Aggályos belső norma módosítás

Véleményünk szerint nem csak munkajogi, hanem EU-s irányelveket is sért a norma módosítás. Az érintett állomány munkajogilag hátrányosabb helyzetbe került.

 


Szám: ORFK-32/2008.

 

Dr. Bencze József r. altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetéhez eljuttatott információk alapján vizsgálatot folytattunk azzal kapcsolatosan, hogy a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló korábban hatályos 17/2005. (XI.05.) ORFK intézkedés (továbbiakban: R.1.) helyébe lépő ugyanezen címmel kiadott 23/2008. (OT 14) ORFK utasítás (továbbiakban: R.2.) olyan rendelkezéssel került kiadásra, amely a TMRSZ részére korábban megküldött tervezetekben nem szerepelt, így azzal kapcsolatban véleményt sem tudtunk megfogalmazni.

Mindez azért is aggályos, mert a norma alábbiakban részletezett módosításával nem csupán az érintett állomány munkajogi helyzete nehezült el (munkajogilag hátrányosabb helyzetbe kerültek), hanem a belső norma rendelkezése EU-s irányelvek sérelmét is megvalósítja.

Ezúton kérjük Főkapitány Urat, hogy a felvetett munkajogi problémát okozó norma rendelkezését soron kívül vizsgáltassa felül, állítsa helyre soron kívül a korábban hatályos szövegnek a munkavállalók érdekét is figyelembe vevő rendelkezését, illetve kérjük arról való tájékoztatásunkat, hogy a norma szövegének a módosítására kinek a javaslataként került sor.

Amennyiben Főkapitány Úr az átiratunkban foglaltakkal nem ért egyet, úgy azt kérjük a Hszt. 31.§-a szerinti kifogásnak tekinteni – az intézkedés egyidejű felfüggesztése mellett a Hszt. 31.§ (5) bekezdésére tekintettel -, és erről az érintett vezetői állományt és szervezetünket haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradását szervezetünk által megfogalmazott egyet nem értése esetén úgy tekinti, hogy azt nem függesztette fel, mely szabálysértésnek minősül.

A jelen átiratban felvetett probléma (sérelmezett intézkedés) lényege:

  – Az R.1. 26. pontjának rendelkezése szerint: „A munkaközi szünet szolgálati naponként két alkalommal 30-30 perc és a váltási rendben meghatározott napi 4 óra, amelyet a szolgálatteljesítési idő terhére kell biztosítani.”.
  – Az R.2. a fenti rendelkezést a következőre módosította: „34. A munkaközi szünet szolgálati naponként két alkalommal 30-30 perc, továbbá ezen felül 4 óra amely – halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve – az erre alkalmas helyiségben, a ruházat könnyítése mellett, pihenéssel tölthető.”.

A fenti két rendelkezést egymással összevetve az alábbiak állapíthatók meg.

A BRFK esetében, ahol többek között az általunk évek óta hangoztatott vezetői anomáliák sora mára mintegy 1.300 fő létszámhiányt eredményezett a működőképesség határára sodorta a BRFK szakmai szerveinek működését. A 24 órás szolgálatok esetében (jellemzően ÜTI és bűnügyi, illetve közlekedési helyszínelői állomány), és ezek közül is a bűnügyi helyszínelői állomány átszervezése során a kapitányságonként megszervezett helyszínelői alegységek régiósításra kerültek és ezzel a meglévő állomány leterheltsége azért növekedett meg jelentősen, mert míg korábban kerületenként volt helyszínelői bizottság, most helyszínelői csoportok száma eggyel kevesebb, mint ahány kerület az illetékességi területük.

Ez az egyébként korábban is meglévő erős leterheltséget tovább fokozta. Gyakorlatilag a bűnügyi helyszínelői állomány részére a nap 24 órájában folyamatosan van küldési igény, azaz, folyamatos a halaszthatatlan nyomozati cselekmények megtételének szükségessége. Ezt szakmailag megértjük, hogy valamilyen szinten meg kell oldania a BRFK vezetésének, azonban a jelen „megoldási mód” több tekintetben is jogsértő, a meglévő munkajogi helyzetet nehezítő megoldás.

Az R.1. szerint mint látható, a 24 óra során ki kellett adni 2×30 perc, illetve 4 óra pihenőidőt. Ez indokolt mind a munkavállalói biológiai, fizikai terhelhetősége, mind a hatályos jogszabályi rendelkezések tükrében.

Az R.2. a munkáltatói kötelezettséget elhagyva jelenleg csupán lehetőségként adja meg a pihenőidő kivételének lehetőségét, amely lényeges munkajogi csorbításnak minősül és ehhez a TMRSZ nem járul hozzá, az ellen kifejezetten tiltakozik.

