Panasz az ügyészségi határozat ellen

Az ORFK helyt adott Szima Judit panaszának, miszerint diszkriminálták szakszervezeti hovatartozása miatt.

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Szám: 6-7-1193/07.

HATÁROZAT

Szima Judit r. alezredes (Szekszárd, Tanya u. 4.) által az őt függetlenített szakszervezeti tisztviselőként megillető szabadság tárgyában benyújtott szolgálati panaszát megvizsgáltam, annak

helyt adok.

Tájékoztatom a panaszost, hogy a határozattal szemben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. (Hszt) 196. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az illetékes munkaügyi bírósághoz.

Indokolás:

Szima Judit r. alezredes, a 2007. december 11-én kelt szolgálati panaszában azt kifogásolja, hogy a TMRSZ főtitkáraként diszkriminálják, mivel a részére járó szabadságot munkáltatója nem biztosítja.

A Hszt. 44. § (3) bekezdése értelmében a függetlenített szakszervezeti tisztségbe történt megválasztása miatt rendelkezési állományban lévők jogai és kötelezettségei – a tisztségük ellátására vonatkozók kivételével – azonosak a szolgálati beosztást betöltőkével.

Jelen esetben tehát a rendelkezési állományba helyezett szakszervezeti tisztségviselőt megillető, a szolgálati jogviszonyából származó jogosultságok fennállását attól függetlenül kell megítélni, hogy a különböző rendőri szerveknél meglévő szakszervezeti taglétszám után járó munkaidő-kedvezmény időtartamokat központosították-e vagy sem. A fizetett szabadság biztosítását a TMRSZ arra vonatkozó bejelentésétől sem lehet függővé tenni, hogy a rendelkezési állományba helyezéshez szükséges munkaidő-kedvezményt mely másik megyei főkapitányság keretéből kell levonni, mivel ez a TMRSZ és a Rendőrség közötti jogviszonyban releváns, a rendelkezési állományban lévő függetlenített tisztségviselő és a munkáltató fegyveres szerv közötti jogviszonyban nem.

A szabadság megvonása, illetve a csökkentett illetmény fizetése ellentétes lenne a Hszt. 89. §-ában és a 97. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, melyek szerint a hivatásos állomány valamennyi tagját megilleti a rendes és egészségügyi szabadság, amelynek időtartamára távolléti díj jár.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Budapest, 2008. 02.06.

 

DR. BENCZE JÓZSEF r. altábornagy
országos rendőrfőkapitány

 

Teljes anyag PDF formátumban