IRM válasz rendfokozati előléptetés tárgyában

Előzmény: Rendfokozati előléptetés tárgyában TMRSZ javaslat

Megérkezett az IRM vezetőjének válasza az előzményben olvasható javaslatunkra.

A Magyar Köztársaság
igazságügyi és rendészeti minisztere

Szám: IRM/RKFO/847-5/2008(1)

Szima Judit asszony részére
főtitkár
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szekszárd
Tanya u. 4.
7100

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § (3) bekezdésének értelmezésével és gyakorlati alkalmazásával összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.10.317/2007/4. számú ítéletében foglaltak alapján a rendszeresített rendfokozatok meghatározásának minden beosztásra történő kiterjesztése tárgyában tett javaslatával kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom.

A Hszt. általános részében elhelyezett 80. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a hivatásos állomány tagját magasabb beosztásba kinevezésekor a soron következő rendfokozatba elő kell léptetni, ha a viselt rendfokozata a rendszeresített rendfokozatnál legalább kettővel alacsonyabb. E rendelkezéshez képest a Hszt. különös részében a XIX/A. Fejezet “A rendőrség, a polgári védelem, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség hivatásos állományára vonatkozó közös szabályok” cím alatt a 245/E. § úgy rendelkezik, hogy “a 80. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően a hivatásos állomány tagját magasabb beosztásba történő kinevezésekor a soron következő rendfokozatba elő lehet léptetni“.

A hivatkozott rendelkezések egymáshoz való viszonyának megítélésével kapcsolatosan egyetértek az Országos Rendőr-főkapitányság Ön előtt is ismert álláspontjával. A Hszt. 245/D. § feletti “Vezetői beosztásba történt kinevezés visszavonása” alcím megtévesztő lehet ugyan, a 245/E. § azonban egyértelműen speciális szabályt tartalmaz a törvény általános részében szereplő 80. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakhoz képest. A Hszt. hatályát valóban szűkítette a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, illetve a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXLVI. törvény, ez azonban nem jelenti azt, hogy a különös részben lévő törvényi rendelkezések ne lennének hatályosak, és ne azokkal összhangban kelljen értelmezni a törvény általános részének rendelkezéseit.

A megkeresésben foglaltak szerint – a Legfelsőbb Bíróság hivatkozott eseti döntésében kifejtett jogértelmezése alapján – a fegyveres szervet irányító mindenkori miniszterek mulasztásban megnyilvánuló jogsértését látja a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerinti, az előmeneteli “ütem” vonatkozásában “nem teljes körű” és “ellentmondásos” szabályozásban.

A BM rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza a tábornoki, valamint az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státuszok megnevezéséről, számáról és megoszlásáról készült táblázatokat. A megkeresésben előadottak szerint a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státuszok meghatározására nincs törvényi felhatalmazás. A kérése mégis arra irányul, hogy mivel e szabályozás miatt a tiszthelyettestől a századosi rendfokozatig bezárólag az előmenetelhez tartozó rendfokozati előléptetés joga csorbul, a – véleménye szerint – jogsértő helyzet feloldása érdekében minden beosztás vonatkozásában határozzuk meg a rendszeresített rendfokozatokat.

2008. szeptember 21-én lépett hatályba az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet), amelynek 1. melléklete – a Hszt. 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – határozza meg a Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, munkaköröket, az ahhoz kapcsolódó rendfokozatokat, beosztási kategóriákat és képesítési követelményeket. Az IRM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Rendőrség vonatkozásában jelenleg nem létezik úgynevezett tábornoki, illetőleg ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusz, rendfokozati maximumok vannak meghatározva.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a jogalkotó a tárgybeli felhatalmazó rendelkezést kimerítve, de azon nem túlterjeszkedve a “beosztásban elérhető rendfokozat” fogalmát rendfokozati maximumként értelmezve alkotta meg a hatályos szabályozást. Ennek megfelelően a rendszeresített rendfokozatok minden beosztáshoz történő megalkotására a hatályos jogi környezetben nem látok lehetőséget.

A korábbi szabályozással kapcsolatosan szükségesnek tartom jelezni, hogy az előmenetelre vonatkozó szabályozáson belül a soron kívüli előléptetés egyes fajtáit a tábornokokra és ezredesekre korlátozni nem jelenti általánosságban azt, hogy a hivatásos állomány alacsonyabb rendfokozatú tagjait ezzel hátrányos megkülönböztetés érte volna, amely sértette az Alkotmány emberi méltóságot elismerő 54. § (1) bekezdését és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kifejezetten is kimondó 70/A. §-át. Az előléptetés ugyanis nem alapjog, és ennek megfelelően a soron kívüli előléptetés sem az.

Az Alkotmánybíróság joggyakorlata alapján a nem alapjogokat érintő megkülönböztetés esetében a személyek egyenlő méltóságának alapelve jelenti a megkülönböztetés korlátját. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban az 1/1995. (II. 8.) AB határozatban elvi éllel megállapította, hogy az Alkotmány fent hivatkozott rendelkezései akkor sérülnek, vagyis azáltal valósul meg tiltott diszkrimináció, ha a megkülönböztetés “önkényes” vagy “indokolatlan”, vagyis nincs ésszerű indoka, mert ilyen esetben a jogalkotó nem mérlegelte minden személy szempontjait azonos körültekintéssel, figyelemmel és méltányossággal.

A BM rendelet 2008. március 29-én hatályon kívül helyezett 2. számú mellékletével kapcsolatos felvetésével összefüggésben tájékoztatom, hogy az IRM rendelet 1. melléklete tartalmazza a Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, munkaköröket, az ahhoz kapcsolódó rendfokozatokat, beosztási kategóriákat és képesítési követelményeket. Ezáltal a megkeresésében kifogásolt állapot 2008. szeptember 21-én megszűnt, e tekintetben további intézkedést nem tartok szükségesnek.

Szíves együttműködését köszönöm, és kérem, hogy munkánkat jelzéseivel, észrevételeivel, illetve véleményének kifejtésével a jövőben is segíteni szíveskedjék.

 

Budapest, 2008. november “18.”

 

Üdvözlettel:

 

dr. Draskovics Tibor

 

Letöltés PDF formátumban

Előzmény:

Rendfokozati előléptetés tárgyában TMRSZ javaslat