ORFK-nak nincs lakásprogramja?!

A TMRSZ lakásprogram tervezetét véleményezték.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG SZAKSZERVEZETE
SZEKSZÁRD
Tanya u. 4.
Tel: 06-70-459-01-99 Fax: 06-74-511-575
e-mail: tmrsz@interware. hu Web: http://www.tmrsz.hu

 

Szám: ORFK-25/2008.

 

Dr. Bencze József r. altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság

Vezetője

 

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

2008.február végén tartott vezetői értekezleten kérte szervezetünket, hogy a 2007-es évben az IRM-nek eljuttatott lakásprogram tervezetünket küldjük meg Önnek is, melynek eleget tettünk.

Az általunk megküldöttekre ez idáig semmiféle visszajelzést nem tett, ugyanakkor arról értesültünk, hogy a Gazdasági főigazgató Úr 2008.04.20-i RÉT ülésén kifejtette, hogy az IRM elfogadta az ORFK azon javaslatát, mely szerint a program keretében a rendőrök saját tulajdonú ingatlan vásárlását célszerű támogatni. Ez pedig a mi olvasatunkban a javasiatunk átkooptálását jelenti.

Önök a 2008.05.06-i RÉT ülésen is előterjesztették, hogy az ORFK-nak van lakásprogramja.

Tudomásunk szerint a részletek kidolgozására szakértői bizottság alakult, melynek első ülésére szervezetünket, mint a szellemi alkotás tulajdonosát meg sem hívták.

A fentiek alapján kérjük, hogy az ORFK bocsássa rendelkezésünkre a minisztériumba felterjesztésre kerülő anyagot, illetve az elfogadásra került anyagot.

Egyebekben pedig felkérem Önt, hogy a továbbiakban szervezetünket, úgy is mint a szellemi alkotás tulajdonosát folyamatában tájékoztassák, az érdemi munkába vonják be.

 

 

Szekszárd/Budapest,2008. május 13.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár

A TMRSZ levele

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

1139 – Bp. Teve u. 4-6. tel: 33-344,443-5580 fax: 33-343 Posta: 1903 Bp. Pf: 314/15

 

Szám: 13761/ 108. ált. – 1

 

Hivatkozási szám: ORFK-2S/2008

 

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkára

Szekszárd
Tanya u. 4.

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Hivatkozott számú, a rendvédelmi szerveknél meglévő lakásproblémával kapcsolatos megkeresésére, fókapitány úr megbízásától az alábbi tájékoztatást adom:

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete által 2008. március 28-án készült és Dr. Draskovics Tibor miniszter úr részére megküldött javaslatukat április l-jén kaptuk meg véleményezésre az IRM Államtitkárságától. A javaslatukkal kapcsolatos szakmai észrevételünket április 17 -én terjesztettük fel Juhász Gábor államtitkár úr részére.

Dr. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr, az Országos Rendőr-főkapitányságon tartott évértékelő, feladat-meghatározó beszédében feladatul szabta, hogy vizsgáljuk meg, milyen módon lehet az akut fővárosi rendőrhiányon rendőrlakások építésével változtatni. Ezen feladat végrehajtása során, figyelembe véve a rendőrségnél jelenleg is működő lakástámogatási rendszert, egy önálló, célzott, új támogatási rendszer bevezetésére tettünk javaslatot. A levelében hivatkozott “bizottsági ülésen” ezen új támogatási rendszer bevezetésével kapcsolatban kértük ki a reprezentatív érdekképviseleti szervezetek véleményét.

Összességében tehát a rendőrség nem készített új lakásprogramot, ennek kidolgozására nem is hozott létre szakértői bizottságot. Felterjesztett javaslatunk egy új támogatási rendszer bevezetésére vonatkozik és amennyiben ezen javaslat a minisztérium részéről is támogatást nyer, úgy arról a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is tudomást fog szerezni.

 

 

Budapest, 2008. május “14”.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Sipos Gyula
r. dandártábornok

 

 

Melléklet: 3 lap

A gazdasági főigazgató levele

 

 

ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Telefon/Fax: 443-5573, 443-5578 BM: 33-104, 33-140 Fax: 33-133
E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

 

Szám: 13761/2008.

 

 

Juhász Gábor
államtitkár úr

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Budapest

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a Rendőrség személyi állománya lakhatási körülményeinek javítására vonatkozó – igazságügyi és rendészeti miniszter úrhoz címzett – javaslatával kapcsolatosan az alábbiakat jelentem.

A Rendőrség hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói állományban foglalkoztatott dolgozói részére a jelenlegi szabályozás szerint a következő l akhatás i támogatások nyújthatók:

  • rendészeti rendelkezésű bérlakás juttatása:
  – önkormányzati tulajdonban lévő lakás,
  – más szerv, szervezet, személy tulajdonában lévő lakás,
  – más állami szerv vagyonkezelésében lévő lakás, amelyre a rendészeti szervet bérlőkijelölési jog illeti meg (a 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján)

   

  • kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön biztosítása:
  – lakás építéséhez, vásárlásához, cseréjéhez legfeljebb (3 millió Ft., első lakáshoz jutók esetében ez az összeg 3,5 milló Ft, kiemeit kölcsön esetében 5 millió forint),
  – bővítéséhez (legfeljebb 1,5 millió Ft), korszerűsítéséhez, felújításához (legfeljebb l millió Ft),
  – telekvásárlásához (legfeljebb l millió forint, a 39/2000. (XII. 12. ) BM rendelet alapján),

   

  • szálló, vagy garzon szálló elhelyezés biztosítása (a 40/2000. (XII 12.) BM rendelet alapján)

   

  • bérleti -, albérleti díj hozzájárulás folyósítása (a 4012000. (XII. 12.) BM rendelet alapján).

A felsorolt ellátási formák a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkös volta miatt igen korlátozottak és nem hatnak elég ösztönzően a munkaerő megtartására.

A felsorolt ellátási formák a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkös volta miatt igen korlátozottak és nem hatnak elég ösztönzően a munkaerő megtartására.

A Rendőrség budapesti székhelyű szerveinél a személyi állomány rendszeresített létszáma: 15.217 fő.

2008. január 01-én a budapesti szerveknél nyilvántartott lakás, munkáltatói kölcsön és a szállóférőhely igénylők száma összesen: 671 fő.

Ez a szám nem tükrözi a lakással nem rendelkezők számát, mivel a személyi állomány körében ismert, hogy elosztható, üres lakásokkal nagyon kevés számban rendelkeznek a budapesti szervek.

Amennyiben új és a dolgozók számára előnyös támogatási formákat rendszeresítünk, szükséges ezek megismertetése a személyi állománnyal.
Ezen támogatási formák ismeretében véleményünk szerint az igénylők száma is növekedni fog.

A Rendőrség budapesti szerveinél meglévő létszámhiány mérséklés e érdekében ismételten áttekintettük, hogy milyen további lehetőségek vannak az érintett állomány lakhatási körülményeinek javítására.

Tekintettel a dolgozók jövedelmi viszonyaira, lakásszerzéssel kapcsolatos költségek csökkentése érdekében a jelenlegi támogatási rendszer bővítésére a következő lehetőségeket vettük figyelembe:

  A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás:
  A lakáscélú vissza nem térítendő támogatás megállapítható lenne a lakás vásárlásához, építéséhez egyszeri alkalommal egy összegben, illetve meghatározott futamidő alatt, 5-10 év havonta történő finanszírozással.

  A Rendőrség budapesti szerveinél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére egyszeri vissza nem térítendő 5 millió forintos lakáscélú munkáltatói támogatás biztosítását javasoljuk.

   

  Lakáslizing-díj megfizetéséhez hozzájárulás folyósítása (az albérleti díj hozzájárulás rendszerének megfelelően).:
  A lakáslizing-díj megfizetéséhez havonta támogatást javasolunk nyújtani, az albérleti díj hozzájárulás folyósításához hasonlóan a lizing szerződés futamidején belül meghatározott időtartamra és feltételekkel.

A Honvédelmi Minisztérium a 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletében már lehetőséget biztosított vissza nem térítendő lakáscélú támogatás és a lakáslizing-díj megfizetéséhez hozzájárulás folyósítására.

A Honvédelmi Minisztérium Lakáscélú Támogatások Osztály vezetője tájékoztatása szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény l. számú mellékletének 5.1. pontja alapján mentes ezen juttatások köre a személyi jövedelemadó fizetése alól, amely úgy szól, hogy a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses állományú tagjai részére jogszabály alapján folyósított lakhatási támogatás adómentes.

Az ORFK Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztály vezetőjének véleménye szerint ezen rendelkezés alkalmazása aggályos, mivel a Költségtérítés jellegű bevételek fejezeti cím alatt szerepel.

Amennyiben elfogadható a Honvédelmi Minisztérium véleménye, illetve jogszabály alkalmazási gyakorlata, akkor mindkét támogatás adómentes folyósításhoz nem szükséges a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján a fegyveres szervet irányító miniszter szabályozhatja a személyi állomány részére nyújtható lakhatási támogatások körét, feltételeit.

Ezen támogatási formák bevezetéshez igazságügyi és rendészeti miniszteri rendeletben szükséges szabályozni a megállapítása feltételeit.

A támogatások biztosításához mindenképpen szükséges többletforrás biztosítása.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete által javasolt lakáscélú támogatások nagyobb részének nyújtására a jelenlegi szabályozások már lehetőséget adnak (így, lakás vásárlásához, építéséhez munkáltatói kölcsön nyújtására, albérleti hozzájárulás folyósítására, illetve önkormányzati, állami tulajdonban és a rendőrségi szerv vagyonkezelésben lévő lakás bérbeadására, illetve megvásárlására, részletre is stb.).

A szakszervezetek bevonása a lakáscélú munkáltatói támogatások odaítélésénél, a lakások elidegenítésénél, a jelenleg hatályos rendészeti szervekre vonatkozó rendeletekben megfelelően szabályozottak.

A Szakszervezet által javasolt azon támogatási formák, amelyeket a jelenleg hatályos jogszabályok nem tartalmaznak, így a lakáslizing és a vissza nem térítendő lakáscélú munkáltató támogatás bevezetésének lehetőségét az előzőekben vázoltak szerint már vizsgáljuk.

Az általuk vázolt egyéb támogatási formák számunkra nem értelmezhetőek egyértelműen.

A Rendőrségnél a lakáscélú támogatások megállapításához és nyújtásához szükséges szervezeti rendszer megvan és működik.
A lakáscélú juttatások körének bővülése esetén, amennyiben szükségessé válik a szervezet feladatokhoz való igazítása korszerűsítése, illetve esetlegesen új létrehozása, azt a Rendőrség külső segítők bevonása (szakértők stb.) nélkül megoldja.

 

 

Budapest, 2008. árpilis “17”

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Bencze József r. altábornyagy

 

A főkapitány IRM levele 1. oldal

A főkapitány IRM levele 2. oldal

A főkapitány IRM levele 3. oldal