Ha nagyon sarkosan akarnánk fogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy a vezetői anomáliák miatt kialakult létszámhiány már megint a végrehajtói állományon csapódik le, ahelyett, hogy a létszámhiány orvoslására tennének a Rendőrség vezetői olyan érdemi lépéseket, amely szakmailag és jogilag is helytálló lenne.

Az R.2. hatályos szövege a BRFK bűnügyi helyszínelői állománya leterheltségét ismerve gyakorlatilag a 24 órás, effektíve is folyamatos munkavégzést teszi kötelezővé, amely meggyőződésünk szerint további elvándorlást fog siettetnie ezen szakterületről, de feltételezzük, hogy igaz ez az ÜTI és a közlekedési szakterületek vonatkozásában is.

Tisztelt Főkapitány Úr!

Megértjük, hogy szakmai gondokat okoz a kialakult létszámhiány. Ennek a megoldása azonban nem az, hogy a meglévő és még helytállni akaró végrehajtói állományt az ehhez hasonló – hozzá nemértést, és empátiahiány tükröző – rendelkezésekkel tovább sújtják, hiszen elviekben az is az érdek, hogy a meglévő állományt a rendőrség megtartsa.

Ez a rendelkezés nem a megtartást, hanem az ellehetetlenítést sietteti. A 24 órás folyamatos munkavégzésre kötelezés embertelen megpróbáltatást jelent hosszú távon az érintett állománynak, de azt jelent még egy szolgálaton belül is, hiszen egy 16-24 szolgálati órában való – előtte pihenés nélkül munkával töltött – küldés esetén, adott esetben megkülönböztető jelzés használatával való gépjárművezetéssel, nagy sebesség mellett, jelentősen megnövekedik a balesetveszély kockázata, nem beszélve arról, hogy a pihenőidő nélküli munkavégzés jelentősen rontja a szakmai hatékonyságot, azaz végeredményben a munkáltatónak sem érdeke az R.2. rendelkezésének ilyetén hatályban tartása.

Mindenképpen kérjük a rendelkezés végrehajtásának azonnali felfüggesztését a fenti okok miatt, és azért is, mert az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK Irányelvében foglalt több olyan jogelvet is sért, amelyet Magyarországnak is figyelembe kell vennie.

Példálózó jelleggel: a Preambulum (5), (7), (11) bekezdései, az 1. cikk (2) bekezdése, a 4.cikkben foglaltak.

Az Irányelv „eltérésekre” vonatkozó részének (V. fejezet 17.cikk.) egyértelmű rendelkezése van arról, hogy az ettől való eltérések csak

  – törvényi,
  – rendeleti,
  – vagy közigazgatási rendelkezésekkel,
  – vagy kollektív szerződésekkel,
  – vagy a szociális partnerek által megkötött megállapodásokkal fogadhatók el, feltéve, hogy az érintett munkavállalók számára egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosítanak, vagy kivételes esetekben ha a kompenzáló pihenőidő biztosítása objektív okok miatt nem lehetséges, akkor az érintett munkavállalókat megfelelő védelemben részesítik.

Jelen esetben a munkáltató egyoldalúan, a munkavállalók terhére, az EU irányelvével is ellentétes rendelkezésre módosította az R.2. jelzett rendelkezését, amelynek felülvizsgálatát, annak végrehajtása egyidejű felfüggesztése mellett haladéktalanul kérjük megkezdeni.

Várjuk Főkapitány Úr válaszát arra vonatkozólag, hogy a levelünkben foglaltak elsődleges tanulmányozását követően felvetésünkkel egyetért-e, mert amennyiben kitart az R.2. jelenlegi rendelkezésének alkalmazhatósága mellett, úgy levelünk kifogásként való kezelése mellett tisztelettel kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetések vonatkozásában a szükséges lépéseket az ORFK tegye meg. Természetesen a törvényi rendelkezés értelmében az R.2. sérelmezett rendelkezésének felfüggesztésére kérjük az intézkedést, azaz a dolgozókat továbbra is meg kell hogy illesse alanyi jogon a 2 x 30 perc és további 4 óra pihenőidő. Az már a munkáltató szakmai felelőssége és kompetenciája, hogy a létszámhiány miatt hogyan oldja meg, hogy a szakmai feladatok jogsérelem nélkül ellátásra kerüljenek, amelyben – amennyiben arra az ORFK igényt tart – szívesen teszünk szakmai javaslatokat is.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az R.2. kihirdetését követően szakszervezetünk a norma kiadójától, azaz az ORFK-tól hivatalos úton nem kapta meg a normát, a norma kiadásáról 2008. június 24-én értesült szakszervezetünk, a norma aláírásra a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül történt, így az esetleges kifogásunknak törvényi akadálya nincs.

Kezdeményezésünket – egyet nem értésük esetén kifogásunkat – ezúton tisztelettel megtesszük.

 

Szekszárd, 2008. június 27.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
főtitkár