Megvitatták egymás között?

Végrehajtói állomány lakástámogatásánál az IRM saját magával vitatta meg a tervezetet. A TMRSZ álláspontja szerint aggályos egy felelős közigazgatási szakembertől, mert nem a saját pénze elköltésének módját határozza meg egy esetleges jogszabály-tervezet előterjesztése, és annak miniszteri elfogadtatása során, hanem a magyar állampolgárok által befizetett – és így a rendőrség munkavállalói által is befizetett – közpénz, adóforintok elköltésének módjáról határoz.

Előzmények:
Megoldás-tervezet lakásproblémára
ORFK-nak nincs lakásprogramja?!
Kritika egy rossz tervezettel kapcsolatban
300 millió… snitt

Dr. Turi András Szakállamtitkár Úr részére!

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

 

 

B U D A P E S T

 

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

 

Információink szerint a budapesti rendőri szerveknél a végrehajtó állományban kialakult kritikus mértékű létszámhiány kezelésére a minisztérium a lakásvásárlási, hitelfelvételi, illetve albérleti hozzájárulások munkáltatói támogatásával kapcsolatban „valamilyen koncepciót, illetve aláírásra váró jogszabály-tervezetet” alakított ki. Ezt erősítette meg tisztségviselőnkkel telefonon történt beszélgetésekor személy szerint Ön is.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete évek óta folyamatosan szorgalmazza a Budapesten szolgáló rendőrök lakásgondjainak megoldásába való kormányzati, illetve munkáltatói szerepvállalás jelentős mértékű növelését, mert álláspontunk szerint a jelenlegi kritikán aluli színvonalú támogatási rendszer csődje többek között a kritikus mértékű létszámhiányban is realizálódik.

A kormányzat és a minisztérium szakmai-jogi csődje, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést eddig nem kezelte kellő hatékonysággal. Örömünkre szolgál, hogy információink szerint „valamilyen jogszabály-tervezet” vár már aláírásra, amely állítólag ezt a rendkívül fontos humán- és pénzügyi-gazdálkodási kérdést – a munkavállalók érdekének állítólag megfelelve -módosítani kívánja. Azonban rendkívül aggasztó az a fajta álláspont, amely hivatalos telefonon történő érdeklődésünkre Szakállamtitkár Úr részéről azt a választ eredményezte, hogy azért nem tárgyalták meg velünk koordináció keretében a jogszabály-tervezet koncepcióját, illetve a norma rendelkezéseinek a tartalmát, mert azt Ön „nem tartotta szükségesnek, mivel maguk között a minisztériumban megvitatták”.

Felhívom Szakállamtitkár Úr figyelmét, hogy a szervezetet érintő jogszabály-tervezeteket az érintett szakmai szervekkel (gondolok itt az ORFK-ra) véleményeztetni kell. Az ORFK szakmai-jogi álláspontja kialakítása során pedig – a Hszt-ben foglalt együttműködési kötelezettségének megfelelően – köteles a véleményezés során az érdekképviseletek szakmai-jogi álláspontjának a kikérésére. Nem ismert előttünk, hogy a „magunk között megvitattuk” elv alapján az ORFK-t a szakmai egyeztetésbe bevonták-e, azonban ettől is függetlenül megdöbbentő az a fajta jogsértés, amellyel Szakállamtitkár Úr lerendezettnek tekintette a szakszervezetek bevonása nélküli jogszabály-tervezet koordinációt.

Ön, mint felelős közigazgatási szakember, nem a saját pénze elköltésének módját határozza meg egy esetleges jogszabály-tervezet előterjesztése, és annak miniszteri elfogadtatása során, hanem a magyar állampolgárok által befizetett – és így a rendőrség munkavállalói által is befizetett – közpénz, adóforintok elköltésének módjáról határoz.

Önnek személyes felelőssége merül fel – szakmai és jogi tekintélyének kockáztatása terhével – egy olyan jogszabálytervezet koordinációja során, amely a munkavállalók jelentős részének egzisztenciális, munkajogi helyzetét befolyásolja, ha abból a szakszervezeteket kirekeszti. Ön nem engedheti meg ennélfogva magának azt a „luxust”, hogy egy munkavállalókat érintő jogszabálytervezetet sem koncepcionálisan, sem konkrét jogszabály-tervezet szintjén nem ismertet az érintett érdekképviseleti szervekkel. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megdöbbenésének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy adófizetők forintjainak elköltésével kapcsolatban a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyva Ön nem tartja szükségesnek a szakszervezetekkel való hivatalos konzultációt egy ilyen nagyon fontos kérdésben.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete legutóbb 2008. márciusában konkrét elemeket is tartalmazó koncepcionális javaslatot juttatott el az IRM-be, amelyre az eltelt közel 6 hónap során semmilyen válaszreagálást nem kaptunk az IRM részéről!

