Egyeztetés a BRFK-n

Emlékeztető a 2008.06.23-án BRFK V. emeleti tárgyalójában tartott Fórumról

Előzmény: Mint arról már tudomással bírtok, a TMRSZ 2008. 06. 03-án szerzett arról tudomást, hogy a BRFK. vezetője 2008. 04. 28-án a BRFK-n egyeztetésre hívta össze a szakszervezeteket, de erre a TMRSZ-t nem hívták meg.


Az értekezlet témája a személyi állomány munka-és életkörülményeit érintő aktuális kérdések és a fővárosi rendőröket leginkább foglalkoztató problémák megvitatása volt.

Miután a TMRSZ a BRFK-n a munkáltató tájékoztatása szerint a második legnagyobb szakszervezet, és reprezentativitással rendelkezik, felhívtuk a főkapitány figyelmét az újbóli rendeltetésellenes joggyakorlásra. Az együttműködési kötelezettségét ugyanis a BRFK jelenlegi vezetője már akkor megszegte, amikor a hivatalba lépésekor 2007. július 5-én a vezetői értekezletre nem hívta meg szakszervezetünket. Az akkor benyújtott BRFK-29-1/2007-es kifogásunknál arra hivatkozott, hogy a TMRSZ nem reprezentatív, illetve „azt hív meg, akit akar”.

A későbbiekben a BRFK vezetője által kezdeményezett személyes találkozón ugyan azt az ígéretet tette, hogy együttműködik a TMRSZ-szel, de az újabb meghívás elmaradása tükrében megállapítható, hogy ezek csak szavak voltak, az érdemi együttműködési készség továbbra sincs meg a munkáltató BRFK részéről.

Folytatva a kirekesztésünket az állomány érdekeivel kapcsolatos tárgyalásokról, a 2008. február 14-én tartott évértékelőre sem hívták meg a TMRSZ-t. Súlyos diszkriminálására már azt az indokot sem tudta felhozni, hogy nem vagyunk reprezentatívak, mivel a BRFK-n a taglétszámunk akkor a közel 800 főt közelítette, jelenleg pedig az 1. 000 főt is meghaladta, ezért az évértékelőre történt meghívásunk elmaradását azzal indokolta a bocsánatkérése mellett, hogy „adminisztrációs hiba történt”.

Legutolsó felszólalásunkat követően 2008. 06. 06-án dr. Barta Erika titkárságvezető arról tájékoztatott bennünket, hogy 2008. 06. 23-án 14 órára várják képviselőinket, majd mindenféle egyeztetés nélkül 2008. 06. 16-án azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a főkapitány soron kívüli szakmai elfoglaltsága miatt a megbeszélést 15.30 órára tette. Azt végül nem sikerült megtudnunk, hogy ez a soron kívüli elfoglaltság miből is adódott.

Így került sor a 2008. 06. 23-i értekezletre.

A BRFK. vezetője mellett a megbeszélésen jelen volt Szik László nyá. r. dandártábornok úr, Bodnár Zsolt r. ezredes úr a főkapitány bűnügyi helyettese, Dr. Szabó Csaba r. ezredes úr a Humánigazgatási Szolgálat vezetője, és dr. Kalmár Tamás r. őrgy. úr Közrendvédelmi Főosztályvezető.

Szakszervezetünket Szima Judit főtitkár, valamint Sípos János a TMRSZ elnöke képviselte.

A TMRSZ felhívta bevezetőjében a szakmai vezetés figyelmét, hogy a BRFK-n reprezentatív taglétszámmal rendelkezik, ezért kéri, hogy a jövőben mellőzzék a szervezetünk megkerülését, diszkriminálását.

Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy a TMRSZ nyitott kapukat dönget.

Szima Judit főtitkár viszontválaszában rámutatott, hogy igen sokat kellett azért a TMRSZ-nek küzdenie, hogy nyitott kapui legyenek.

A TMRSZ az alábbi kérdéseket tette fel a vezetés válaszát várva:

  1.) Bevetési pótlék. A csapatszázadban résztvevő kollégáink mikor kapják meg jogos járandóságukat a bevetési pótlékot, annál is inkább, mivel információink szerint erre az ORFK vezetője is határozott, egyértelmű szóbeli ígéretet tett a 2008.március 15-e előtti időszakban?

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy szerinte is jár, de sajnos nincs az ORFK-n ebben egységes álláspont, és ez a kompetenciáján túlmutat.

