Kifogásunk alapján felfüggesztésre került

A TMRSZ kifogására figyelemmel a 23/2008. ORFK utasítás 34. pontjának „halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve” szövegrész alkalmazása felfüggesztésre került.

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALA
JOGI FÖOSZTÁLY

Szám:

Szima Judit asszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének fötitkára

Székhelyén

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr megbízása alapján a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 23/2008. ORFK utasítás) 34. pontjával összefüggésben előterjesztett kifogása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom.

Kifogásában sérelmezi, hogy a 23/2008. ORFK utasítás olyan rendelkezéssel került kiadásra, amely a TMRSZ részére korábban megküldött tervezetekben nem szerepel, így azzal kapcsolatban véleményt sem tudott megfogalmazni.

Tájékoztatom Főtitkár Asszonyt, hogy az ORFK utasítás véglegesítés tárgyában 2008. április 21-én szakmai, érdekképviseleti egyeztetést folytattunk, amelyre a TMRSZ-t is meghívtuk. Ennek bizonyítására az ügy iratában található visszaigazoló szervény szolgál. Az egyeztetésen az Önök képviselője nem jelent meg és a távolmaradással összefüggésben semmiféle visszajelzést nem kaptunk Önöktől. Távolmaradásuk ellenére az egyeztetésen született döntéseknek megfelelően átdolgozott tervezetet 2008. április 25-én Önök is megkapták. Sajnálattal tapasztaltuk azonban, hogy a tervezet ezen változatával kapcsolatosan sem történt az Önök részéről semmiféle visszajelzés.

Nem osztom fenti megállapítását továbbá azért sem, mert az ORFK utasítás tervezetének 2008. márciusi változatában már szerepelt az Ön által kifogásolt 34. pont, azzal, hogy abban a “halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve” szövegrész helyett még – az álláspontom szerint a kivétel lehetőségének tágabb értelmezését lehetővé tévő – “indokolt eset kivételével szövegrész szerepelt. A tervezet ezen változatát ugyancsak továbbítottuk az Önök részére 2008. március 14-ei válaszadási határidő megjelölésével. Válaszuk az ORFK JF-1-2/2008. számon érkezett meg, ez azonban a tervezet 34. pontját érintően semmiféle megjegyzést, észrevételt, javaslatot nem tartalmazott.

A kifogás érdemi részét érintően megállapítható, hogy a 23/2008. ORFK utasítás 34. pontja a korábban hatályos, a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati idörendszerekről szóló 17/2005. (XI.5.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 17/2005. ORFK utasítás) azonos tárgykört szabályozó rendelkezéseihez viszonyítva érdemben nem jelent változtatást.

A 17/2005. ORFK utasítás 14. pontja alapján a II. számú váltásos szolgálati időrendszert (24 óra szolgálat 12 óra szabadidő) “a részben, vagy egészben készenléti jellegű szolgálatoknál lehetett alkalmazni akkor, ha rendkívüli eset kivételével az állomány tagja legalább 4 órát alvással tölthet“.

A 23/2008. ORFK utasítás 31. pontja alapján a II. számú váltásos szolgálati időrendszer “a részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálatokban alkalmazható akkor, ha halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve az állomány tagja legalább 4 órát alvással tölthet“.

A 23/2008. ORFK utasítás Ön által kifogásolt 34. pontja a munkaközi szünet mértékének meghatározásában a 31. pontra tekintettel jelent pontosítást (mintegy a 31. pontban szereplő feltételt a 34. pontban is megismétli), és az semmiképp sem jár az állomány jogos érdekeinek csorbításával, figyelemmel a korábban hatályos 17/2005. ORFK utasítás 24. pontjára, hiszen az a 23/2008. ORFK utasítás hatályba lépéséig is tartalmazta a rendkívüli esetre mint kivételre történő utalást.

Indokolt arra is külön rámutatni, hogy mind a korábban, mind pedig a jelenleg hatályos ORFK utasítás alapján az érintett II. számú váltásos szolgálati időrendszer kizárólag a részben, vagy egészben készenléti jellegű szolgálatoknál lehetett alkalmazni akkor, ha rendkívüli eset kivételével az állomány tagja legalább 4 órát alvással tölthetett.

Kifogásában sérelmezi, hogy a 23/2008. ORFK utasítást a kihirdetését követően nem kapták meg. Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 62. pontja alapján a kiadmányozott normák közzétételére – a minősített normák kivételével – immár másfél éve folyamatosan az ORFK hivatalos lapjában, az ORFK Tájékoztatóban kerül sor, amely a Rendőrség intranetes honlapján elektronikus formában érhető el. Az ORFK vezetője által kiadott normákból tehát külön egyetlen rendőri szerv sem kap példányt, hanem a Normaalkotási Szabályzat alapján az ORFK Tájékoztatóból ismerik meg a kiadott belső normákat. A kérdéses utasítás tartalma ennek megfelelően 2008. május 29-én már hozzáférhető és megismerhető volt.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel az átiratában foglaltakkal nem értek egyet, az új szabályozás a két érintett ORFK utasítás teljes tartalmát tekintve nem jelent az állomány számára a korábbiaknál hátrányosabb előírást.

Tájékoztatom egyúttal, hogy az átiratában foglaltakra figyelemmel – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 31.§ (5) bekezdése alapján – tájékoztattam az érintett rendőri szerveket a kifogás benyújtásának tényéről. Megállapítható ugyanakkor, hogy a 23/2008. ORFK utasítás Ön által kifogásolt 34. pontjának alkalmazását nyilvánvalóan nem lehet felfüggeszteni, mivel az azt jelentené, hogy az érintettek részére nem kerül biztosításra a munkaközi szünet. Erre tekintettel a 23/2008. ORFK utasítás 34. pontjának “halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve” szövegrésze alkalmazásának felfüggesztését kértem.

 

Budapest, 2008. július 1.

 

Tisztelettel:

 

dr. Gömbös Sándor r.alezredes
főosztályvezető

 

Letöltés PDF formátumban