Bujtogatás – folytatva

A Budapesti és Katonai Főügyészség álláspontja szerint a TMRSZ elnökének kell bizonyítania a főtitkár bűnösségét, azaz a nyomozó hatóság jogkörét át kell vennie. Amiért ennek nem tud eleget tenni, folyamatában idézgetik és ezzel egyidejűleg rendbírságolják 100.000 – 300.000 forintokra.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG SZAKSZERVEZETE
SZEKSZÁRD
Tanya u. 4.
Tel: 06-70-459-01-99 Fax: 06-74-511-575 e-maiI: tmrsz@interware.hu web: http://www.tmrsz.hu

 

Szám:BKÜ-3/2008.

 

Budapesti Katonai Ügyészség

Budapest

 

Tisztelt Budapesti Katonai Ügyészség!

 

2008.03.27-én 9,33-perckor a TMRSZ Központjába megküldött Katonai Ügyészség faxára, mely a TMRSZ főtitkára ellen bujtogatás vétsége miatt a B.XVI. 747/2007 -es számon folytat eljárást ,személyemet, mint a TMRSZ elnökét ismételten megkereste azzal, hogy a TMRSZ és annak főtitkára ellen folytatott büntetőügyben adjak tájékoztatást arról, hogy a www. tmrsz. hu honlapra felkerülő adattartam tekintetében ki végzi/végezte a rendszergazda, illetve informatikusi feladatokat. Adjam meg ezen személy idézhető címét, illetve elérhetőségét, valamint ha a személy a rendőrség hivatásos állományú tagja, szíveskedjek rendfokozatáról és szolgálati helyéről tájékoztatni Önöket.

 

Egyben felhívták újra figyelmemet, hogyha a megkeresett szerv a megkeresést a megállapított határidőn belül nem teljesíti, vagy a megkeresés teljesítését jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, amelynek összege ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos, vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedhet. Arra is ismételten fel hívták a figyelmemet, hogy kényszerintézkedést is foganatosíthatnak velem szemben.

 

Újbóli megkeresésükre előadom, hogy a TMRSZ-t már egy alkalommal megbírságolták, mert Önök szerint én nem adtam adatokat.

 

Érdekes módon a 100.000 Ft-os rendbírságot akkor küldték meg a TMRSZ központjába, amikor személyemet beidézték a Budapesti Katonai Ügyészségre 2008.02.28-án.

 

A 2008.02.28-i tanúkihallgatásomhoz csatoltam azt a megbízást, miszerint 2008.02.09-től Szima Judit intézi a nekem megküldött anyagok rendezését is, mégis kiszabták a rendbírságot és a főtitkár panaszát úgy értékelték, hogy az nem a jogosulttól származik akkor, amikor én meghatalmaztam a főtitkárt.

 

Tanúkihallgatásom során is elmondtam, hogy a Be. 82.§.(l) bekezdés c.) pontja alapján megtagadom a vallomást, mivel közmegbízatást látok el és nincs felmentésem a titoktartási kötelezettségre.

 

Önök mégis továbbfolytatták a kihallgatást és szervezetünkre vonatkozó adatokat kértek tőlem. Ezen indítványt egyébként a mai napig nem bírálták el.

 

Miután a kihallgató ügyész közölte, hogy szerinte én nem tagadhatom meg a vallomást, annak eleget tettem és elmondtam azt is, hogy egyébként napi ügyekkel nem fqglalkozom.
Elmondtam azt is Szima Judit főtitkár asszony tud nyilatkozni e kérdésben.

 

Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy nem tudom és nem is emlékszem arra, hogy ki volt a kérdéses időszakokban a szakszervezet rendszergazdája, erre kizárólag Szima Judit főtitkár asszony nyilatkozhatna.

 

Ez miatt pedig engem nem lehetséges megbírságolni, azaz ha egy adott kérdéste objektív okok miatt nem tudok válaszolni. Kérelmük megérkezte után a TMRSZ határozatok tárát is áttekintettem, de abban ilyen tartalmú határozatot nem találtam.

 

Ugyanakkor a T. Ügyészség arra próbál rákényszeríteni, hogy legjobb tudásom ellenére nyilatkozzak, gyakorlatilag mindegy, hogy mit, de valakit jelöljek meg rendszergazdaként.

 

Véleményem szerint akkor követnék el bűncselekményt, ha ezt teljesíteném. A leírtak mellett nincs tudomásom arról sem, hogy a rendszergazdára vonatkozó bármiféle írásos anyag létezik-e, és az hol található. Ez utóbbi kérdésben is Szima Judit főtitkár asszony illetékes nyilatkozni.

 

Tehát a Budapesti Katonai Ügyészség által feltett kérdésre is csak azt tudom nyilatkozni, hogy a napi ügyekkel ilyen mélységben nem foglalkozom. Az én feladatom a tisztségviselőkkel a kapcsolattartás és az ülésekre történő előkészület, annak lebonyolítása.

 

Továbbra is javaslom, hogy forduljanak Szima Judit TMRSZ főtitkárhoz. Ugyanakkor felhívom a figyelmüket arra, hogy a megkeresést szervhez intézik. Jelen esetben a TMRSZ, mint szervnek a vezetője Szima Judit főtitkár asszony. Így a megkeresésük hozzám történő intézése nem felel meg az előírásoknak, hiszen kiadmányozási joga egyedül a főtitkárnak van.