  2.) Az ORFK intézkedése alapján ceruzával nem lehet a szolgálattervezeteket kitölteni. Milyen intézkedéseket tett a Főkapitány Úr a jogszerű állapot helyreállítására? Ennek érdekében volt -e ellenőrzés, ill. egyéb intézkedés, ha igen az ellenőrzésről írásban kérjük a tájékoztatást.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy ellenőrzések még nem voltak, de intézkedni fognak rá és írásban tájékoztatják a TMRSZ-t.

  3.) A rendőrségen belül a hivatásosok, közalkalmazottak bérének pozitív irányban való eltérítése (kritikán aluli bérszínvonal) az unió-s bérekhez történő felzárkóztatás mikorra várható, egyeztetés, tárgyalás történt-e vagy folyamatban van-e? Mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Milyen intézkedéseket tett e kérdésben az állomány megtartása érdekében.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy Budapesten nem fizetőképes a rendőri munkakör. Véleménye szerint is meg kellene fizetni a rendőröket, vagy Budapest pótlékot adni. Megjegyezte, hogy Pozsonyban és Bukarestben ez így működik. Elmondta, hogy az országban Budapesten fordul elő az ismertté vált, magyarországi össz-bűncselekmények ¼-e a statisztika szerint. Felveti ezeket a kérdéseket különböző tárgyalásokkor, a problémákról beszél és lobbizik az állomány érdekében.

  4.) Igaz -e hogy a BRFK-n vannak olyan kerületek, ahol a napi intézkedések darabszámát, meghatározzák? Konkrét példa az V. ker. RK., ami a sajtóban megjelent. Történt-e ebben vizsgálat és mi lett az eredménye?

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy a sajtóval is közölte, hogy nem volt, nincs, és nem tervezi. Utasításba nem adták, nem is tehetik a napi 40 intézkedést. Adófizetők pénzén dolgozik a rendőrség. Azzal viszont nem ért egyet, ha a rendőr nem akar intézkedni, nem csinál semmit.

  Kivizsgáltatta az ügyet, de nem állapítottak meg jogszabálysértést. Utasítás formájában ilyen nem hangzott el.

  5.) A rendőrségi lakásprogrammal kapcsolatban történő tájékoztatáskérésnél -figyelemmel arra, hogy a TMRSZ javaslatát elfogadhatónak tartották, és jelenleg abból dolgoznak – a főtitkár, leszögezte, hogy tévedés ne essék, de ezt a programot a TMRSZ készítette el, nyújtotta be, az a TMRSZ szellemi terméke, így joggal elvárható, hogy a TMRSZ bevonásával kezeljék az ügyet.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy minden héten részt vesz a miniszteri értekezleten. Azt látja, hogy dolgoznak rajta. Talán a nyár vége felé várható ebben döntés és a programra évente fordítható végleges összeg meghatározása.

  (Arról van szó röviden, hogy a TMRSZ által benyújtott tervezet szerint a dolgozók lakásokat lízingelhetnének, ami x idő után a tulajdonukba kerülne és a munkáltató, pedig ezen időszak alatt a lízingdíj egy részét finanszírozná)

  6.) A BRFK. II. kerületi Rendőrkapitányság egyes vezetőivel kapcsolatosan kialakult problémára hívta fel újra a figyelmet a TMRSZ, választ várva arra, hogy milyen intézkedéseket tervez ebben a kérdésben a főkapitány.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy a problémákat nem pontosan látja, majd a bíróság dönt a helyzetet illetően. (megjegyzés: pótmagánvádon van az egyik ügy) Az ellenőrzés feltárt hibákat valóban, utasítást is adott, hogy mit, hogyan küszöböljenek ki. Azt is érzi, hogy személyes konfliktusok is vannak. Álláspontja szerint a bírósági döntést követően fog erre a témára visszatérni.

  7.) A TMRSZ rákérdezett, hogy a kapitánnyá történő kinevezésnél figyelembe veszi-e az 5 éves szakmai gyakorlatot.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy igen, a kapitányságvezetők kinevezése során figyelembe veszik az 5 éves gyakorlat meglétének szükségességére vonatkozó jogszabályi feltételt, annak betartása a BRFK –nak is érdeke.

