TMRSZ küldöttértekezlet 24. számú határozata

(2008.05.23)
A jelenlévők egyhangúan tartózkodás nélkül fogadták el azt az állásfoglalást, miszerint a TMRSZ tiltakozik a szervezetünk ellen indított újabb hadjárat a hatalom jogellenes fellépése a különböző eljárások indítása ellen, a szakszervezeti jogok durva megsértése miatt.


Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a TMRSZ-nek, annak tisztségviselőinek és a főtitkárának is sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogai vannak a szabad véleménynyilvánításra, a közérdekű adatokat megismerésére, illetőleg terjesztésére.

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog alkotmányos jelentőségéből következően kiemelt védelmet élvez, csak kivételesen indokolt esetben korlátozható.

A TMRSZ, annak tisztségviselői egyértelműen közszereplőnek minősülnek. A demokratikus társadalom létezésének ás fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a közügyek vitatása, vélemények kinyilvánítása, a közhatalom működésének bírálata. Mindez azt jelenti, hogy a közszereplők esetében az adott közszerepléssel kapcsolatos tevékenységükkel kapcsolatban a kritika lehetősége gyakorlatilag korlátlan.

A TMRSZ álláspontja szerint fokozott alkotmányos védelmet kell, hogy élvezzenek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésével kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak, ás felfokozottak.

Mindezek alapján a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy TMRSZ szakszervezeti vezetőjével szemben az állam igazság- és jogszolgáltatásra hivatott szervei büntetőeljárást kezdeményezzenek azért, mert szakszervezeti vezetőhöz méltó módon küzd nem csupán a munkavállalók érdekeinek a képviseletéért, hanem a Rendőrséggel szemben a társadalom jelentős részében kétségtelenül meglévő bizalmi deficit csökkentéséért.

Ezért követeljük, hogy a szervezetünk ellen intézett demokratikus jogrenddel összeegyeztethetetlen büntetőeljárást, és minden egyéb lejárató, megfélemlítő tevékenységet szüntessenek meg, szervezetünket kövessék meg!

Szima Judit elleni vádirat PDF formátumban