 

Csatolom a cégkivonatot, mely kivonat Szima Juditot jelöli meg képviselőnek. Jómaram nem vagyok a TMRSZ képviselője, csak egy tisztségviselője, a szakszervezet nevében nyilatkozatot nem tehetek. A rendszergazdának, vagy bármilyen más 3. személynek bármiféle feladatot, megbízást (pl. honlap szerkesztésére ) én nem adhatok.

 

Így a korábbi megkeresésük is célt tévesztett két okból is: (1) nem a képviseleti joggal felruházott személyt kérdezték meg, azaz nem az illetékest, (2) másrészt én semmiféle információval nem rendelkezem e körben, így arról tájékoztatást sem áll módomban adni.

 

Ugyanakkor munkájukat segítve pontosan, név szerint megjelöltem azon személyt, aki az Önök kérdéseire választ tud esetlegesen adni.

 

Figyelemmel a fentiekre a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panaszt kívánok előterjeszteni az ügyészség újbóli megkeresése miatt, mivel teljesen egyértelmű, hogy tudomással bírnak arról, hogy én a kérésüket nem tudom teljesíteni, mégis az újbóli rendbírság kiszabása a végcél, ami joggal való visszaélésnek minősül.

 

E körben pedig Szima Judit főtitkár asszony kizárásra irányuló indítványa helytálló, hiszen az eljáró szervtől és annak vezetőjétől ilyen hozzáállás mellett nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

 

Jelen válaszomat kérem tekintsék egyben a TMRSZ-re kirótt 100.000 Ft rendbírság kiszabása miatti panasznak is.

 

 

Szekszárd, 2008.04.04.

 

 

Tisztelettel:

 

Both László TMRSZ elnök

 

Melléklet:cégkivonat

——————————-

 

KATONAI FÖÜGYÉSZSÉG

Bf.IX.45/2008.

HATÁROZAT

 

Bujtogatás vétsége miatt Szima Judit r. alezredes ellen a Budapesti Katonai Ügyészségen B.XVI.747/2007. szám alatt folyamatban lévő bűnügyben Both László nyá. r. főtörzszászlós tanú a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének elnöke a katonai ügyészség 2008. március 27-én kelt megkeresése ellen panaszt jelentett be.

A panaszt a nyomozati iratokkal együtt a Be. 195. §. (4) bekezdése alapján megvizsgáltam.

Megállapítottam, hogy a panasz alaptalan, ezért azt a fenti törvényhely alapján

 

elutasítom.

 

Határozatomat Both László nyá. r. főtörzszászlós panaszosnak és meghatalmazott jogi képviselőjének, Dr. Miklós Arpád ügyvédne azzal küldöm meg, hogy ellene a Be. 195. § (5) bekezdése alapján további jogorvoslatnak nincs helye.

 

INDOKOLÁS

 

A katonai ügyészség a rendelkező részben írt ismételt megkeresésében a panaszostól tájékoztatást kért arról, hogy a szakszervezet honlapjára felkerült adattartalom tekintetében ki végzi a rendszergazdai, illetve informatikusi feladatokat, továbbá ennek a személynek idézési címét is kérték. A katonai ügyészség a tájékoztatás határidejét 2008. április 4-ében határozta meg, és felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy ha a határidőn belül a megkeresésnek nem tesz eleget, annak milyen jogkövetkezményei vannak.

A megkeresés miatt Both László nyá. r. főtörzszászlós panaszt jelentett be, melynek lényege szerint egyrészt a szakszervezetet nem ő képviseli, hanem a főtitkár, másrészt pedig a megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban ismeretei nincsenek.

A panasz az alábbiak miatt nem alapos.

Kétségtelen tény az, hogy a cégkivonat szerint a szakszervezet képviseletére a főtitkár jogosult. Ennek azonban nincs jelentősége az alábbiak miatt.

A szakszervezet Alapszabályának 6. pontja szerint a szakszervezet a tevékenységét az Alkotmány, az Egyesülésről szóló törvény, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályok alapján végzi. Ugyanakkor működés jogszerűségéért az Alapszabály 42. pontja alapján az elnök a felelős, amikor kimondja, hogy az elnök felügyeli a szakszervezet alapszabálynak megfelelő működését. Ezért a katonai ügyészség megkeresése – a panaszos téves álláspontjával szemben – helyesen az elnöknek lett címezve.

Nem vitatván azt a tényt, hogy az elnöknek a mekeresésben foglaltakkal kapcsolatban ismeretei nincsenek, ez azonban nem zárja ki, sőt kötelességévé teszi, hogy a szükséges információkat a főtitkártól megszerezze, és ennek alapján a megkeresésben foglaltakat teljesítse.

A fentiekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Budapest, 2008. április 15.

 

 

Dr. Nemes Ferenc ezredes sk.
katonai főügyészségi ügyész

 

A kiadmány hiteléül:

Budapest, 2008. április 16.

1. oldal

2. oldal

3. oldal

4. oldal

5. oldal