Közbenső ítélet térfigyelő kamerák kapcsán

Közbenső ítéletként a bíróság megállapította 5 kolléga esetében, hogy a kamerarendszer kezeléséért megbízási díj illeti meg őket. Amennyiben jogerőssé válik, úgy az összegszerűség kérdésében dönt a bíróság.

Fővárosi Munkaügyi Bíróság
1027. Budapest, II., Gyorskocsi u. 52.

9. M. 5848/2006/10

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság dr. Molnár Attila Ügyvédi Iroda által képviselt

l. r.
II. r.
III. r.
IV. r.
V. r. felpereseknek

BRFK Hivatala Jogi, Koordinációs és “Panaszügyi Osztály, dr. Nagy Gergely István jogi főelőadó által képviselt

Budapesti Rendőr-főkapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) alperes ellen megbízási díj iránt indult perében a mal napon meghozta és nyilvánosan kihirdette a következő

KÖZBENSŐ Í T É L E T E T :

A bíróság megállapítja, hogy a felpereseket a kamera rendszer kezeléséért a megbízási díj megilleti.

A közbenső ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet ennél a bíróságnál kell benyújtani három példányban a Fővárosi Bírósághoz címezve.

I n d o k o l á s :

Felperesek a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Keleti Pályaudvari Rendőrőrsén teljesítettek, illetve részben jelenleg is teljesítenek szolgálatot. Beosztásuktól függetlenül valamennyi felperes ügyeletesi tevékenységet látott el.
A Keleti Pályaudvari Rendőrőrsön 1998. július 1-től működik térfigyelő kamerarendszer. A térfigyelő kamerarendszer kezelőhelyisége a pályaudvari Rendőrőrs ügyeletén van elhelyezve, annak működtetését, kezelését az ügyeletes végzi.

A III.r., IV. r. és V. r. felperesek 2006. augusztus. 29-n, az I. r. és II. r. felperesek pedig 2006. szeptember 11-én nyújtottak be szolgálati panaszt az állományilletékes parancsnokhoz a munkaköri feladataikon felül végzett tevékenység – őrsügyeleten elhelyezett kamerarendszer kezelése – ellentételezéseként a Hszt. 50. § (1) bekezdésére alapozottan három évre visszamenőlegesen az illetményalap 100%-nak megfelelő megbízási díj és kamatai megfizetését igényelve.
A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője a Hszt. 50. § (1) bekezdése alapján igényelt, elmaradt megbízási díj kifizetése iránti szolgálati panaszoknak nem adott helyt. azokat a Hszt. 194. § (3) bekezdése alapján elbírálásra felterjesztette. Budapest Rendőrfőkapitánya a 113-32/191/2006. P és 113-32/210/2006. P számú határozataival felperesek szolgálati panaszát – a kapitányságvezető döntéseit helyben hagyva – megalapozatlanságra hivatkozva elutasította.

Felperesek 2006. december 7-n terjesztettek elő keresetet elmaradt megbízási díj megfizetése iránt. Pontosított keresetükben a II. III. és. IV. r. felperesek 2003. szeptember 1-től – 2006. szeptember 1-ig, az I. r. felperes 2003. szeptember. 1-től – 2006. augusztus 15-ig, az V. r. felperes pedig 2003. szeptember 1-től – 2005. november 1-ig terjedő időben a Hszt. 50. § (1) bekezdése, illetve (4) bekezdése alapján, utalva a 20/1997. (III. 19.) BM. rend. 6. § (1) bekezdésére is a szolgálati beosztásukhoz nem tartozó többletfeladatok ellátásáért az illetményalap 100%-ának megfelelő megbízási díj megfizetésére kérték kötelezni az alperest. Felperesek hivatkoztak arra, hogy az 1998. július 1. napján készült, a térfigyelő rendszer átadásáról szóló jegyzőkönyv rögzíti azt, hogy a kamerarendszer kezelő helyisége a pályaudvari rendőrőrs ügyeletén van elhelyezve, kezelésével ideiglenesen a mindenkori ügyeletes tiszthelyettes van megbízva. A jegyzőkönyv kezelőszemélyzet létesítése érdekében állománytábla-módosítást javasolt és meghatározta a rendszer működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeket és szolgálati feladatokat. A felperesek megbízása kezdetben átmeneti lett volna, azonban az hosszú évekre állandósult. A felperesek 2003. augusztus 1. és 2006. január 1. napja közötti időszakban tizenkét kamera és a hozzátartozó rögzítő berendezések működtetéséért voltak felelősek, ezen feladatuk 2006. január 1. napjától tovább szélesedett, amikor is huszonnyolc darab kamera kezelése volt a feladatuk. A kezelés magában foglalta a működtetésen túl azok figyelemmel kísérését, a szükséges és azonnali jelentések megtételét, a videószalagok kezelését, nyilvántartását, kiadmányozását és egy sor ehhez kapcsolódó feladatot. Ezen feladatok ellátását a felperesek munkaköri leírása nem tartalmazta, azt a munkaköri leírásban szereplő napi szolgálati feladatokon túlmenően, azokon felül látták el mindenféle díjazás nélkül. Nem értettek egyet a szolgálati panaszaikat elutasító határozat azon érvelésével, miszerint a ” végzi a számára meghatározott egyéb feladatokat” kitételbe a térfigyelő rendszer működtetése feladat beleértendő.

Meglátásuk szerint amennyiben ez az érvelés elfogadható lenne, úgy a munkaköri leírás teljességgel kiüresedne, hiszen bármi is szerepel benne, az utolsó egyéb pont azt teljességgel kiszélesítené. Nyomatékosan hangsúlyozták, hogy más térfigyelő helyeken kizárólag külön erre a feladatra dedikált állománnyal látták és látják el a feladatukat a rendőrök. Ez szabadidős, vagy nyugdíjas rendőröket jelent, kivéve a felperesek szolgálati helyét.