Az ORFK által „valamilyen 300 millió forint” elköltésével kapcsolatban a munkavállalói érdekekre rendkívül sérelmes munkáltatói elképzelést kaptunk a 2008. július-augusztus során történt egyeztetésekkor, amellyel kapcsolatban úgyszintén – többek között – az IRM-nek is megírtuk szakmai-jogi aggályainkat.

A jelenlegi szociális jellegű lakásfinanszírozási konstrukciók ugyanis rendkívül aggályos módon „működnek” a Rendőrségnél. Több olyan „szolgálati családi ház” megvásárlásával kapcsolatban is aggályok merültek ugyanis fel a közelmúltban információink szerint, amely a Rendőrség legfelsőbb vezetői között „szétosztogatott”, több tízmillió forintos értékű családi házaknak a Rendőrség költségvetési közpénzéből való megvásárláshoz köthető. Ezeket a családi házakat illetve nagy értékű lakásokat ugyanis a többségében azóta már nyugállományba vonult magas rangú rendőri vezetők szinte kivétel nélkül a forgalmi érték töredékéért megvásárolták információink szerint, ráadásul úgy, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a juttatott szolgálati családi házat, illetve nagy értékű lakást az érintettek csak a beosztásukban maradásukig használhatták volna.

Bizonyára nincs vita köztünk abban, hogy a budapesti létszámgondok elsősorban nem a tábornoki rendfokozattal rendszeresített és egyéb rendőri vezetői beosztások között merültek fel, hanem a tiszthelyettesi és tiszti állományon belül. Rendkívül fontos kérdés az, hogy ha a minisztérium névlegesen a létszámgondok megoldására biztosít többletforrást, az valóban oda jusson el, ahol az a betöltetlen tiszthelyettesi és tiszti beosztások feltöltésére alkalmas, illetve a konstrukció megléte a budapesti szolgálat vállalását vonzóbbá teszi.

Ismerve a jogszabályalkotás azon részét, hogy a tervezet elkészítése során feltehetőleg kikérték az ORFK szakmai-jogi álláspontját, továbbá azt, hogy az ORFK illetékesei rendkívül aggályos, és a cél elérésére alkalmatlan, minősíthetetlenül rossz és aggályos koncepciót, illetve tervezetet vázoltak fel a júliusi-augusztusi egyeztetésekkor, kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy a koordinációba való érdekképviseleti bevonás elmaradása annak tudható be, hogy a kormányzat által biztosított költségvetési pénzt továbbra is a már ismertetett aggályokhoz való munkáltatói ragaszkodás jegyében kívánják felhasználni. Ez egyrészt kihagyja a forrás felhasználása eldöntésének módjából az érdekképviseletek véleményének kikérését. Másrészt pedig borítékolható, hogy az ORFK elképzelésének jogsértő érvényre juttatása esetén megint csak elsősorban olyan személyi kör részesül majd a lakástámogatási rendszerből, amely a budapesti létszámgondok enyhítésére alkalmatlan, továbbá mind szakmailag, mind morálisan aggályos rendelkezéseket fog tartalmazni.

Nyomatékosan kérjük Szakállamtitkár Urat, hogy a jogszabály-tervezet koordinációját még a jogszabály kihirdetése előtt szakszervezetünkkel, és a többi szakszervezettel – a megfelelő határidő biztosításával – véleményeztetni szíveskedjen!

Ennek elmaradása esetén a jogszabály kihirdetésének napjával a munkáltató Rendőrség illetékes vezetői, illetve személy szerint Ön, mint a rendészeti szakirányításért felelős szakállamtitkár mulasztásos jogsértést tart fenn, a „magunk között megvitattuk” elv alapján történő „jogalkotási mentalitás” megvalósításával.

Még egyszer nyomatékosítom, hogy itt a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan jogszabályi kötelezettség áll fenn az érdekképviseletek bevonására, amely kötelezettségen Ön sem emelkedhet felül azon oknál fogva, hogy a közpénz felhasználása módjának a meghatározása során az érdekképviseletek bevonása törvényi kötelezettség. Ezt Önnek – mint gyakorlattal is rendelkező ügyésznek – bizonyára nem kell tovább részletezni.

Jelen levelünket megjelentetjük honlapunkon a tagságunk és a közvélemény tájékoztatása céljából, továbbá megküldjük az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának, Költségvetési Bizottságának, és az Állami Számvevőszék vezetőjének is, figyelemmel arra, hogy eddig példa nélkül álló ismereteink szerint a „magunk között megvitattuk a közpénzek felhasználásának módját, ezért nem tartjuk szükségesnek a munkavállalói érdekeket képviselő szakszervezetek bevonását” – elv megjelenése és érvényre juttatásának szándéka.

Ez ellen jelen levelünk megírásával és a rendelkezésünkre álló összes jogi eszközzel most is és a jövőben is minden alkalommal fel fogunk szólalni és a szükségesnek látszó jogi és egyéb lépések megtételével megpróbáljuk a minisztériumot illetve a munkáltatót a jogszerű működés jegyében együttműködésre kötelezni.

 

Szekszárd, 2008.08.26

 

Tisztelettel:

Szima Judit
TMRSZ főtitkár