- TMRSZ – Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete - https://tmrsz.hu -

Megoldás-tervezet lakásproblémára

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a rendvédelmi szervezeteknél meglévő „lakásprobléma” hatékony, költségtakarékos és eredményes megoldás-tervezete

 

Szám: IRM-3/2008.

Dr. Draskovics Tibor Rendészeti Miniszter Úr részére!

B U D A P E S T

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Az Önnel történt személyes találkozó keretében szervezetünket felkérte arra, hogy a rendőrségi lakásproblémára vonatkozóaan adjuk elő javaslatainkat, melyet mellékelten megküldök:

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a rendvédelmi szervezeteknél meglévő „lakásprobléma” hatékony, költségtakarékos és eredményes megoldás-tervezete

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (a továbbiakban: TMRSZ) 2007.09.28.-án együttműködési megállapodást írt alá a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége Szakszervezettel, (továbbiakban CSÉSZ) amelynek elnöke, Tián József nyá. ezredes korábban a Magyar Honvédség műszaki szakterületének magas beosztású vezetője volt.

A CSÉSZ a Honvédelmi Minisztériummal való együttműködése során 4 év alatt olyan működő lakáshoz jutási konstrukciót dolgozott ki és fogadtatott el – a konstrukció jelenleg is működik a Honvédségnél – amely a fő cél elérése, azaz a dolgozók lakáshoz jutásának minden fél számára előnyös jellegén túlmenően, több más olyan „hozadékkal” is rendelkezik. Ezek a „hozadékok” elősegítik a rendvédelmi szervek működésének hatékonyságát, nevezetesen a rendelkezésre álló források ésszerűbb felhasználását, az állomány fluktuációjának érzékelhető lassulását, és nem utolsósorban a kétségkívül helyenként meglévő utcai korrupcióval szemben is visszatartó erővel bír, azon jellegénél fogva, hogy a rendszerből kieső (testülettől méltatlanság miatti eltávolítás) rendvédelmi dolgozók a támogatástól elesnek.

A CSÉSZ működőképes konstrukcióját saját javaslatainkkal való kiegészítéssel meggyőződésünk szerint mind a dolgozók, mind a költségvetés, mind az üzleti szereplők számára egy előnyös, a lakáspiacot is megmozdító konstrukciót terjesztünk ezúton a Tisztelt Miniszter Úr elé.

Lényeges a lakáskoncepció eredményes megoldása érdekében, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a koncepcionális konstrukció megvalósítási munkálataiban és a rendszer működtetésében részt kíván venni, és ezúton kifejezi azon igényét, hogy a különböző létrehozásra kerülő szervezeti egységek állománya kialakításában, a referensek kijelölésében, illetve a rendszer működtetésében tevékenyen és súlyozottan kíván részt venni.

1.) A rendszer alapja:

Felmérni a tárca költségvetésében a lakásmegoldásra, az alábbi kiadások fedezésére fordított összeg mértékét:

További forrás a már kihelyezett munkáltatói hitelek (lakástámogatás) törlesztéséből befolyó összeg, ezek országos szintű felmérése is a támogatás alapjába számítandó.

2.) A tárca lakásrendeletének felülvizsgálata az alábbi szempontok alapján:

A TMRSZ által 2007. őszén tett jogszabály-módosítási javaslatunkat fenntartjuk, azt a részletes munkálatok kidolgozása esetén a létrejövő konstrukcióhoz igazítva természetesen pontosítani szükséges.

3.) Létre kell hozni azt a végrehajtó szervezetet, illetve azt az együttműködő partnert, vagy partneri kört, amelyek a jogszabályi környezetnek megfelelően és a forrást rendelkezésre bocsátó költségvetés által is ellenőrizhetően biztosítja a lakáscélú felhasználást. Feltételezhetően erre külön szervezeti egységet (akár minisztériumon, akár az ÁSZ-on, akár a MEH-en belül, de mindenképpen indokolt központilag létrehozni az ellenőrzési rendszert, azon oknál fogva, hogy ha valamennyi rendészeti hatáskörrel rendelkező költségvetési szerv létrehozza az ellenőrzési egységét, az lényeges költségkiadással jár az elaprózás jellegéből adódóan. Mindenképpen célszerű saját humán-forrásból létrehozni az ellenőrzés szervezetét (elbocsátások elkerülése, a jelenlegi lakáskérdéssel „foglalkozó” apparátus felkészítésével, átképzésével, úgy hogy munkáltató általi elbocsátás szóba sem jöhet, illetve a munkahelyi feltételek (beosztás, besorolás, illetmény) ne csökkenjen az érintettek vonatkozásában.

