Akadályozza a TMRSZ működését

A Készenléti Rendőrség vezetése a TMRSZ működését akadályozza… kifogást nyújtottunk be

 

Szám: Kü-91/2008.

Papp Károly r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos
Készenléti Rendőrség
Parancsnoka

Budapest

 

Tisztelt Parancsnok Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31. § (1) bekezdése alapján

Kifogást
nyújt be a szervezetünket és tagjainkat közvetlenül érintő jogellenes intézkedése, mulasztása ellen.

I n d o k o l á s

2008. 07. 28-án KSZ-13/2008-as számú levelünkben arról tájékoztattuk Önt, hogy a TMRSZ a Készenléti rendőrségnél reprezentatív. Ezzel egyidejűleg kértük, hogy a TMRSZ részére egy irodát, technikai eszközökkel biztosítani szíveskedjék augusztustól.

Ön 2008. 08. 12-i dátumozásu, de szervezetünkhöz 2008. 08. 18-án érkezett levelében arról tájékoztatott, hogy az informatikai hátteret, előzetes egyeztetést követően biztosítják.

Ezt követően KSZ-13-1/2008-as számú levelünkben 2008. 08. 26-án újra kértük, hogy az irodát biztosítsa, egyúttal jeleztük, hogy időhúzásuk, működésünk lehetetlenítése szervezetünk diszkriminálását jelenti.

Ezzel egyidejűleg telefonon is értekeztem Önnel e témában és felhívtam a figyelmet arra is, hogy a különösen védett adatok, illetve személyes adatok biztosítása érdekében is rendkívül fontos egy iroda biztosítása, hiszen szervezetünk létszáma a Készenléti Rendőrségen belül a 300 fő felé közelít és mára már a legnagyobb taglétszámmal bíró érdekképviselet.

Ön 2008. 09. 05-én írt válaszában együttműködéséről biztosított, de irodahelyiséget továbbra sem jelöl ki szervezetünk számára.

A TMRSZ ezt követően újra haladéktalanul kérte a működés feltételeinek biztosítását, de a megadott határidőn belül választ nem adtak, semmi érdemi intézkedést az ügyben nem tesznek.

Az Ön mulasztása pedig törvénysértő.

Ön joggal való visszaélést követett el, mivel a Hszt-ben megfogalmazottak szerint a munkáltató köteles biztosítani a működés feltételeit, sőt köteles együttműködni is. Hszt. 28.§.(1) bek. A működés feltételeit a szervezetén belül mindegyik szakszervezetnek biztosítja, addig a TMRSZ működési feltételeinek biztosításától elzárkózik, azt egy jövőbeni változástól teszi függővé.

Ön nyíltan diszkriminálja a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, semmibe veszi a jogszabályi kötelezést., annak ellenére, hogy együttműködésünket bizonyítva több alkalommal tettünk kísérletet az együttműködésre, de Ön arra semmiféle hajlandóságot nem mutatott.

Ez a cinikus magatartása azt mutatja, hogy Ön mennyire nem kíván együttműködni a szakszervezetünkkel, TEHÁT megállapítható álláspontunk szerint, hogy Ön lényeges szakszervezeti jogosultságot akadályozott meg hivatali helyzetével visszaélve.

A jogsértés e témában a szakszervezetek közötti indokolatlan és a TMRSZ-re nézve egyértelműen hátrányos megkülönböztetésből adódik.

A Hszt. 28. § (1) bekezdése alapján a fegyveres szerv köteles együttműködni az érdekképviseleti szervvel és biztosítani működésének feltételeit.

A Hszt. 29. § (1) bekezdése alapján a törvény alkalmazásában szakszervezeten – elnevezésétől függetlenül – a hivatásos állomány tagjainak minden olyan érdekképviseleti szervét érteni kell, amelynek célja a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és megvédése.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Estv.) 1.§-ában foglaltak szerint: „a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.”.

Az Estv. 8.§ t/ pontja szerint: „közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.”.

Nemzetközi jogi vonatkozásban:

Jelen esetben az Ön által tanúsított magatartás olyan nemzetközi jogelveket is semmibe vesz, amelyek hazánkban is hatályos jogelvek, továbbá, amennyiben a hazai jogi jogorvoslati fórumok nem biztosítanak (mert nem tudnak, vagy nem akarnak jogorvoslatot biztosítani, és az egyébként bűnös magatartást a büntetőjog eszközrendszerével szankcionálni), megfelelő jogérvényesülést, lehetővé teszik nemzetközi bírói fórumokon megtámadni a sérelmezett jelenséget. Ugyanis a jelenlegi munkáltatói „jogértelmezése” jogsértése nem egyedi, hiszen jogerős bírósági döntés is megállapította már, hogy a rendőrség egyes, munkáltatói joggal rendelkező szervezeti egységei semmilyen visszatartó jogi előírást nem vesznek figyelembe, ha a TMRSZ hátrányos megkülönböztetésének lehetősége adódik.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Általános Konferenciája 151. sz. Egyezményében például a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárások részletszabályait, alkotta meg (a továbbiakban: Egyezmény).

Az Egyezmény 6. cikk 1. pontja szerint: „Olyan kedvezményeket kell biztosítani a közszolgálatban foglalkoztatottak elismert szervezetei képviselőinek, hogy lehetővé tegyék számukra funkcióik gyors és hatékony ellátását mind munkaidő alatt, mind azon túl.”.

Az ILO 87. sz. Egyezményének 3. cikkében foglaltak szerint: „1. A munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek jogában áll alapszabályaik és szabályaik kidolgozása, képviselőik szabad megválasztása, szervezetük irányításának, illetve tevékenységük megszervezése, valamint programjaik megfogalmazása. 2. Az állami hatóságok kötelesek tartózkodni minden beavatkozástól, ami ezt a jogot korlátozná, vagy annak törvényes gyakorlását gátolná.”.

A fent előadottakból megállapítható, hogy Ön a hivatali helyzettel való visszaéléssel a TMRSZ-nek jogtalan hátrányt okozott, bűnösen jogsértő állapotot teremtett.

Amennyiben Ön a kifogással nem ért egyet a 31.§.(4) bekezdésére figyelemmel egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2008. szeptember 9-ig meg kell kezdenie.

 

Szekszárd/Budapest, 2008. 09. 24.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár