Nyertek a tűzszerészek!

A TMRSZ felszólalása a II. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének helytelen joggyakorlata adatváltozás bejelentésénél miatt.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG

SZAKSZERVEZETE

SZEKSZÁRD

Tanya u. 4.

Tel: 06-70-459-01-99 Fax: 06-74-511-575

e-mail: tmrsz@interware.hu web: http://www.tmrsz.hu

Szám:BRFK-65/2008.

BRFK

Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A TMRSZ jelzéssel él a BRFK II. kerületi RK-n kialakított helytelen gyakorlat miatt, mivel a BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Vezetőjének utasítására a személyügyi főelőadó nyilatkozat megtételére kötekezte a munkavállalókat, mely a jogszabállyal ellentétes.

Az állomány részére kiküldött és kitöltendő “Nyilatkozat”-ban az alábbi megfogalmazás van:

“Tudomásul veszem, hogy az adataimban történt változást 48 órán belül a személyzeti főelőadónak szolgálati út betartásával jelentem.” (Melléklet)

Tudvalevő, hogy az adatokban történt változás bejelentési kötelezettséget az 1996. évi XLIII. Tv.(Hszt.) 203.§-a szabályozza, melyben nem 48 órán belüli jelentési kötelezettséget, hanem 8 munkanapon belül bejelentési kötelezettséget ír elő a munkavállalónak az illetékes személyügyi szerv felé.

Kérem a fentiek alapján intézkedését, a jogellenes nyilatkozatok megsemmisíttetését, a munkavállalók erről szóló értesítését, a felelősök felelősségrevonását, szervezetünk érdemi tájékoztatását.

 

Szekszárd / Budapest 2008. április 9.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HIVATALA

Szám: 111-284/5/2008. ált.
Hiv. szám: BRFK-65/2008.

Szima Judit Asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének

főtitkára

S z e k s z á r d

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Fenti számú megkeresésére – Főkapitány úr megbízásából- az alábbiakról tájékoztatom.
A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint a kerületi rendőrkapitányságok vezetői, valamint a közrendvédelmi és bűnügyi osztályvezetők berendelésével megtartott 2008. február 25-ei főkapitányi eligazításon elhangzott, hogy – a 2008. március 9-ei népszavazás, valamint a március 15-e kapcsán előre látható szolgálati feladatok ellátásához – ismételten pontosítani kell a személyi állomány kiértesítési adatait; a személyi állomány lakcímére és telefonos elérhetőségére vonatkozóan a legrövidebb időn belül írásbeli nyilatkozatokat kell beszerezni. Kapitányságvezető úr tájékoztatása szerint előzőekre figyelemmel került sor a kapitányság személyi állománya kiértesítési adatokra vonatkozó nyilatkoztatására. A szóban forgó nyilatkoztatás tehát a személyi állomán aktuális kiértesítési adatainak 48 órán belül történő beszerzésére irányult (az ismertetett körülmények alapján egyedi/egyszeri adatpontosítás), ez azonban a nyilatkozat tájékoztatást (figyelemfelhívást) tartalmazó részében félreérthetően került megfogalmazásra.

A nyilatkozatmintában feltüntetett személyes adatok nyilvántartásba vételére és kezelésére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 199. §-a, valamint a Rendőrség személyi állományának értesítéséről szóló 44/2007. (XII. 12.) ORFK utasítás ad felhatalmazást.

A személyügyi alapnyilvántartás adatkörébe tartozó, illetve a kiértesítéshez szükséges adatokban bekövetkezett változások jelentéstételi határidejét a Hszt., illetve a hivatkozott ORFK utasítás határozza meg; joghatással az említett jogi normák bírnak.

Fentiekre figyelemmel a nyilatkozatok megsemmisítése jogi szempontból nem indokolt, azonban kapitányságvezető urat írásban megkerestem a kiadott nyilatkozat félreértelmezhető tájékoztató részének személyi állomány irányába történő dokumentált helyesbítésére vonatkozó intézkedés megtétele érdekében: személyi állomány jegyzőkönyvezett tájékoztatása a parancsnokok által reggeli eligazítás, illetve (al)osztályértekezlet keretében.

Kérem a tájékoztatásban foglaltak szíves tudomásulvételét.

 

B u d a p e s t, 2008. április 18.

 

Tisztelettel:

 

Soós Istvánné dr. r. alezredes

hivatalvezető

Teljes anyag PDF formátumban