Bejelentést tettünk a miniszternek…

…több jogszabályra tekintettel az ORFK ellen, mivel mint foglalkoztató megsértette az írásbeli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az egyenlő bánásmód követelményét is.

Szám: IRM-8/2008.

Dr. Draskovics Tibor Rendészeti Miniszter Úr részére!

B U D A P E S T

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ának /2/ bekezdése, valamint a 14/1997. /II. 26./BM rendelet 1. és 2. §-ai alapján a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (törvényes képviselő: Szima Judit főtitkár) – figyelemmel a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. 3. § (1) bek. a) pont második fordulatban foglaltakra – bejelentést tesz az Országos Rendőr -főkapitányság (székh.: Budapest Teve u.4-6.) ellen, mivel a foglalkoztató az írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket megsértette.

A foglalkoztató megsértette a 3. § (1) bekezdés d.) pontjába ütköző egyenlő bánásmód követelményét is.

 

I n d o k o l á s:

 

2007. 12. 18-án a BRFK. vezetőjéhez szolgálati panasszal éltünk S.J. tagunk meghatalmazása alapján. A BRFK vezetője a szolgálati panaszt 2008. 01. 16-án kelt határozatával elutasította, melyet az ORFK-ra terjesztett fel. Az ORFK. 2008. 02. 19-én a szolgálati panasznak helyt adott. Száma:3345/2008.

2007. 12. 28-án a BRFK vezetőjéhez szolgálati panasszal éltünk ugyanazon tényállásra való hivatkozással M.A.BRFK dolgozó, TMRSZ tag meghatalmazása alapján. 2008. január 11-én a BRFK arról tájékoztatott, hogy úgyszintén nem ad helyt a panasznak, ezért az ORFK-ra felterjeszti.

Több mint öt hónap elteltével 2008. 06. 09-én kaptuk meg a határozatot,- száma:2172/08/1- hogy a panaszt elutasították.

Figyelemmel arra, hogy a Hszt. alapján az elbírálás határideje 30 nap és azt legfeljebb 30 nappal lehet meghosszabbítani, az ORFK több mint 5 hónap után bírálta csak el panaszunkat.

A panasz elbírálásával (helyesebben el nem bírálásával) a dolgozót akadályozták a panaszjoga gyakorlásában, amelyet a Hszt. 194.§ (4) bekezdésében foglalt jogosultságra tekintettel az, aki a dolgozót a panaszjogában korlátozza – például jelen esetben nem bírálja el a rendelkezésre álló 60 nap alatt – legkevesebb fegyelmi vétséget követ el. Erre figyelemmel és a hasonló esetek ismétlődésének elkerülése végett jelen levelünkkel kezdeményezzük a szükséges vizsgálat elrendelésével megállapítani azt, hogy miért akadályozta a foglalkoztató a dolgozót a panaszjoga érvényesítésében.

Figyelemmel arra is, hogy ugyanazon tényállásban az ORFK először helyt adott a panaszban foglaltaknak, majd a másik dolgozónál elutasítással fejezték be, mindenképpen az egyenlő elbírálás elvét is sérti az ORFK utóbbi határozata. Ez M. A.-ra nézve hátrányos megkülönböztetést jelent.

Kérjük, hogy jogi álláspontjáról lehetőség szerint soron kívül, a vizsgálat eredményéről pedig – azaz a felelős(ök) megnevezéséről és a tett intézkedésről – szervezetünket tájékoztatni szíveskedjen.

 

Szekszárd, 2008. június 9.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár