Válasz soron kívüli kérdésünkre

Előzmény: Soron kívüli tájékoztatást kértünk

ORFK tagadja, hogy Budapesten az V. kerületben a Kossuth téren és a Parlamentnél a BRFK és más szerv állományába tartozó rendőrök látnának el a Köztársasági Őrezred hatáskörébe tartozó feladatokat. A TMRSZ álláspontjával ellentétesen megbízási díj sem jár részükre.

ORFK válasz

Szám: Kü-104-1/2008.

Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

Hiv.szám: 29965-8/2008.

Fenti hivatkozási számon megírt válaszlevelét köszönettel megkaptam, az abban foglaltakkal kapcsolatban a TMRSZ álláspontja eltér az ORFK álláspontjától. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy eredeti felvetésünkkel ellentétben válaszlevelében a BRFK állományának jogszerű igénybevételét igazoló jogszabályi rendelkezéseket idézett, noha megkeresésünk arra irányult, hogy a végzett munkáért plusz díjazás illeti meg a végrehajtásban részt vevő munkavállalókat a Hszt. 50.§-ában foglaltak alapján.

Ugyanakkor az is sajnálatos tény, hogy a BRFK Országház védelmében foganatosított intézkedésével kapcsolatos jogszabályi környezetet sem teljes körűen ismeri, vagy ismertette Főkapitány Úr, ezért engedje meg, hogy tisztelettel felhívjam néhány – az ügy vonatkozásában nem elhanyagolható – jogszabályi rendelkezés meglétére a figyelmét, amely alapján a BRFK Országház védelmével kapcsolatos plusz feladatainak ellátása jelenleg nem csupán azért történik jogsértő módon, mert azért a munkavállalóknak a megbízási díj folyósítása szükségességét vitatja Főkapitány Úr, hanem azért is, mert a jelenlegi végrehajtás jogszabályi háttere is hiányzik!

Rendkívül aggasztó, hogy az ORFK rendészeti főigazgatója és munkatársai jogszabály ismereti hiányából fakadóan az Országgyűlés működésére hivatott épületét a rendőrség jelenleg jogszabálysértő módon oldja meg!

Ez mind jogi, mind nemzetbiztonsági szempontból olyan fokú kockázatot jelent, amely nem csupán a TMRSZ véleménye, hanem a jogalkotó rendészeti miniszternek, továbbá a Kormánynak is a véleménye, ha a hatályos jogszabályi rendelkezéseket valóban figyelembe kívánjuk venni. Ezek lényege a következő:

Az Ön által is hivatkozott 160/1996. (XI.5.) Korm. rendelet 1.§ (2) bek.értelmében : „E rendelet alapján kell megszervezni a rendőrség által történő folyamatos őrzésre, illetve más módon való biztosításra a mellékletben kijelölt létesítmény védelmét.”.

Bizonyára elkerülte az Ön és munkatársai figyelmét az, hogy a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint: „A Köztársasági Őrezred az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt, országos illetékességgel, önálló szervként ellátja a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmével kapcsolatos feladatokat.”.

Tehát tény, hogy a Köztársasági őrezred hatáskörébe tartozik az Országház védelmével kapcsolatos összes feladat. Nem a BRFK hatáskörébe!

Ezt támasztja alá az egyébként Ön által is hivatkozott 160/1996. (XI.5) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak is, amely szerint az Országház folyamatos őrzését és védelmét a rendőrség erre kijelölt szerve végzi. Ez a szerv az ORFK Köztársasági Őrezred, nem pedig a BRFK!

Fentiekből mind nyelvtanilag, mind logikailag csak azt a következtetést lehet levonni, hogy ha a BRFK hatáskörétől eltérő feladatot kell, hogy elásson, az abban részt vevő állománynak megbízási díjat kell fizetni, azon okból kifolyólag, hogy a BRFK hatáskörébe nem tartozó feladat ellátásának kötelezettségét (tehát az országház védelmének ellátását) a BRFK munkavállalóinak munkaköri leírása nyilvánvalóan nem tartalmazza.

Főkapitány úr levelében arról tájékoztat a Rendőrség Szolgálati Szabályzatában foglalt 75.§ (3) bekezdésének rendelkezés szerint a BRFK résztvevő állománya személyvédelmi feladatokat lát el az Országház épületének védelme során. Mint fentiekben utaltunk rá, az épület védelmét az ORFK Köztársasági Őrezredének kell ellátnia. Ha és amennyiben az ORFK úgy látja, hogy a Szolgálati Szabályzat 75.§-a alapján személyvédelmi feladatokat is ellát a BRFK állománya, nem lehet figyelmen kívül hagyni a fontos és bizalmas munkakörök és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II.21.) IRM rendelet vonatkozó rendelkezéseit sem!

E rendelet Melléklete C/I./7.pontjában foglaltak szerint ugyanis a Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztály személyi védelmet ellátó valamennyi munkakörét betöltő munkavállalókkal szemben el kell végezni a „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzést!

Ebből kifolyólag az Ön által hivatkozott személyvédelmi feladatellátás jelenleg komoly nemzetbiztonsági kockázatot rejt, ha azt a BRFK nem személyvédelmi munkakörre alkalmazott munkavállalói végzik, nem beszélve arról, hogy a feladatellátást elrendelő rendészeti főigazgató döntése ennek tükrében nyilvánvalóan jogszabályi rendelkezéssel ellentétes, azt sértő.

Ha és amennyiben viszont csupán Objektumvédelmi feladatokat látnak el a BRFK munkatársai, úgy részükre akkor is jár a megbízási díj, hiszen e feladat ellátásának kötelezettségét sem tartalmazhatja a munkaköri leírásuk!

Álláspontunk szerint a személyvédelmi feladatellátásra való hivatkozás egyben jogsértést is feltárt Főkapitány Úr tájékoztatása alapján. Nyilvánvaló tény, hogy a rendőrnek intézkedésre okot adó körülmény esetén meg kell védenie az Országgyűlés épületében, illetve Irodaházában dolgozó személyeket, képviselőket, állami vezetőket. A személyvédelmi tevékenység azonban, mint rendőr szakmai kifejezés már egy speciális felkészültséget és részletes nemzetbiztonsági előfeltételeket megkívánó feladatkör, amelyet a Köztársasági Őrezred munkatársai végezhetnek csupán. A BRFK járőr, gépkocsizó járőr és egyéb beosztásait betöltő munkatársainak személyvédelmi feladatokkal való megbízása ennek tükrében nyilvánvalóan jogsértő és felveti az intézkedést elrendelő rendőri vezetők személyes felelősségét is.

Álláspontunk és törekvésünk továbbra is az, hogy a megbízás alapján az Országház környékén „posztos” szolgálatot ellátó BRFK-s munkatársak részére megbízási díjat kell fizetnie a munkáltatónak.

Figyelemmel arra, hogy a Főkapitány Úr által feltárt jogsértés – azaz személyvédelmi feladatkörrel való megbízása a BRFK járőrállományának „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés nélkül – nyilvánvaló tény, szakszervezetünk jelen levél megküldésével tájékoztatja az Országgyűlés Rendészeti Bizottságát, a parlamenti pártok frakcióvezetőit, a rendészeti miniszter urat, az Országgyűlés elnök asszonyát, a legfőbb ügyész urat, és a MEH vezetőjét.

Tisztelettel kérjük Főkapitány Urat, hogy fentiek alapján az érintett BRFK-s állomány részére soron kívül intézkedni szíveskedjen a nyilvánvalóan járó megbízási díj visszamenőleges megfizetésére!

 

Szekszárd, 2008. október 28.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár