IRM válasza Magyar Gárdára

2008. január 13-án “Politikai nyilatkozat, diszkriminálás” címen nyílt levélben fordultunk az IRM vezetőjéhez. Levelünkre most érkezett meg a válasz.

A Magyar Köztársaság
igazságügyi és rendészeti minisztere

Szám: IRM/RFEFO/191- 6 /2008.

Szima Judit asszony részére
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

7100 Szekszárd

Tanya u 4.

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A 2008. január 13-i keltezésű nyílt levelére válaszolva engedje meg, hogy – mintegy bevezetőként – felhívjam a figyelmét a hivatalban lévő három ombudsman 2007. decemberi közleményére, melyben felszólították a közjogi méltóságokat és a politikusokat, hogy nyilvánosan utasítsák el a Jobbik és a Magyar Gárda rasszista megnyilvánulásait.

Köztársasági Elnök úr válaszlevelében kiemelte, hogy “ … a radikális jobboldal eszméi és tettei elfogadhatatlanok és veszélyesek, mivel ideológiává és programmá teszik az emberek közötti megkülönböztetést és szemben állnak az emberi méltóság alapeszméjével …. A Jobbik egyik szónoka negatív tulajdonságokat etnikai, faji vagy biológiai meghatározottsággal kötött össze …. A Magyar Gárda december 9-i felvonulása kifejezetten cigányellenes tüntetés volt.

A Magyar Köztársaság kormányának közleménye szerint a kabinet minden tagja egy emberként és a lehető leghatározottabban ítéli el Magyar Gárda és szövetséges szélsőjobboldali szervezeteinek cigányellenes, rasszista szavait és akcióit.

A fentiek értelmében úgy vélem, hogy a Magyar Gárda Egyesület tevékenysége egyértelmű társadalmi elutasítással találkozik.

Felhívom a figyelmét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hszt.) 258. § (1) bekezdésének a) pontjára, mely szerint rendőri szolgálati viszony akkor létesíthető, illetve tartható fenn, ha a jelentkező életvitele kifogástalan és a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátását veszélyeztető körülmény nem áll fenn. A kifogástalan életvitel alatt az érintett magatartásával, életvitelével szemben a hivatásos állományba tartozókkal szembeni társadalmi elvárhatóságnak való megfelelést kell érteni.

A Magyar Gárda honlapján olvasható “alapító nyilatkozat” elsőrendű célkitűzésként határozza meg, hogy a “gárdisták … feladataikat példamutató hatékonysággal, kellő erővel” hajtsák végre. Az alapszabály szerint a gárdisták feladatai kimerülnek a magyar kultúra és a történelmi emlékek ápolásában, így a hatékonyság és az erő hangsúlyozása nem jelent mást, mint öncélú erőfitogtatást, a köznyugalom megzavarására való törekvést.

Mindezt alátámasztja az – a szintén az alapító nyilatkozatban található – megfogalmazás, mely szerint “Ébresztő!”-t kell üzenni a “tespedt, célvesztett vagy meghunyászkodó” csoportoknak. A Magyar Gárda által szervezett megmozdulások tehát minden kétséget kizáróan alkalmasak arra, hogy egyes társadalmi csoportokban megütközést, félelmet keltsenek.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a Rendőrség feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, ezért a rendőri hivatással nem férhet össze egy olyan egyesület kötelékébe való tartozás, amelynek deklarált céljaiból a fennálló közállapotok megváltoztatása érdekében történő agresszív fellépésre lehet következtetni. Ennek megfelelően a hivatásos állományba tartozókkal szembeni társadalmi elvárhatóságnak megfelelés követelményének eleme, hogy a hivatásos állomány tagja ne legyen egyúttal tagja a Magyar Gárdának is.

    – Első kérdésére – miszerint a TMRSZ nevében írt hamis levélben közölt felhívás okot adó körülmény-e a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: RSZVSZ) vizsgálódására – válaszom nem, tekintettel arra, hogy a levélben említett szervezet bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött egyesület, s az RSZVSZ a demokratikus jogállamiság szellemét képviselve messzemenően tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 63. § (1) bekezdését, amely szerint az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Tájékoztatom továbbá, hogy az RSZVSZ sem az egyesülethez történő csatlakozási felhívással, sem az esetleges jelentkezésekkel, valamint az abban történő részvétellel kapcsolatban eljárást nem folytat.
    – Második kérdésére, – miszerint bűncselekményt vagy fegyelmi vétséget követ-e el az, aki egy törvényesen bejegyzett egyesületbe való belépésre buzdít – a válaszom nemleges. A Magyar Gárdába való belépés, illetve az arra való felhívás azonban ellentétes a kifogástalan életvitel követelményével, vagyis a Hszt. 258. § (4) bekezdése alapján az alkalmatlanság miatti felmentésre teremthet alapot.
    – Harmadik kérdésének megválaszolásnál ismételten utalnék Köztársasági Elnök úr fent említett levelére, melyből egyértelműen kitűnik, hogy a Magyar Gárda tevékenysége politikai tevékenység, következésképpen az abba való belépés és az erre való felhívás is politikai tevékenységnek minősül.
    – Negyedik kérdésére – miszerint az RSZVSZ mely hatásköre alapján vizsgálja a hamisított levél elkészültének körülményeit – tájékoztatom, hogy a szolgálat nem folytatott és jelenleg sem folytat vizsgálatot, illetve eljárást az Ön által feltett kérdéskörök vonatkozásában.

Figyelemmel a társadalmi elvárhatósággal és a politikai tevékenységgel kapcsolatban a fentiekben kifejtettekre, úgy vélem, hogy az országos rendőrfőkapitány úr Ön által említett nyilatkozata legitim elvárást fejez ki a rendőrség hivatásos állományába tartozó személyek kifogástalan életvitele tárgyában, következésképp nem tekintendő részéről politikai nyilatkozatnak, és így politikai tevékenységnek sem. Ez a nyilatkozat a társadalmi elvárással megegyező vezetői elvárást fejez ki.

 

Budapest, 2008. február ” 4 “

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Takács Albert

 

IRM válaszlevél – 1. oldal

IRM válaszlevél – 2. oldal

IRM válaszlevél PDF formátumban