Alperes a felperesek keresetének elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy felperesek az elévülési szabályokra figyelemmel 2003. augusztus 29. napjától, illetőleg 2003. szeptember 11. napjától kezdődő időre érvényesíthetik igényüket. A Keleti Pályaudvari Rendőrőrsön a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Magyar Államvasutak Rt. Budapesti Területi Igazgatósága között aláírt együttműködési megállapodás alapján működik kamerarendszer és a megállapodás a kamerarendszer kezelésével, működtetésével kapcsolatban a Rendőrkapitányság, illetőleg annak személyi állománya részére feladatokat nem határoz meg. A felperesek által hivatkozott jegyzőkönyv normatív tartalommal nem bír, az sem a BRFK, sem a kerületi kapitányság számára kötelezettséget nem keletkeztetett. A kamerák működtetése, kezelése – a működési terület speciális jellege, a technikai eszközök rendőrségi alkalmazásának elterjedése kapcsán – az adott szolgálati helyen szervesen kötődik az ügyeleti szolgálat feladataihoz, a kamerákkal kapcsolatos munka az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül ellátható, így annak végzésére a Rendőrőrsön ügyeleti szolgálatot ellátók lettek kijelölve. A kamerarendszer kezelése, működtetése nem tekinthető a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörnek, a megbízás jogszabályi feltételei nem állnak fenn, az ezzel kapcsolatos tevékenység ellátásért a felperesek külön díjazásra nem jogosultak.

Felperesek keresete jogalapja alapos.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törv. 50. § (1) bekezdése szerint az ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátásával, illetőleg a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésével, továbbá a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával a hivatásos állomány arra alkalmas tagja átmenetileg megbízható.

(2)Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások ellátására, illetve a helyettesítésre szóló megbízás történhet az eredeti beosztás ellátása mellett, vagy az ellátása alóli mentesítéssel, amelynek időtartama az egy évet nem haladhatja meg. Az egy hónap időtartamot meg nem haladó megbízáshoz a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nem szükséges. A szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való megbízás nem esik a fenti időkorlátozás alá.

A felperesek megbízási díjra való jogosultsága tekintetében a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladat ellátás jogszabályi feltételeinek fennállását kellett vizsgálni. Az alperes a perben nem vitatta azt, hogy valamennyi felperes a beosztásától függetlenül ügyeletesi tevékenységet látott el. Az alperes által elismerten a Keleti Pályaudvari Rendőrőrsön telepített kamerarendszer kezelésével, működtetésével kapcsolatos tevékenység végzése az ügyeleti szolgálatot ellátók feladatát képezte, illetve képezi. A II. r. a III. r. és a IV. r. felperesek által csatolt ügyeletesi munkaköri leírások semminemű utalást nem tartalmaznak a térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat illetően. Erre vonatkozóan kizárólag az 1998. július 1-n kelt – az alperes részéről az akkori őrsparancsnok és őrsparancsnok-helyettes által aláírt jegyzőkönyv áll rendelkezésre, melyben az őrsparancsnok a kamerarendszer kezelésével “ideiglenesen” a mindenkori ügyeletes tiszthelyettest bízta meg és a rendszer működtetéséhez kapcsolódó szolgálati feladatokat – pld: felvételek kezelése, felvétel rendje, eljárás bűncselekmény, állam- vagy szolgálati titok felmerülése esetén, értesítések, átadások módja – határozta meg. A bíróság nem osztotta az alperes azon érvelését, hogy a felperesek esetében a térfigyelő kamerarendszer működtetése, kezelése az szolgálati feladatnak tekinthető akkor, amikor az alperes saját előadása szerint a pályaudvaron, mint speciális működési területen ezen tevékenység végzése, feladatok volumene, összetettsége jelentősen eltér a térfigyelő központokban végzett munkától, feladatoktól. Az eltérést illetően pedig az alperes pusztán arra tudott hivatkozni, hogy a különbség a Keleti Pályaudvari Rendőrőrsön, illetőleg a többi rendőri szervnél alkalmazott térfigyelő rendszert illetően abban van, hogy a Keleti Pályaudvari Rendőrőrsön szolgálatot teljesítőknek a szolgálati feladatába beletartozott, illetőleg beletartozik a kameráknak a működtetése, míg a többi más rendőri szervnél ott nem szolgálati feladat a térfigyelő rendszer működtetése, hanem pihenőidőben végzik azt a rendőrök, vagy nyugállományban lévő rendőrök végzik nem a szolgálati viszonyuk alapján. D. S. felperesek közvetlen felettese, a Keleti Pályaudvari Rendőrőrs őrsparancsnoka tanúvallomásában megerősítette, hogy a felperesek a szolgálati feladataik mellett figyelték ezt a rendszert, s ez plusz feladatként jelentkezett a kollegák számára. A bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok értékelése és mérlegelése alapján arra a megállapításra jutott, hogy felperesek az őrsügyeleten elhelyezett kamerarendszer kezelésével, működtetésével szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkört láttak el és ezért őket a megbízási díj megilleti.

Tekintettel arra, hogy a megbízási díj mértékét illetően és a peresített időszakban ténylegesen teljesített szolgálat időtartamát illetően további adatokra van szükség, a bíróság a Pp. 213. § (3) bekezdése alapján a rendelkező résznek megfelelően közbenső ítélettel határozott.

A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (1) bekezdése biztosítja, módját a Pp. 358. §-a szabályozza.

 

Budapest, 2008. június 18.

 

Ítélet letöltése PDF formátumban