Újabb jogsértés – Fejér Megyei RFK

Ők is diszkriminálják a TMRSZ-t

Szám: Kü-154/2008.

Fejér megyei RFK
Vezetője

Székesfehérvár

Tisztelt Főkapitány Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31. § (1) bekezdése alapján

Kifogást

nyújt be a szervezetünket és tagjainkat közvetlenül érintő jogellenes intézkedése, mulasztása ellen.

I n d o k o l á s

Dr. Galsa Péter r. fhdgy. részére a TMRSZ kikérőt küldött a 2008. október hónapra munkaidő-kedvezmény biztosítása céljából.

Ön azt engedélyezte, de ezzel egyidejűleg nem intézkedett a szakszervezetünk működésének biztosítására, melynek az lett a következménye, hogy dr. Galsa Péter r.fhdgy-t a mai nappal irodájából úgy tessékelték ki egy budapesti kollega szeme-láttára, mely mélyen megalázó volt. Ezt az utasítást a Bicskei rendőrkapitány adta ki, Bátai László r.fhdgy. ezt közölte dr. Galsa Péterrel., illetve kérdésére, hogy a munkát hol folytassa az volt a válasz, hogy a szakszervezet biztosítson számára helyet.

Ez a magatartás az elöljárói hatalommal való visszaélés gyanúját is felveti.

Miután a Hszt. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a szakszervezet működését a munkáltatónak kell biztosítania, dr. Galsa Péter r.fhdgy. pedig a bicskei RK. dolgozója, így jelen esetben álláspontunk szerint a bicskei RK.-nak kell biztosítania a működés feltételeit. Az Ön hivatalvezetője pedig álláspontunk közlése közben egyszerűen lecsapta a telefont.

Az Ön mulasztása pedig törvénysértő

Joggal való visszaélés történt, mivel a Hszt-ben megfogalmazottak szerint a munkáltató köteles biztosítani a működés feltételeit, sőt köteles együttműködni is. (Hszt. 28.§.(1) bek.) Ön a tudomásunk szerint a működés feltételeit a szervezetén belül mindegyik szakszervezetnek biztosítja, addig a TMRSZ működési feltételeinek biztosítását a szakszervezetünkre kívánják hárítani.

Ön nyíltan diszkriminálja a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, semmibe veszi a jogszabályi kötelezést.

Ez a cinikus magatartásuk azt mutatja, hogy Ön mennyire nem kíván együttműködni a szakszervezetünkkel. Így megállapítható álláspontunk szerint, hogy lényeges szakszervezeti jogosultság akadályozása történt.

A jogsértés e témában a szakszervezetek közötti indokolatlan és a TMRSZ-re nézve egyértelműen hátrányos megkülönböztetésből adódik.

A Hszt. 28. § (1) bekezdése alapján a fegyveres szerv köteles együttműködni az érdekképviseleti szervvel és biztosítani működésének feltételeit.

A Hszt. 29. § (1) bekezdése alapján a törvény alkalmazásában szakszervezeten – elnevezésétől függetlenül – a hivatásos állomány tagjainak minden olyan érdekképviseleti szervét érteni kell, amelynek célja a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és megvédése.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Estv.) 1.§-ában foglaltak szerint: „a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.”.

Az Estv. 8.§ t/ pontja szerint: „közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.”.

Nemzetközi jogi vonatkozásban:

Jelen esetben az Ön által tanúsított magatartás olyan nemzetközi jogelveket is semmibe vesz, amelyek hazánkban is hatályos jogelvek, továbbá, amennyiben a hazai jogi jogorvoslati fórumok nem biztosítanak (mert nem tudnak, vagy nem akarnak jogorvoslatot biztosítani, és az egyébként bűnös magatartást a büntetőjog eszközrendszerével szankcionálni), megfelelő jogérvényesülést, lehetővé teszik nemzetközi bírói fórumokon megtámadni a sérelmezett jelenséget. Ugyanis a jelenlegi munkáltatói „jogértelmezése” jogsértése nem egyedi, hiszen jogerős bírósági döntés is megállapította már, hogy a rendőrség egyes, munkáltatói joggal rendelkező szervezeti egységei semmilyen visszatartó jogi előírást nem vesznek figyelembe, ha a TMRSZ hátrányos megkülönböztetésének lehetősége adódik.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Általános Konferenciája 151. sz. Egyezményében például a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárások részletszabályait, alkotta meg (a továbbiakban: Egyezmény).

Az Egyezmény 6. cikk 1. pontja szerint: „Olyan kedvezményeket kell biztosítani a közszolgálatban foglalkoztatottak elismert szervezetei képviselőinek, hogy lehetővé tegyék számukra funkcióik gyors és hatékony ellátását mind munkaidő alatt, mind azon túl.”.

Az ILO 87. sz. Egyezményének 3. cikkében foglaltak szerint: „1. A munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek jogában áll alapszabályaik és szabályaik kidolgozása, képviselőik szabad megválasztása, szervezetük irányításának, illetve tevékenységük megszervezése, valamint programjaik megfogalmazása. 2. Az állami hatóságok kötelesek tartózkodni minden beavatkozástól, ami ezt a jogot korlátozná, vagy annak törvényes gyakorlását gátolná.”.

A fent előadottakból megállapítható, hogy Ön a hivatali helyzettel, való visszaéléssel a TMRSZ-nek jogtalan hátrányt okozott, bűnösen jogsértő állapotot teremtett.

Amennyiben a kifogással egyetért, úgy kérem, hogy haladéktalan intézkedését és dr. Galsa Péter r. fhdgy. szakszervezeti tisztségviselő részére a saját irodájának visszaadását, illetve megkövetését.

Amennyiben Ön a kifogással nem ért egyet a 31.§.(4) bekezdésére figyelemmel egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2008. október 6-ig meg kell kezdenie.

Az 1996. évi 43-as törvény 31.§.(5) bekezdése alapján a kifogásolt intézkedést végrehajtani nem lehet, vagyis dr. Galsa Péter r.fhdgy-t az irodából nem lehet kiköltöztetni, az ez irányú intézkedés végrehajtását fel kell függeszteni!!

Tájékoztatom, hogy amennyiben a végrehajtás felfüggesztésére nem kerül sor, úgy egyéb jogi lépések megtételére kényszeríti szakszervezetünket.

 

Szekszárd/Budapest, 2008. 10. 01.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár