Tagdíjfizetési Szabályzat

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Tagdíjfizetési Szabályzata

 

 A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban: TMRSZ) Tagdíjfizetési Szabályzatát a TMRSZ Kongresszusa – a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Alapszabályával összhangban – a szakszervezeti tagsági viszony alapján fizetendő tagdíj mértékére és megfizetésének módjára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg.

 

I.

 A tagdíjfizetési szabályzat területi és személyi hatálya

 1. Tagdíjat köteles fizetni, aki a TMRSZ önkéntes tagokról vezetett nyilvántartásába (tagnyilvántartásba) felvételét kéri, és az Alapszabály alapján a szakszervezettel tagsági jogviszonyt létesít.

II.

 A tagdíjfizetési kötelezettségek alóli mentességek, kedvezmények 

2.

a) Tagdíjmentesség illeti meg, aki:

 • özvegy,
 • GYES vagy GYED ellátásban részesül, valamint
 • egyéb ok miatt rendelkezési állományba vétele megtörtént, vagy beosztásából felfüggesztették illetménye visszatartásával, ide nem értve, akit bűncselekmény elkövetésekor tetten értek és/vagy a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte

és kérelemmel fordul a szakszervezet felé, melyben hitelt érdemlően (dokumentumokkal alátámasztva) igazolja tagdíjmentességre való jogosultságát.

b) Tagdíjfizetési kedvezmény illeti meg, aki:

 • bármely oktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, és tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolja a szakszervezet felé;
 • akinek munkajogviszonya bármely okból megszűnt, feltéve, hogy rendes tagi viszonya aktív foglalkoztatási jogviszonya idején keletkezett és az folyamatosan fennállt, és munkaviszonya megszűnését hitelt érdemlően igazolja a szakszervezet felé.

3. A tagdíjmentességre és tagdíjfizetési kedvezményre való jogosultság határozott időre szól a bejelentés hónapjától. A jogosultság várható időtartamát előzetesen, illetve a jogosultság lejártát haladéktalanul köteles a tag a szakszervezet felé bejelenteni. A mulasztásából eredő tagdíjtartozásért felelősséggel tartozik.

III.

A tagdíj mértéke

4. A szakszervezet tagjai által fizetendő tagdíjak havi mértékét a Kongresszus határozza meg, és minden évben – rendes ülése keretében – megvizsgálja a módosítás szükségességét.

A Kongresszus jelen szabályzatát és annak későbbiekben történő módosítása esetén a módosítást a szakszervezet köteles közzétenni hivatalos honlapján.

5.

a) A szakszervezet pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező és jogi személyiségű szervezetek, amelyek a TMRSZ céljaival egyetértenek és a szervezetet rendszeresen, vagy időszakonként anyagilag is támogatják anélkül, hogy tagsági jogviszonyt létesítenek.

A pártoló tagok által fizetett pénzbeni támogatás minimális mértéke a mindenkori legkisebb tagdíj mértékével megegyező összeg lehet, vagy a pártoló tag és a szakszervezet Vezetői Testülete közötti megállapodás szerinti összeg.

A pártoló tagokról és az általuk fizetett támogatásokról a TMRSZ éves nyilvántartást vezet abból a célból, hogy az adóév végén az általuk befizetett összegekről igazolást állítson ki.

A pártoló tagokról az éves nyilvántartás az adóév végén, legkésőbb az igazolások kiküldését követően törlésre kerül.

A pártoló tag ettől eltérően is kérheti, hogy a nyilvántartásból törlésre kerüljön az erre irányuló írásbeli nyilatkozatával.

b) A szakszervezet rendes tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik az Alapszabály 18. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a rendes tagokra vonatkozó – Alapszabályba foglalt – kötelezettségeket teljesítik.

6.) A 2020. október 1. napján már tagsági jogviszonnyal rendelkező rendes tagok által havonta fizetendő tagdíjak mértékét a Kongresszus – munkajogviszonyuk figyelembe vételével – a következők szerint határozza meg:

a) a rendvédelmi szerveknél hivatásos állományban foglalkoztatottak esetén, rendfokozatuk alapján havonta:

 • tiszthelyettesek 1.500 Ft
 • zászlósok 1.800 Ft
 • tisztek 2.500 Ft
 • főtisztek 3.000 Ft

b) a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél kormánytisztviselőként foglalkoztatottak esetében havonta 2.000 Ft

c) a rendőrségtől, a rendvédelmi szervektől és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)tól, ezek irányítása alá tartozó szervektől szolgálati nyugdíjba vonult személyek – aki jelenleg lehetnek öregségi nyugdíjban, vagy szolgálati járandóságban részesülők – , továbbá egyéb jogviszonyból nyugdíjba vonultak esetén havonta 1.000 Ft

d) közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottaknak havi 800 Ft

e) a közszféra egyéb területein, valamint magyarországi bejegyzett vállalkozásoknál bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottaknak havonta 800 Ft

f) bármely intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állóknak havonta 200 Ft

g) azon személyek, akiknek előzőekben említett szerveknél fennálló jogviszonya bármely okból megszűnt – kivéve öregségi nyugdíjazás – , feltéve, hogy teljes jogú tagi viszonyuk aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett és az folyamatosan fennállt, havonta 1.000 Ft.

6/A.

