosságát. Fentieken kívül a TMRSZ az ülésen kifejtette azon álláspontját, miszerint az a körülmény, hogy a munkavállalói oldal a Fórumon belül egységesen képviselteti magát a Kormánnyal szemben, nem jelenti – nem jelentheti azt -, hogy az egyes szakszervezeteknek a napirendhez kapcsolódóan nem lehetne különvéleményük. A TMRSZ bejelentette, hogy a mai napon benyújtottunk egy javaslatot a Kormány valamint a Miniszterelnök Úr részére a hivatásos állományt érintő 2009. évi bérfejlesztéssel kapcsolatosan, melyben jelentős mértékű béremelést javasoltunk a közel 25.000 fős tiszthelyettesi állomány részére tekintettel arra, hogy a jelenlegi gazdasági válság és inflációs teher a legnagyobb mértékben őket sújtja.

A TMRSZ álláspontja szerint a SZÉF jelenlegi ülésén nem a munkáltató által elvenni kívánt 13. havi külön juttatás viszonylagos pótlásáról, hanem az állomány részére nyújtandó bérfejlesztésről kellene tárgyalni annak érdekében, hogy az állomány 2009. évi jövedelme reálértékben is pozitív növekedési rátát mutasson. Ennek eléréséhez azonban a munkavállalói oldal részéről olyan alkupozícióra van szükség, amely adott esetben kedvezőbb tárgyalási alapot jelenthet a kormányoldal által nyújtandó juttatásokon túlmenően. A TMRSZ elmondta, hogy nem fogadja el a Sztrájkbizottság legitimitását, mivel a rendőröknek nincs sztrájkjoga, így a sztrájkbizottság döntése sem fog kötni bennünket.
A BRDSZ képviselője dr. Bárdos Judit egyértelműen kijelentette, hogy a TMRSZ vegye tudomásul, hogy nincs és nem lesz bérfejlesztés, erről a kormány nem tárgyal, illetve sajnálatát fejezte ki, hogy van olyan szakszervezet aki nem tud a többiekhez csatlakozni.

Katus Károly RV elmondta, hogy a reprezentativitást az IRM megállapította, a képviseleti jogosultsága a TMRSZ-nek megvan.

Talabér Zoltán szakszervezeti vezető elmondta, hogy nem fogadják el a TMRSZ-t, mert nem tartja be az általuk hozott szabályokat.

Kónya Péter empátiát kért a TMRSZ-től, mert álláspontja szerint egységes munkavállalói álláspontnak kell lenni.

Dávid Tibor FRSZ előadta, hogy a TMRSZ-nek így nincs létjogosultsága az ülésen részt venni, mert a többség akaratát nem fogadja el.

dr. Ese BV tisztségviselő magából kikelve utasítani akart bennünket, hogy hagyjuk el a munkavállalói oldalt, tette ezt oly módon, hogy saját tisztségviselője intette meg közölve vele, hogy ez nem a szakszervezetük véleménye és a saját véleményét pedig ne itt közölje.

Tekintettel arra, hogy fenti javaslataink kifejtését követően több szakszervezet képviselője vitatta, hogy a munkavállalói oldalon részt vehet olyan szakszervezet, mely nem csatlakozik a munkavállalói oldal ügyrendjéhez, a SZÉF-ben való részvételünk lehetősége is vita tárgyát képezheti.

Álláspontunk szerint az ügyrendhez való csatlakozás illetve a munkavállalói oldalon belüli jogvita érdemben nem veszélyezteti a SZÉF működőképességét. A vita hevében elhangzottak olyan vádak is, hogy a TMRSZ nem csapatjátékos, szét akarja verni a SZÉF munkavállalói oldalának egységét, továbbá hogy a TMRSZ-nek kötelezően el kellene fogadnia az évekkel korábban megkérdezése nélkül elfogadott munkavállalói oldal ügyrendjét, mely vádakat illetve elvárást a leghatározottabban visszautasítottunk. Elhangzott olyan vélemény, hogy a munkavállalói oldal 80 ezer dolgozó érdekét képviseli, és hogy jön ahhoz a TMRSZ, hogy a maga 4 ezres tagságával ezt az egységet megbontsa.

Ezzel kapcsolatosan kifejtettük, hogy mi is 80 ezer munkavállaló érdekében végezzük legjobb tudásunk szerint a munkánkat, nem csupán tagjaink érdekeit tekintjük kizárólagosnak.

A vita érdemi megállapodás nélkül fejeződött be a jelentős nézetkülönbségek miatt – nevezetesen, hogy a munkavállalói oldal a Kormány nehéz helyzetét megérti és lemond a 2009. évi bérfejlesztési igényekről – ugyanis álláspontunk szerint egy önmagát érdekvédőként meghatározó szervezet semmilyen körülmények között nem értheti meg a Kormány nehéz helyzetét, ha ez tartalmában szerzett jogról való lemondást jelentene.

A munkavállalói oldal zárt tanácskozását követően a munkáltató oldal elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy az ülés tárgya a 13. havi külön juttatás elvonásának visszapótlására szánt 140 ezer Ft./fő/hó összegen felüli jövedelem kiesés kompenzálása.

Kónya Úr kérdésére Államtitkár Úr kifejtette, hogy a 2008-as tárgyalások eredményeként született két részletben kifizetett 35.000 .- Ft-os kompenzációs juttatás álláspontja szerint egyszeri megállapodás eredménye, melynek a 2009. évi bérbe történő beépítésére nincs lehetőség. Álláspontja szerint ennek kérdése további tárgyalások szükségességét veti fel, azonban a jelen ülésen erről megállapodást kötni nem lehetséges.

Államtitkár több alkalommal kitért arra is, hogy a munkavállalói oldalon csak egy vélemény lehetséges, különvéleményt nem fogad el.

Fentieket követően a megbeszélés azzal zárult, hogy a következő SZÉF ülésen történő megállapodás érdekében az ülést megelőzően a munkavállalói oldal és Túri Attila államtitkár Úr között további egyeztetésekre fog sor kerülni az IRÉT-en.

Felkértük Kónya Péter Urat, hogy a TMRSZ különvéleményét vegye tudomásul és írásban is terjessze elő, hogy a 13. havi illetményről, mint szerzett jogról, nincs mit tárgyalni, arról a TMRSZ nem mondott le, illetve a TMRSZ a bérfejlesztésre vonatkozóan a Kormánynak és annak elnökének megküldött nyílt levelét is átadta intézkedés megtétele végett.

 

Szekszárd, 2008. december 11.

 

TMRSZ