  8.) A TMRSZ főtitkára szót emelt az ellen, hogy az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője valótlant állított az egyik érdekegyeztető fórumon, amikor azt állította, hogy nincs írásos utasítás kiadva az ORFK részéről, miszerint a BRFK-ról más szolgálati helyre elmenni kívánókat ne fogadják a rendőri vezetők. Ugyanakkor a TMRSZ birtokában volt az az utasítás, melyet Zsinka András r.ddtb. adott ki 2007. decemberében. Az ORFK csak a határozott felszólalásunkat követően vonta vissza intézkedését. A főtitkár hangsúlyozta, hogy nem kell ködösíteni, nyíltan kell beszélni, és igazat kell mondani. Az ORFK által kiadott utasítás egyébként is jogellenes és nem célszerű, hogy a BRFK ezt a gyakorlatot kövesse.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy a BRFK a jogszabályt betartja, de az áthelyezésüket kezdeményező kollegákat 6 havi visszatartást követően engedi el, mert erre a törvény lehetőséget ad. Elmondta, hogy elvárása, hogy a vezetők foglalkozzanak az emberekkel, emberi oldalról legyenek fogadóképesek, hogy jó munkahelyi légkör alakuljon ki.

  9.) A TMRSZ rákérdezett a BRFK. bevételeire, arra, hogy a rendőri biztosításokból mennyi összeg folyt be, illetve az önkormányzati támogatásokból, és az 1300 fős létszámhiány miatti megtakarításokból.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy 1,2 milliárd forint bevételére kötelezettek. Az ORFK az 1300 főre a bért elvonta, vagyis 5 milliárd forinttal kevesebb összeget folyósít részükre. Amennyiben a létszám feltöltésre kerül, úgy ahhoz a pénzt is adják. Önkormányzati támogatást is kap a BRFK, de a kapitányságok is, akik az összeggel elszámolni kötelesek.

  A 2007-ben tartott biztosítások 480. 000 túlórát keletkeztettek.

  10.) A TMRSZ kérte a statisztikai kimutatást arra vonatkozóan, hogy a 2007-es évben hány per volt folyamatban és kártérítésként munkaügyi perekben mennyi összeget fizetett ki a BRFK.

  Dr. Tóth Gábor válaszában ígéretet tett a kimutatás megküldésére.

  11.) Rákérdezett a TMRSZ a gépjárműcserékre is.

  Dr. Tóth Gábor válaszában elmondta, hogy ebben ORFK döntés lesz. Tudomása szerint újabb 300 db személygépkocsit fog az ORFK lízingelni, az elosztásnál a bűnügyi állomány fog kedvezőtlenebb helyzetbe kerülni.

  12.) A TMRSZ kérte a statisztikai kimutatást, hogy a kapitányságokra hány fő kerül.

  Dr. Tóth Gábor válaszában ígéretet tett a kimutatás megküldésére.

 

A munkavállalói oldal felvetéséire reagálva főkapitány Úr az alábbiakat fejtette ki:

  – Tervezik az ÁEK szolgáltatásainak igénybevétele során a Rendőrség személyi állományának tagjai részére a külön ügyfélkapu létrehozását.
  – Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a HEK a rendőröknek is térítésmentes fogorvosi ellátást nyújtson, ugyanúgy, mint a hivatásos katonák számára.
  – BRFK által megnyitott toborzó irodákból eddig 1308 jelentkezési lapot vittek el, ebből 480-an jelentkeztek, akikből talán 50-100 ember rendőr lesz. Ősszel is tervezik az iroda működtetését.
  – A szolgálati nyugállományba vonultak visszavételére meghirdetett program ez ideig nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A BRFK jelenlegi vezetése nem zárkózik el attól, hogy aki vissza kíván térni aktív állományba, azt fogadja. Ennek ellenére kevesen élnek a lehetőséggel.
  – Főkapitány Úr elismerte az állomány leterheltségét és ígéretet tett a statisztikák átadására. Indítványozta, hogy az ORFK-tól kérjék elsődlegesen a leterheltség mutatókat.
  – A 2007. évi ki nem adott szabadságok 16.172 munkanapot jelent, amelynek kiadása további működésképtelenséget okozhat.

Főkapitány Úr az egyeztető tárgyalás végén megköszönte a részvételt és közölte, hogy az elkövetkező időszakban évente legalább öt alkalommal összehívja a BRFK Érdekegyeztető Fórumát. A fórum SZMSZ-ének előkészítésére intézkedni fog, az a szeptemberre tervezett ülésre elkészülhet. Az ülés 17 órakor lezárva.

 

B u d a p e s t, 2008. június 23.

 

Szima Judit főtitkár