2020. október 1. napjától belépő

rendes tagok által havonta fizetendő tagdíjak mértékét a Kongresszus – munkajogviszonyuk figyelembe vételével – a következők szerint határozza meg:

h) a rendvédelmi szerveknél hivatásos állományban foglalkoztatottak esetén, rendfokozatuk alapján havonta:

 • tiszthelyettesek 1.800 Ft
 • zászlósok 2.100 Ft
 • tisztek 2.800 Ft
 • főtisztek 3.300 Ft

i) a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél kormánytisztviselőként foglalkoztatottak esetében havonta 2.500 Ft

j) a rendőrségtől, a rendvédelmi szervektől és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)tól, ezek irányítása alá tartozó szervektől szolgálati nyugdíjba vonult személyek – aki jelenleg lehetnek öregségi nyugdíjban, vagy szolgálati járandóságban részesülők – , továbbá egyéb jogviszonyból nyugdíjba vonultak esetén havonta 1.200 Ft

k) a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél közalkalmazotti , rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottaknak havi 1.000 Ft

l) a közszféra egyéb területein, valamint magyarországi bejegyzett vállalkozásoknál bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottaknak havonta 1.300 Ft

m) bármely intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állóknak havonta 300 Ft

n) azon személyek, akiknek a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél fennálló jogviszonya bármely okból megszűnt – kivéve öregségi nyugdíjazás – , feltéve, hogy teljes jogú tagi viszonyuk aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett és az folyamatosan fennállt, havonta 1.200 Ft

7) A tag a szakszervezetbe történő belépésekor önként nyilatkozik a tagdíja mértékének meghatározásához szükséges foglalkoztatási jogviszonyáról.

8) Amennyiben a tagdíj mértékét befolyásoló bármilyen változás áll be, azt a tagnak kötelessége a szakszervezet felé – dokumentumokkal alátámasztva – bejelenteni.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányokért a szakszervezetet nem terheli felelősség.

IV.

Tagdíjfizetési kötelezettség, tagdíj megfizetésének rendje 

9) A tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat elfogadásával, és a tagnyilvántartásba történő felvétellel keletkezik, és a tagsági jogviszony – Alapszabály rendelkezései szerinti – megszűnésével / megszüntetésével ér véget.

10) A tagsági jogviszony keletkezésekor esedékes első havi tagdíjat a tag a belépési adatlap és a tagdíjfizetési nyilatkozat beérkezését követő 5 napon belül köteles megfizetni, majd minden hónap 15. napjáig, egészen a tagsági jogviszony megszűnéséig.

11) A tagdíj fizetése – a tag vállalása szerint – történhet:

 • banki átutalással,
 • csoportos beszedéssel, vagy
 • személyesen a TMRSZ Központi Koordinációs Irodájában

A tagdíj összege postai utalványon (rózsaszín csekken) is befizethető, azonban ennek költségei a tagot terhelik.

12) A tagsági jogviszony megszűnésének módozatait az Alapszabály tartalmazza.

A tagsági jogviszony megszűnésével egyidejűleg a tagdíjfizetési kötelezettség is megszűnik.

13) Amennyiben a kilépési nyilatkozat a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését követően hatályosul, vagyis az a hónap 15. napját követően érkezik a szakszervezethez, úgy a szakszervezetet a befizetett tagdíjra vonatkozóan visszafizetési kötelezettség az adott hónapra nem terheli.

14) Amennyiben a tagdíjfizetés megszüntetésére a tag a tagsági jogviszonya megszűnését követően nem tett intézkedést, a keletkezett károkért a szakszervezet nem vállal felelősséget.

15) A tagsági jogviszony megszüntetése nélkül történő tagdíjfizetés beszüntetésével felhalmozott tartozásért a tag felelősséggel tartozik.

V.

 Egyéb eljárási szabályok

16) A tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő tagok választott tisztséget nem tölthetnek be, arra nem jelölhetőek, illetve a szakszervezet főtitkára kezdeményezi tagsági jogviszonyuk megszüntetését (szakszervezetből történő kizárásukat) a TMRSZ Alapszabályával összhangban a következő eljárási szabályok szerint:

a) Amennyiben a tag legalább három havi tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztotta, a Főtitkár írásban figyelmezteti, és felkéri a tartozása rendezésére.

b) A felkérés nem teljesítése, illetve legalább négy havi tagdíjtartozás esetén a tag felé fizetési felhívást intéz legalább 15 napos fizetési határidő megadásával.

c) A tag fizetési hajlandósága esetén, kérelmére, a Főtitkár részletfizetési lehetőséget biztosíthat, az aktuális havi tagdíj megfizetésével egyidejűleg.

d) Amennyiben a tag a tarozása rendezésére további két hónap elteltével sem intézkedik, fizetési felszólítást kell küldeni felé 8 napos fizetési határidő meghatározásával.

e) Ha a tag fél év elteltével sem rendezi hátralékát, a Főtitkár kezdeményezi a tag kizárását a Vezetői Testületnél.

f) A Vezetői Testület határozattal dönt a tag kizárásáról, egyidejűleg meghatározza a tagdíjtartozás rendezésére irányuló további (közjegyző előtti, bírósági, egyéb) eljárást.

g) A Vezetői Testület írásba foglalt határozatát a tag felé meg kell küldeni azzal, hogy a határozat ellen 30 napon belül a Kongresszushoz fellebbezhet. A jogerős kizáró határozat jogszerűségének felülvizsgálatát, a kézhezvételtől számított 30 napon belül, bíróságon kezdeményezheti, azonban annak halasztó hatálya nincs.

h) A Vezetői Testület által meghatározott további eljárás kezdeményezésére a Főtitkár intézkedik.

17) A volt tag kérelmére tartozásának kiegyenlítésére fizetési könnyítés – részletfizetés – biztosítható. A részletfizetést a Főtitkár engedélyezheti.

18) Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett Tagdíjfizetési Szabályzat 2020. október 1. lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől a tagnyilvántartásban szereplő tagok esetében alkalmazni kell.

Jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a Kongresszus a 2020. szeptember 16-i ülésén fogadta el.