(Országosan kb. 60-70 fő, természetesen körültekintő kiválasztással, adott esetben versenyeztetéssel, illetve – amennyiben lehetőség van rá – közbeszerzés kiírásával, amelynek lebonyolításában való közreműködésre, egészen a döntési munkálatokban való részvételig úgyszintén igényt tartunk. Fontosnak tartjuk, hogy a közbeszerzés során több pénzintézet is eredményesen pályázhasson a konstrukcióban való részvételre, mivel a dolgozók már meglévő hiteltartozásai miatt jelentős a pénzintézetek ezzel kapcsolatos elsődleges zálogjoga a kérdéses ingatlanra).

4.) Megállapodás:

Törekedni kell arra, hogy az általános pénzügyi, elszámolási szabályokon túl tartalmazza az állomány speciális helyzetét tükröző elemeket is. (pl: áthelyezés, nulla forintos, vagy minimális önerő, szolgálati viszony megszűnte esetében való szerződés módosulás, stb.)

5.) A támogatás módjai:

Lényeges ismérv, hogy valamennyi támogatás esetében a futamidő lezárultáig a lakás tulajdonjoga nem kerül át a kedvezményezettre, azokban az esetekben pedig ahol már van tulajdonjog a kedvezményezettnek, a támogatás végéig a hitelező szerv zálogjogot, vagy tulajdonjogot szerez. Ezzel kapcsolatban figyelemmel kell lenni a 3-4. pontban foglalt pénzintézetek – mint hitelintézetek – rugalmas hozzáállására az újabb zálogjogosult bejegyzésére, adott esetben a tulajdonjog lízing futamidő lejártáig történő változására.

6.) A megoldás módozatai:

a.) Az IRM vagy valamelyik szervezete önállóan létrehoz egy új teljes struktúrát a végrehajtáshoz és a folyamatos működtetéshez;

b.) A CSÉSZ jelenleg is rendelkezik kész bonyolító szervezettel. Amennyiben a TMRSZ által tett javaslatok kompatibilisen illeszthetők a rendszerhez, a CSÉSZ közreműködés esetén csak a belső, igényfelmérő szervezetet kell létrehozni. Javasoljuk a CSÉSZ-TMRSZ közreműködésre tekintettel az a./ pont megvalósítása esetén is olyan struktúra kidolgozását, amelyben a két szervezet szakembereinek aktív, hatáskörrel és döntési jogkörrel rendelkező rendszere valósulna meg. Javasoljuk, hogy a CSÉSZ és a TMRSZ 5-5 fő delegálásával (műszaki, jogi, pénzügyi, érdekvédelmi, illetve a végrehajtói és vezetői területről „delegált” személyek) az a./ pontos megvalósítása esetén) akár megbízási, akár szolgálati- akár más jogviszony alapján, mint a minisztériumi szervezeti egység munkatársai) vehessenek részt a konstrukció kidolgozásában és működtetésében. A teljes szervezeti struktúra kidolgozása esetén javasoljuk a CSÉSZ elnökét igazgatói, főosztályvezetői, vagy kormány-megbízotti státuszban a szervezet első számú vezetőjeként megbízni az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében. Tián Jószefnél a működő rendszert jobban jelenleg senki nem ismeri meggyőződésünk szerint.

Javaslatunkat a fentiek alapján ezúton megtesszük.

 

Szekszárd/Székesfehérvár, 2008. március 28.

 

Tisztelettel:

Szima Judit TMRSZ főtitkár

 

Előzmény anyagok PDF-ben